Tiedonhallintalautakunnalta suosituksia asiakirjajulkisuuden toteuttamiseen ja johdon vastuisiin tiedonhallinnassa

Valtiovarainministeriö 12.2.2020 9.51
Tiedote

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunta hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan 11.2. suositukset johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa ja asiakirjajulkisuuskuvausten laadinnasta. Tiedonhallintalautakunnan järjestäytymiskokouksessa käsiteltiin lisäksi kevään 2020 toimintasuunnitelmaa.

Suosituksessa johdon vastuiden toteuttamisesta tiedonhallinnassa opastetaan organisaation johtoa siitä, mitä asioita on otettava huomioon järjestettäessä tiedonhallinta tiedonhallintalain ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Suositus konkretisoi erityisesti vaatimuksia, joiden toteuttamisesta johdon on huolehdittava. Suositus ei ole sitova, vaan siinä opastetaan, miten tiedonhallintayksikön johto voi toteuttaa laissa säädetyt vaatimukset.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Suosituksen tavoitteena on tukea lain soveltajia asiakirjajulkisuuskuvauksen laatimisessa ja hyödyntämisessä, sillä tiedonhallintalain mukaan tiedonhallintayksikköjen on laadittava kuvaukset  vuoden 2020 aikana.

Tiedonhallintalautakunta on monialaiseen asiantuntijayhteistyöhön perustuva viranomainen, joka tuottaa mm. suosituksia tiedonhallinnan järjestämiseen. Suositukset edistävät tiedonhallintalaissa säädettyjen tiedonhallinnan ja tietoturvallisuuden menettelytapojen ja tiedonhallintalain vaatimusten toteuttamista. Suositusten laatimista varten tiedonhallintalautakunta voi asettaa väliaikaisia jaostoja. Jaostoihin haetaan paras mahdollinen asiantuntijuus julkisen hallinnon organisaatioista.

Tiedonhallintalautakunnasta ja sen tehtävistä on säädetty julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (906/2019, tiedonhallintalaki) sekä julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnasta annetussa asetuksessa (1338/2019). Laki tuli voimaan 1.1.2020 ja se edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Suositukset julkaistaan Suomidigissä helmikuun aikana.

Lautakunta tiedottaa toiminnastaan osoitteessa www.tiedonhallintalautakunta.fi.

Lisätietoja:

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan puheenjohtaja Irja Peltonen, puh. 02955 30138, irja.peltonen(at)vm.fi
Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan pääsihteeri Tomi Voutilainen, puh. 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi