Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

Digitalisaation edistämisen tilannekuvalla ja mittaristolla seurataan digitalisaation edistämisen kehitystä ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Digitalisaatio on kompleksinen, useiden tekijöiden ja kytkentöjen, jopa sattumien kautta kehkeytyvä ilmiö, jossa systeemin evoluutiota ja kehittymisen reittiä ei voi ennakoida. Siksi tilannekuvatyön toimeenpano etenee kokeilujen, verkostomaisen yhteistyön, löydösten ja yhteisen oppimisen kautta vuosien 2021–2022 aikana.

Digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvatyössä tarkastellaan yhteiskuntamme digikehitystä aihepiiriin liittyvien erilaisten mittarien ja asiantuntijanäkemysten yhteisen dialogin avulla. Systeemisessä mittaamis- ja tilannekuvatyössä malli ja tulokset ohjaavat mittarien yhteistä tulkintaa, analysointikokeiluja ja mittarien kehitystyötä. Valtiovarainministeriön Digiohjelma on järjestänyt digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvasta neljä julkistustilaisuutta.

Tilannekuvajulkistukset toteuttanut työskentely päättyi ohjelmassa maaliskuussa 2022. Käynnissä on tulosten (mittarit, systeemiajattelu, dialoginen toimintamalli) hyödyntäminen Digikompassin eri osa-alueilla, etenkin julkisten palvelujen osuudessa. Ohjelmassa toteutetaan maaliskuuhun 2023 mennessä koko Digikompassia koskeva systeemitarkastelu ja laaditaan mittareita erityisesti kompassin julkiset palvelut -avaintuloksiin. Työ on osa laajempaa, koko kompassin eri osa-alueiden avaintulokset kattavaa mittareiden laatimista, jota koordinoi liikenne- ja viestintäministeriö.

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva 2023

Valtiovarainministeriö on koostanut sidosryhmien kanssa mittarityöpajoissa Suomen Digikompassin Digitaaliset Julkiset palvelut -osa-alueen tavoitteiden avaintulosten kansallisia mittariehdotuksia. Digikompassissa todetaan seuraavasti: "Digikompassin tavoitteiden edistymistä seurataan yhtenä kokonaisuutena pitkäjänteisesti digisalkun ja avaintulosten mittareiden avulla." Työpajojen lähtökohtana on em. perusteella ollut pohtia mitä avaintuloksen osalta pitäisi mitata.

Ohessa linkit mittarityöpajoissa ja sitä ennen kerätyistä ehdotuksista mitattavista asioista tai mittariehdotuksista.  Niiden osalta voi äänestää ehdotusta/ehdotuksia, jonka/joiden tuntee parhaiten mittaavan kyseistä avaintulosta. Kullekin ehdotukselle voi antaa yhden äänen. On myös mahdollista tehdä uusia ehdotuksia avaintulosten osalta mitattavista asioista/mittareista. Tavoitteena on kuitenkin saada rajallinen määrä mittareita. Nyt on mahdollisuus vaikuttaa. 

Julkisten palvelujen mittariehdotukset -äänestys on auki 3.3.2023 asti. Äänestyksessä ei kerätä mitään tietoja vastaajista.

  • Tavoite 11 Merkittävä osa julkisista palveluista on digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti: Linkki äänestyslomakkeelle
  • Tavoite 12 Yhteentoimivat digitaaliset julkiset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille myös kansainvälisesti: Linkki äänestyslomakkeelle
  • Tavoite 13 Julkiset palvelut tuotetaan kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti: Linkki äänestyslomakkeelle

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva 2022

Mittariehdotukset ja toimintamallin kuvaus 2022

Mittariehdotukset ja toimintamalliesitys 2022

Digitalisaation vaikuttavuuden systeemimalli 2022

Tilannekuvajulkistusten tallenteet ja materiaalit 2021-2022

Neljäs julkistus 15.3.2022

Kolmas julkistus 13.12.2021

Toinen julkistus 1.10.2021

Ensimmäinen julkistus 17.6.2021

Digitalisaation mittarit ja tilannekuva 2021

VM Digitalisaatio tilannekuva systeemisää prosessit aineistot

Yhteystiedot

Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530208  


Olli Kuusisto, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530462