Digitalisaation edistämisen ohjelma

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma) on rakennettu näiden hallitusohjelmatavoitteiden toimeenpanemiseksi.  Ohjelma tukee ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Valtiovarainministeriö asetti Digitalisaation edistämisen ohjelman 25.2.2020.

Digiohjelman toimintakauden tavoitteet ovat seuraavat:

  • Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti.
  • Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja.
  • Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Digiohjelman tavoitteita edistetään toimintakauden aikana seuraavilla tavoilla:

  • Digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvalla ja mittaristolla seurataan digitalisaation edistämisen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
  • Lainsäädännön soveltamisella ja kehittämisellä edistetään digipalvelujen ensisijaisuutta ja yhtenäistetään palvelujen kehittämistä ja tarjontaa.
  • Digituen tavoitteena on kehittää digituen saatavuutta ja löydettävyyttä Suomessa. Lisäksi Digiohjelman tavoitteena on kehittää digitukea palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.
  • YritysDigi-hanke toteuttaa ohjelmatavoitetta ”Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja”
  • Järjestämällä kuukausittain digitalisaation edistäjien verkostotapaamisia.
  • Vuonna 2021 toteutettiin asiantuntijatuen pilotointi yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Toimintaa on jatkettu vuonna 2022.
  • Ohjelmasta toteutetaan riippumaton väli- ja loppuarviointi.

Digitalisaation edistämisen ohjelman rinnalla hallitusohjelman muita keinoja digitalisaatiotavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

Ketkä ovat ohjelmassa mukana? 

Päävastuu digitalisaation edistämisen ohjelmasta on valtiovarainministeriöllä ja osavastuu muilla hallinnonaloilla. Myös kunnat, yritykset ja kolmas sektori kutsutaan mukaan ohjelman toimintaan. 

Digiohjelman tuotokset

Loppuarviointi

Väliarviointi


Ohjelman toteuttaminen


 

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208