Hallinto- ja kuntaministeri Tölli: Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuu...

Valtiovarainministeriö 18.2.2011 8.52
Puhe -

Arvoisat kuulijat,

Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistus on mittava työ. Useiden lakien samanaikainen tarkastelu ja lakihuolto jo yksistään on sitä.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on kuitenkin tehnyt vieläkin vaativamman työn. Se on selvittänyt keinoja parantaa kotimaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä lainsäädännön avulla.

Arvopaperimarkkinasääntelyssä on aina pidettävä huolta myös markkinoiden luotettavuudesta, sijoittajansuojan korkeasta tasosta ja yleisön luottamuksesta siihen. Nämäkin ovat olleet osa työryhmän työtä.

Hyvät kuulijat,

Koettu kansainvälinen finanssikriisi osoitti puutteita ja aukkoja myös arvopaperimarkkinoiden sääntelyssä. Se myös osoitti, että lainsäädäntö on tehokasta vain silloin, kun sen noudattamista voidaan valvoa.

Lisäsääntely ei kuitenkaan saisi olla itsetarkoitus. Sääntelyn on oltava selkeää ja sen on perustuttava riittäviin vaikutusarvioihin ja arvioihin saavutettavista taloudellisista hyödyistä. Lisäksi sääntelyn noudattamisen laiminlyönnistä on tultava seuraamuksia.

Toivon, että kokonaisuudistuksen valmisteluun osallistuneet kymmenet asiantuntijat ajavat kotimaisten markkinoidemme tarpeisiin sopivia ratkaisuja myös kansainvälisillä foorumeilla. Suomi saa äänensä kuuluville hyvillä asiantuntevilla kommenteilla ja yhteistyöllä.

Edessämme on jo tänä keväänä muun muassa EU:n komission ehdotus eurooppalaisten arvopaperikeskusten välisen kilpailun avaamisesta ja arvopaperien välillisen hallinnan EU-sääntelystä. Nämä ovat tuttuja aiheita kotimaisesta hankkeesta. Työ kotimaisen markkinan elinvoimaisuuden eteen jatkuu siten voimakkaana.

Olen yhtä mieltä työryhmän kanssa siitä, että kotimaisen sääntelyn kokonaisuudistus tulee toteuttaa ajoissa ennen tällä hetkellä valmisteltavia isoja kansainvälisiä muutoksia, olivatpa ne uutta sääntelyä taikka rakenteellisia muutoksia. Vain silloin voimme varmistaa, että uusien muutosten hyödyt toteutuvat Suomessakin mahdollisimman varhain.

Arvoisat kuulijat,

Tiedän, että siirtyminen moniportaiseen omistajarakenteeseen on Suomessa vaikea asia. Olemme ylpeilleet 20 vuotta sitten rakentamastamme suoran omistuksen järjestelmästä. Rakenteita kannattaa kuitenkin tarkastella tulevaisuuden tarpeiden pohjalta.

Moniportainen omistajarakenne on esimerkki asiasta, jossa kansainväliseen käytäntöön perustuva ratkaisu turvaa riittävää kiinnostusta kotimaisia markkinoitamme kohtaan. On myös autettava kotimaisten sijoittajien helppoa pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Modernilla moniportaisella rakenteella voi olla myös suoran rakenteen hyvät piirteet: turvallisuus ja riittävä avoimuus. Olen ymmärtänyt, että työryhmän esitykset ovat lähteneet tavoitteesta luoda järjestelmä, joka edelleen ylläpitää tehokkuutta, avoimuutta ja turvallisuutta vähintään aikaisemmalla hyvällä tasolla.

Haluan vielä kiittää työryhmää erinomaisesta ja tehokkaasta työstä asetetuissa aikatauluissa.