FI SV

Nationella inkomstregistret tas i bruk 2019

Finansministeriet 6.11.2015 11.06
Pressmeddelande
Nationella inkomstregistret tas i bruk 2019

Förhandlingsgruppen inom anläggningsprojektet för ett nationellt inkomstregister godkände under ledning av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen tidtabellen för ibruktagandet, begränsningarna av och de viktigaste principerna för förverkligandet av registret. Målet är att det nya registret skulle vara i produktion från och med ingången av 2019, och att användningen utvidgas stegvist i början av 2020-talet.

Deltagarförteckningen har kompletterats 6.11. kl. 12.40: FFC, STTK och Akava. Tuomas Vanhanen har också strukits från kontakterna.
 

- Ett i realtid uppdaterat inkomstregister skapar ett underlag för samordnandet av arbetsinkomster och socialförmåner i framtiden. Stödbyråkratin minskar från och med ingången av 2019. I framtiden kan vi skapa arrangemang som gör även kortvarigare anställningar attraktivare. Om uppgifterna som införs i inkomstregistret utnyttjas till fullo blir det möjligt att genomföra en större revidering av socialskyddssystemet tillsammans med erfarenheterna från basinkomstförsöket. Registret underlättar även företagens verksamhet. De kan lämna in alla lönebetalningsuppgifter till registret på en gång, konstaterar förvaltnings- och reformminister Anu Vehviläinen.

Projektet skapar ett register över medborgarnas inkomster som sedan kan utnyttjas av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, FPA och andra väsentliga parter som behöver informationen i fråga. Avsikten är att inkomstuppgifterna överförs digitalt till registret direkt ur löneadministrationssystem och andra informationsproducerande system via den nya nationella servicekanal som håller på att utvecklas. Registret minskar på företagens administrativa börda i och med att bl.a. de nuvarande årliga anmälningarna kan slopas.

Målet med inkomstregistret

Det primära målet med inkomstregistret är att lätta på företagens administrativa börda genom förenkling av anmälningsförfarandena. I framtiden behöver informationen införas i ett täckande register endast en gång, omedelbart i samband med varje enskild betalning. På så sätt innehåller registret alltid uppdaterad information om betalningarna åt enskilda medborgare. I fortsättningen har parter som behöver information om medborgarens inkomster lagstadgad rätt att hämta informationen direkt ur inkomstregistret. Ett register som uppdateras i realtid möjliggör i framtiden även beskattning och socialskydd i realtid, om sådana skulle införas.

Inkomstregistret kommer att utnyttjas av parter som redan i dagsläget behöver information om medborgarnas inkomster, dvs. Skatteförvaltningen, FPA och ett antal privata aktörer som utbetalar förmåner. Medborgarna behöver i framtiden inte längre lämna in inkomstuppgifter till exempel till FPA eller arbetslöshetsförsäkringskassan, utan uppgifterna fås direkt ur registret. Medborgarna kan när som helst själva kontrollera sina inkomstuppgifter i registret.

Registret tas i bruk 2019

Informationssystemet som behövs för registret upphandlas och underhålls av Skatteförvaltningen. Till en början ska registret endast innehålla uppdaterad information om lönerna. I det första skedet baserar sig informationen på uppgifter som efter mindre förändringar huvudsakligen fås från nuvarande löneadministreringssystem. Registret tas i bruk stegvist i syfte att underlätta kontrollen över förverkligandet och ibruktagandet.

Användningen utvidgas stegvist efter det inledande ibruktagandet. Målet är att man under 2020-2021 börjar samla in uppdaterad och så täckande information som möjligt även om pensions- och andra förmånsinkomster. Antalet aktörer som utnyttjar registret ska också utvidgas i sammanhanget.

Skatteförvaltningen agerar som registerförare och ansvarig myndighet efter att det tagits i bruk. Det nationella inkomstregistret förses med en förvaltningsmodell där de centrala samarbetsgruppernas faktiska möjligheter till inflytande säkerställs.

Förutom finansministeriet deltar följande parter i projektet:

Social- och hälsovårdsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Skatteförvaltningen
Folkpensionsanstalten
Statistikcentralen 
Finlands Näringsliv
Finansbranschens centralförbund
Företagarna i Finland
Ekonomiadministrationsförbundet i Finland
Arbetspensionsförsäkrarna TELA
Pensionsskyddscentralen
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
Utbildningsfonden
Arbetslöshetskassornas samorganisation
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
Finlands Kommunförbund
 Kommunarbetsgivarna 
 Helsingfors stad
FFC
STTK
Akava

Ytterligare information:

Arto Leinonen, projektchef, tfn 040 769 1149

Markus Sovala, överdirektör, ordförande för styrgruppen, tfn 040 761 2723