FI SV

Työryhmä: Kuntien tiloihin ja tilankäyttöön liittyvän tietopohjan parantaminen vaatii toimenpiteitä sekä valtiolta että kunnilta

Valtiovarainministeriö 27.3.2019 16.07
Tiedote

Tietopohjan tulisi tukea tilojen omistamista ja käyttöä koskevaa tietojohtamista ja päätöksentekoa kunnissa. Lisäksi sen pitäisi parantaa valtion mahdollisuuksia seurata kuntatalouden kehitystä ja kuntatalouteen liittyviä riskejä.

Työryhmän mukaan kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tiedon laatua ja käytettävyyttä voidaan parantaa kehittämällä nykyisiä rekistereitä, keräämällä tiedot erikseen tai säätämällä kunnille uusi lakisääteinen velvoite nykyistä kattavampien tilatietojen toimittamiseen. Paras etenemistapa olisi näiden vaihtoehtojen yhdistelmä. Yhtenä vaihtoehtona tulisi selvittää toimitiloja koskevan tietopohjan kerääminen valmisteilla olevalla automaattisen talousraportoinnin mallilla.

Tällä hetkellä kuntien tilahallinnan ja kiinteistönpidon nykytila, toimintatavat ja kehittämistarpeet vaihtelevat merkittävästi eri kuntien välillä. Kuntien käytössä olevia ja omistamia tiloja koskevaa tietoa on nykyisin useissa eri rekistereissä ja tilastoissa. Tieto ei ole kattavaa eikä ajantasaista, eikä mahdollista kuntien keskinäistä vertailua. Tietopohjan puutteet heikentävät tietojohtamisen ja päätöksenteon edellytyksiä sekä kunnissa että valtionhallinnossa.

Nykyistä paremman tilatiedon saaminen ja jo olemassa olevan aineiston yhdenmukaisuuden varmistaminen tulee vaatimaan kuntien ja tietorekistereiden perustietojen kuntoonlaittamista. Edellytyksenä tälle on yhteisten tietomääritysten ja tietomallien käyttö. Työ kestää alustavan arvion mukaan useita vuosia ja vaatii riittävää resursointia sekä valtiolla että kunnissa. Työssä tarvitaan myös ministeriöiden välistä yhteistyötä, koska perusrekistereitä koskeva lainsäädäntö ja ohjaus on jakautunut usealle hallinnonalalle.

Tilankäytön tehokkuuden arvioimiseksi tarvitaan useita mittareita

Työryhmä katsoo, että kuntien tilankäytön tehokkuuden mittaamiseksi ei ole luotavissa yhtä, koko tilakantaa koskevaa mittaria, vaan tilankäyttöä tulisi mitata tilojen käyttötarkoituksen mukaan vaihtuvalla mittaustavalla. Koska tilojen käyttöön ja omistukseen liittyvät haasteet ovat erilaisia erityyppisissä kunnissa, olisi työryhmän mukaan perusteltua pohtia myös sitä, tulisiko erikokoisille ja -tyyppisille kunnille luoda omat tilankäytön mittarit.

Valtiovarainministeriö asetti marraskuussa 2018 työryhmän selvittämään kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tietopohjan parantamista. Työryhmän asettaminen liittyi hallituksen puolivälitarkastelussa asettamaan tavoitteeseen julkisen sektorin tilaohjelmista ja sen yhteydessä kuntataloudelle asetetusta 100 milj. euron säästötavoitteesta. Työryhmän loppuraportti täydentää keväällä 2018 julkaistua Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali -selvitystä, jonka yhtenä keskeisenä havaintona oli kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tietopohjan puutteet ja tarve kehittää tietopohjaa.

Työryhmän loppuraportti

Lisätietoa:

Finanssineuvos Tanja Rantanen, puh. 0295 530 338

Erityisasiantuntija Jussi Lammassaari, puh. 0295 530 060

Kunta-asiat Valtiovarainministeriö