Asiantuntijatuki

Kunnille ja valtion virastoille ja laitoksille tarjottavalla asiantuntijatuella edistetään kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja vastataan kuntien ja virastojen esittämiin digitalisaation edistämisen haasteisiin. Digiohjelma toteuttaa asiantuntijatukea yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Mitä asiantuntijatuella tarkoitetaan?

Asiantuntijatuki on asiantuntijapooli, josta kunnat ja virastot voivat hakemuksesta ja tuen saamisen kriteerit täyttäessään saada maksutta käyttöönsä asiantuntijaosaamista määräajaksi vuosina 2021 ja 2022. Asiantuntijat voivat olla esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia. Pilottihaku ja -projektit toteutettiin 2021. Pilottivaiheesta saatujen kokemusten ja tulosten pohjalta valtiovarainministeriö päätti toiminnan jatkosta tammikuussa 2022.

Asiantuntijatuen vuoden 2022 haku on käynnissä 18.2.-1.4.2022. Vuoden 2022 aikana tullaan viestimään projekteissa syntyvistä tuloksista ja yhteistyön hyvistä käytännöistä, jotta ne ovat laajasti kaikkien hyödynnettävissä.

Tukea halutaan kohdentaa erityisesti pienille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve. Asiantuntijatukea ei voi hakea palvelujen tekniseen toteuttamiseen, integraatioiden tai rajapintojen toteuttamiseen, käyttöliittymäsuunnitteluun, verkkosivujen toteuttamiseen, viestinnän suunnitteluun eikä teknisten vaatimusmääritelmien tekemiseen hankinnan kilpailuttamiseksi.

Asiantuntijatuen tavoitteet

 • Toteuttaa hallitusohjelmatavoitetta tuoda julkiset palvelut kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä.
 • Kehittää henkilöasiakkaille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattua palvelutarjontaa.
 • Auttaa viranomaisia tunnistamaan digitalisaation erilaiset mahdollisuudet ja hyödyt asiakastarpeisiin vastaamisessa ja palvelutarjonnan kehittämisessä.
 • Kehittää olemassa olevien tai kehitteillä olevien digipalvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä paremmaksi.

 Asiantuntijatuen teemat 2022

 1. Asiakkaat - sujuvat palvelut ja yhteistyö.
  Ymmärretään asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet. Kehitetään toimivia palveluita ja yhteistyön muotoja kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja muiden toimijoiden välillä.
 2. Organisaatiot ja verkostot - muutoksen käynnistäminen.
  Ymmärretään ongelmien juurisyyt, tunnistetaan muutoksen tarve ja luodaan suunnitelma sen käynnistämiseksi. Kehitetään prosesseja, uusia tapoja ja toimintamalleja.
 3. Ratkaisut - kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen.
  Ymmärretään mahdollisuuksia ja kipupisteitä palveluiden kehittämisessä. Hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja, huomioidaan erityisesti Suomi.fi-laatutyökalut, Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-valtuudet.

Asiantuntijatuen haku 18.2.2022-1.4.2022

Hakuohjeet
DVV:n 17.2.2022 infotilaisuuden tallenne

Asiantuntijatuen toteutus

 

 

Lisätietoja

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Tanna Rantanen, asiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530039