Asiantuntijatuki

Kunnille sekä valtion virastoille ja laitoksille tarjottavalla asiantuntijatuella edistettiin kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja vastattiin kuntien ja virastojen esittämiin digitalisaation edistämisen haasteisiin. Asiantuntijatuen tavoitteena oli parantaa nykyisten tai kehitteillä olevien digitaalisten palvelujen laatua, saavutettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Asiantuntijatuki toteutettiin asiantuntijapoolina, josta kunnat ja virastot saivat maksutta käyttöönsä asiantuntijaosaamista. Asiantuntijat olivat esimerkiksi palvelumuotoilijoita, muutosjohtamisen asiantuntijoita tai käytettävyysosaajia.

Asiantuntijatukea haettiin hakemuksella vuosina 2021 ja 2022. Asiantuntijatukea toteutettiin haasteprojekteina ja vuonna 2022 myös Digikompassin julkiset palvelut−osuuteen liittyvänä kuntien Digitiekartta -työnä. 

Asiantuntijatukea rahoitettiin valtiovarainministeriön Digiohjelmasta. Valtiovarainministeriö yhteiskehitti asiantuntijatukea Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Kuntien Digitiekartta-työssä oli lisäksi mukana myös Kuntaliitto.

Asiantuntijatuen toimintamallista ja opeista julkaistaan e-Oppiva−koulutus alkuvuodesta 2023.

Asiantuntijatuen toteutus

Haasteprojektit

Vuonna 2021 toteutetussa asiantuntijatuen pilotoinnissa ja sen neljässä haasteprojektissa testattiin, mikä olisi paras yhteinen toimintatapa asiantuntijatuen tarjoamiseksi kunnille ja virastoille. Pilottivaiheesta saatujen hyvien kokemusten ja tulosten pohjalta valtiovarainministeriö päätti toiminnan jatkosta tammikuussa 2022. Vuonna 2022 toteutettiin kevään haun pohjalta viisi haasteprojektia.

Tukea haluttiin kohdentaa erityisesti pienille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve.

DVV järjesti kesän ja syksyn 2022 aikana maksuttoman Asiantuntijatuen aamukahvit -webinaarisarjan. Aamukahveilla kuultiin ihmiskeskeisten julkisten digipalvelujen kehittämisestä sekä kokemuksia ja oppeja meneillään olevista haasteprojekteista.

Asiantuntijatuen haasteprojektien teemat 2022:

  1. Asiakkaat – sujuvat palvelut ja yhteistyö: Ymmärretään asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet. Kehitetään toimivia palveluita ja yhteistyön muotoja kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja muiden toimijoiden välillä.
  2. Organisaatiot ja verkostot – muutoksen käynnistäminen. Ymmärretään ongelmien juurisyyt, tunnistetaan muutoksen tarve ja luodaan suunnitelma sen käynnistämiseksi. Kehitetään prosesseja, uusia tapoja ja toimintamalleja.
  3. Ratkaisut – kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen. Ymmärretään mahdollisuuksia ja kipupisteitä palveluiden kehittämisessä. Hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja, huomioidaan erityisesti Suomi.fi-laatutyökalut, Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-valtuudet.

Vuonna 2022 toteutetut viisi haasteprojektia olivat:

Projektityöskentelyyn ja tulosten validointiin osallistui laaja sidosryhmien joukko.

Kuntien Digitiekartta

Digitiekartalla haluttiin vahvistaa kuntien digitalisaation johtamista. Eri kuntien digikyvykkyydet sekä -haasteet vaihtelevat, joten tavoitteena oli parantaa ymmärrystä kokonaisuudesta niin kunnissa kuin julkisen hallinnon digitalisaation edistäjien keskuudessa. Digitiekarttaa toteutettiin yhdessä DVV:n ja Kuntaliiton kanssa.

Tiekarttatyön tavoitteena oli:

  • konkretisoida Digikompassin sisältö Julkiset palvelut -osa-alueen osalta kuntien näkökulmasta,
  • tunnistaa yhteisiä keskeisiä tehtäviä ja toimenpiteitä, joilla Digikompassin tavoitteet saavutetaan 2030 mennessä sekä miten kansalliset digitalisaatiolinjaukset kytkeytyvät niihin.

Osana tehtävää työtä oli tavoitteena myös tunnistaa ja koota kuntien tarpeita seuraavaa hallitusohjelmaa varten.

Digitiekartan toteuttamiseen osallistui 40 eri kokoista kuntaa.

Kuntien digitiekarttayhteistyön tulokset

Lisätietoja:

Asiantuntijatuen päätöstilaisuus 15.12.2022

Digitalisaatiota edistävä asiantuntijatuki kunnille ja virastoille 2022

DVV:n tiedote 13.12.2022: Asiantuntijatuki kulkee virastojen ja kuntien rinnalla digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Valtiovarainministeriön tiedote 3.6.2022: Viidelle projektille myönnetty digitalisaatiota edistävää asiantuntijatukea

Valtiovarainministeriön tiedote 9.2.2022: Digitalisaatiota edistävä asiantuntijatuki kunnille ja virastoille saa jatkoa

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208