FI SV

Kuntakokeilut ovat käynnistyneet hyvin

Valtiovarainministeriö 4.5.2016 8.45
Tiedote
Kuntakokeilut ovat käynnistyneet hyvin

Kuntakokeiluja toteutetaan vuosien 2015–2016 aikana kuudessa erilaisessa toimintamallissa yhteensä 16 kunnassa tai kuntaryhmässä. Erillisiä kokeiluja toteutetaan 46 kappaletta. Kuntakokeilut ovat edenneet suunnitellusti lähes kaikissa kokeilukunnissa.

Kokeilujen etenemistä ja toteuttamista seurataan puolivuosittain. Väliraportti vuoden 2015 lopun tilanteesta valmistui 10. maaliskuuta.

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeiluissa helpotetaan poikkihallinnollista yhteistyötä

Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin onnistumisen edellytys on monialaisen yhteistyön aukoton toimintatapa. Yhteistyötä hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa helpotetaan antamalla mahdollisuus eri säännöksiin perustuvien yksilöllisten palvelusuunnitelmien osittaiseen tai kokonaan yhdistämiseen.

- Kuntien mukaan yhteinen palvelusuunnitelma auttaa asiakkaan kokonaistilanteen arviointia ja hoitamista. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun palvelu on oikea-aikaista ja palvelun kohdentuvuus on parantunut. Nopeampi apu ehkäisee raskaamman tuen tarvetta, projektipäällikkö Sonja Manssila kertoo.

Kuntien toiminnan valvontaa koskevissa kuntakokeiluissa kehitetään valvontamuotoja, toimintatapoja sekä yhteistyötä kuntien ja valvontaviranomaisten välillä

Kuntien toiminnan valvontaa koskevissa kuntakokeiluissa kehitetään indikaattoriperusteista valvontaa, kuntien omavalvontaa sekä kuntien ja aluehallintovirastojen välistä yhteistyötä. Valvontaan pyritään kehittämään systemaattisia toimintamalleja.  Väliraportin mukaan valvontamallissa systemaattinen valvontaohjelman noudattaminen selkeyttää prosesseja ja parantaa palvelun laatua. Riskien ehkäisyllä vähennetään virheiden korjaamisesta aiheutuvia kustannuksia, myös sähköistä tiedonkeruuta voidaan valvonnassa edelleen kehittää.

Asumispalvelumallissa pääpaino on toimintatapojen muutoksella

Valvontamallissa ja asumispalveluja koskevissa kokeiluissa henkilöstöä on osassa kokeiluja käytetty entistä joustavammin eri asumisyksiköiden välillä tehostetussa palveluasumisessa.  Kokeilukohteissa pilotoidaan hyvinvointiteknologisia sovellutuksia, kuten lääkeannostelijoita, älyvaippoja, kutsu- ja hälytysjärjestelmiä sekä muistipelejä. Henkilöstön uudessa toimintatavassa ohjaus ja hoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan tarpeen mukaisesti Kokeiluissa etsitään keinoja, miten laissa säädettyjä tehtäviä voidaan kunnissa hoitaa taloudellisesti ja tuottavasti kuitenkin lainsäädännössä asetetut palvelujen sisältöä koskevat vaatimukset toteuttaen. 

Asiakaslähtöinen työ, omaisyhteistyö ja kunnan sisäisten toimijoiden yhteistyö on vahvistunut kokeilun aikana. Esimerkiksi Vantaan Liukumäki kotiin -kokeilussa asiakas voi siirtyä oikeiden palvelujen turvin myös raskaimmista palveluista asteittain kevyempään palveluun ja jopa kuntoutuessaan takaisin kotiin , mikä keventää kunnan kustannuksia ja parantaa asiakkaan elämänlaatua.

Nuorisotakuuta koskevissa kuntakokeilussa tuetaan kokonaisprosessin syntymistä

Nuorisotakuun kuntakokeilussa tuetaan nuorta ja rakennetaan yhdessä nuoren kanssa palvelupolkuja. Monialainen yhteistyö on nopeuttanut asiakasprosesseja ja yhteistyö TE-toimiston, Kelan ja muiden yhteistyöverkostoon osallistuvien kanssa on lisääntynyt.

Kuntakokeilupaikkakunnille on syntynyt matalan kynnyksen pisteitä, joissa nuorta ohjataan koulutus- ja työpaikan etsimisessä sekä elämän hallinnan asioissa, kuten asunnon löytämisessä tai velka- ja talousasioissa. Matalan kynnyksen pisteissä eli Ohjaamoissa nuoren tukena on ”rinnallakulkija”, joka vastaa nuoren asioiden etenemisestä. Ohjaamoissa työskentelee eri alan asiantuntijoita, esimerkiksi sosiaaliohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, sekä TE- toimiston asiantuntijoita.

Kunnan ja Kelan yhteistyötä koskeva kokeilu jatkuu Vantaalla

Kunnan ja Kelan yhteistyötä koskevassa kokeilussa toimeentulotukihakemusten vastaanottaminen ja asiakasneuvonta on jatkunut suunnitellusti Vantaan Kelan toimipisteissä. Hakemusten etenemisprosessia on selkeytetty. Kokeilusta saadaan hyviä kokemuksia valmistelutyöhön, kun perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.

Koulutuspalvelukokeilun lukiot kehittävät hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä

Koulutuspalvelukokeilussa mukana olevien kolmen kunnan lukioiden hallinnollinen yhteistyö on lisääntynyt merkittävästi. Kokeilun pääpaino on henkilöstön yhteiskäytössä ja verkkokurssien rakentamisessa kaikkien lukioiden opiskelijoille.

Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista (Kuntakokeilulaki 1350/2014) on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Kuntakokeilut tukevat kuntien velvoitteiden vähentämistä.

Kuntakokeilujen väliraportti 2/2015 on luettavissa osoitteessa vm.fi/raportointi


Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sonja Manssila, puh. 02955 30534, etunimi.sukunimi(at)vm.fi