AuroraAI-toimintamalli

AuroraAI-ohjelmassa kehitetään toimintamalli, joka tukee julkisten organisaatioiden toiminnan kehittämistä ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla kohti tekoälyaikaa. Tekoälyn ja toimintamallin avulla esimerkiksi virastoissa voitaisiin ohjata asiakasta entistä tehokkaammin ja selkeämmin juuri hänen henkilökohtaiseen elämäntapahtumaansa tai -tilanteeseensa sopivien palvelujen äärelle. 

Toimintamalli sisältää esimerkkejä päätöksistä ja toimenpiteistä, joiden avulla julkinen organisaatio voisi tekoälyavusteisesti järjestää toimintaansa tukemaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Kokonaisuudessaan toimintamalli rakentuu keskeisten näkökulmien ja keskinäisriippuvuuksien kuvauksesta, toiminnan muutosta tukevista työkaluista sekä muutoksen esimerkkitoteutuksista  

Toimintamallin avulla organisaatiot järjestäisivät palveluja tekoälyavusteisesti yhdessä eri sektoreiden palveluntarjoajien kanssa. Yhteistyö läpi sektorirajojen on avainasemassa muutoksessa onnistumisessa ja toimintamallin käyttöönotossa. 

Toimintamallia kehitetään vuosien 2021–2022 aikana yhteistyössä pilottiorganisaatioiden kanssa. Tavoitteena on, että toimintamalli voitaisiin ottaa käyttöön valituissa elämäntapahtumissa vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Toimintamallin työstäminen on avointa ja siihen voi osallistua AuroraAI-ohjelman Slack-verkoston #toimintamalli-kanavan kautta.

AuroraAI-toimintamallin tavoitteet

1. Toiminnan ihmiskeskeinen kehittäminen

AuroraAI-toimintamalli edesauttaa julkisia organisaatioita kehittämään toimintaansa ihmiskeskeisesti tekoälyn avulla. 

Keskeisenä tavoitteena on, että esimerkiksi virastot, yhdessä palveluntarjoajien kanssa, voisivat tekoälyn avulla tukea ihmisiä eri elämäntilanteissa entistäkin paremmin ja tehokkaammin. 

2. Ihmiskeskeisen ja tekoälyä hyödyntävän toiminnan muutoksen kokonaistarkastelu

AuroraAI-toimintamalli auttaa julkisia organisaatioita tarkastelemaan ihmiskeskeisen ja tekoälyavusteisen toiminnan muutosta kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista.

3. Toiminnan järjestäminen tukemaan elämän eri tilanteita ja tapahtumia

AuroraAI-toimintamalli auttaa organisaatiota kehittämään omaa toimintaansa (mukaan lukien palvelut) tukemaan ihmisiä elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa sekä organisaatioita eri liiketoimintatapahtumissa.

AuroraAI-toimintamallin tuotokset

1. Viitekehys ihmiskeskeisen ja tekoälyavusteisen toiminnan muutoksesta

Viitekehys kokoaa yhteen ihmiskeskeisen ja tekoälyavusteisen toiminnan muutoksen kokonaiskuvan keskeisine näkökulmineen (mukaan lukien strategia, johtaminen, palvelut, kyvykkyydet, resursointi, ydintoiminta ja tiedonhallinta) ja keskinäisriippuvuuksineen. 

2. Työkalukokoelma organisaation ihmiskeskeisen ja tekoälyavusteisen toiminnan muutokseen

Työkalut auttavat julkista organisaatiota toimintansa konkreettisessa muutoksessa kohti ihmiskeskeistä ja tekoälyä hyödyntävää yhteiskuntaa. Näitä työkaluja ovat esimerkiksi hyvinvoinnin tilannekuvat, valitun kohdejoukon tulevaisuuskuvat, ihmisen oman hyvinvoinnin johtamisen työkalut ja etiikkatyökalut. 

3. Esimerkkitoteutukset ihmiskeskeisen ja tekoälyavusteisen toiminnan muutoksesta

Pilottiorganisaatioiden kanssa luodaan esimerkkitoteutuksia toiminnan muutoksen määrittelystä, toimeenpanosta ja kehittämisestä. 

Lisätiedot

Aleksi Kopponen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö 
aleksi.kopponen(at)gov.fi, p. +358 50 592 6457

Katri-Leena Launis, johdon konsultti, Kela
katri-leena.launis(at)kela.fi, p. +358 464 7013