FI SV

Färdplan för tjänster som tillhandahålls digitalt

Färdplanen för tjänster som tillhandahålls digitalt utgör en sammanställning över de digitala tjänster som den offentliga förvaltningen tillhandahåller enskilda och näringsidkare. Det är fråga om tjänster som redan är i användning och tjänster som införs de närmaste åren. Arbetet med färdplanen inleddes i januari 2019 och omfattar åren 2019–2023. Avsikten är att färdplanen ska uppdateras även efter det så att den stöder arbetet med att i första hand tillhandahålla tjänster digitalt.

Färdplanen är den offentliga förvaltningens samlade viljeyttring om att i första hand betjäna allmänheten digitalt genom att se till att öka allmänhetens kännedom om de digitala tjänsterna och svara på de krav som ställs på myndigheterna i och med att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft 2019.

Färdplan för tjänster som tillhandahålls digitalt 2019–2023 (på finska)

Svarsdata som gäller tjänsterna i färdplanen 2019–2023 (på finska)

Färdplanens mål

 • Att ge den offentliga förvaltningen en starkare bas för att kunna tillhandahålla tjänster digitalt
 • Att i utbudet av tjänster och användningen av dem understryka att tjänsterna i första hand tillhandahålls digitalt
 • Att identifiera vilken livshändelse eller affärshändelse de digitala tjänsterna hänför sig till.

Information om tjänster samlas in

Det samlas in information om tjänster som tillhandahålls digitalt för att dessa ska kunna tas med i färdplanen. Informationen samlas in av KPMG Oy Ab på uppdrag av finansministeriet. Allra först skickades det ut en enkät till tjänsteleverantörer. Den skickades till följande aktörer:

 • kontaktpersonerna till de 112 tjänster som ingick i 2017 års färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt
 • andra organisationer inom statsförvaltningen, enligt målgruppen för Befolkningsregistercentralens enkät Uppgifter om statens informationsförvaltning
 • Städerna inom projektet 6Aika
 • Finlands Kommunförbund

Dessutom informerade man om enkäten i finansministeriets IKT-nyhetsbrev och på Twitter.

Vad är en digital tjänst?

En digital tjänst är alltid på något plan interaktiv och inbegriper en möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt. Den är alltså inte enbart en informationstjänst. Tjänsten inleds i digital form, men kan senare i servicekedjan också omfatta ärendehantering av annat slag. Färdplanen kommer också att omspänna digitala rådgivningstjänster och bottar.

Med tanke på färdplanen samlas det inte någon projektinformation, endast de tjänster som projekten utmynnar i. Utöver grundläggande information ställdes det också frågor om vilka eventuella gränssnitt tjänsterna erbjuder och vilka livshändelser eller affärshändelser tjänsterna hänför sig till.

Urvalskriterier för tjänsterna i färdplanen

Tjänsteleverantörer kan föreslå att deras tjänster ska tas med i färdplanen, om tjänsterna motsvarar definitionen på en digital tjänst och i tillämpliga delar uppfyller färdplanens urvalskriterier.

Urvalskriterier:

 • Tjänsten motsvarar definitionen på en digital tjänst
 • Vid utvecklandet av tjänsten iakttas digitaliseringsprinciperna (D9)
 • En självutvärdering av tjänstekvaliteten bör göras senast inom tre månader efter att det lagts fram förslag om att tjänsten ska tas med i färdplanen. I utvärderingen ska kvalitetskriterierna för digitala tjänster tillämpas. Läs mer om ämnet på sidan Kvaliteten på digitala tjänster.
 • Tjänstevolymen och tjänsternas fördelning på olika kanaler bör ha utretts
 • En beskrivning av tjänsten finns i Servicedatalagret på webbplatsen suomi.fi
 • Tjänsten är i drift, används kontinuerligt och fungerar tillförlitligt, också i undantagsförhållanden
 • Tjänsten är informationssäker och auditerad
 • Tjänsten är lätt att använda och lättillgänglig, språket är klart och olika språkversioner har beaktats
 • Det ges stöd i användningen av tjänsten
 • Tjänstens målgrupp är identifierad

Också andra mål för digitaliseringen av tjänster är viktiga, såsom att minska den administrativa bördan och kostnadsbesparingar, men de hör inte till de egentliga urvalskriterierna. Man har varit tvungen att beakta dessa aspekter när tjänsteutvecklingsprojekt har inletts. Det är viktigt att ledningen hos den organisation som tillhandahåller tjänsten har fattat beslut om att tjänsten ska ingå i färdplanen.

2017 års färdplan

Den tidigare färdplanen upprättades i samband med att en arbetsgrupp tillsatt av kommun- och reformminister Anu Vehviläinen sammanställde 112 tjänster i en färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt. Färdplanen utgör ett led i statsminister Sipiläs regerings spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster.

Färdplanen bereddes öppet våren 2017, och myndigheterna fattade beslut om att föreslå sådana tjänster som de i första hand tillhandahåller digitalt under 2017–2021. Parallellt med arbetet att samla ihop tjänster bedömde arbetsgruppen bakom färdplanen hurdana ändringar som krävs i lagstiftningen för att tjänster i första hand ska tillhandahållas digitalt.

Ytterligare information:

Digi ekaksi-seminarium 20.3.2019 inspelning och bildspel (på finska)

Nyhet 20.3.2019: Förnyade färdplanen för e-tjänster inkluderar 224 e-tjänster

Färdplan för tjänster som tillhandahålls digitalt 2019–2023 (på finska)

Svarsdata som gäller tjänsterna i färdplanen 2019–2023 (på finska)

Nyhet 20.6.2017: Arbetsgruppsarbetet om färdplanen för digitala tjänster färdigt

Pressmeddelande 27.1.2017: Tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt samlas i en färdplan

Beslut om tillsättande av en arbetsgrupp för 2017 års färdplan (på finska)

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi, @marjukkaSaari