FI SV EN

Regionala försök med digitalt stöd

Verksamhetsmodellen för digitalt stöd beskriver hur tillgången till digitalt stöd kan ordnas i landet för att hjälpa de personer som inte kan eller förmår använda digitala tjänster. Utvecklandet av digistöd så som det är beskrivet i verksamhetsmodellen startar med regionala pilotförsök. Under försöksperioden testar man hur verksamhetsmodellen för digitalt stöd fungerar i praktiken och utvecklar den utifrån erhållna synpunkter.

Pilotförsök inleds hösten 2018 inom fem olika regioner

De regionala pilotförsöken med digitalt stöd inleds hösten 2018 tillsammans med Lapplands sjukvårdsdistrikt och Österbottens, Norra Karelens, Norra Österbottens och Nylands landskapsförbund.

Ansökningstiden för pilotförsöket med digitalt stöd var 5 april–8 maj 2018. Ansökningar kom in från regioner inom sammanlagt tio landskap. Objekten för pilotförsöket valdes så att de utgör en helhet som är så omfattande och regionalt mångsidig som möjligt och verksamhetsmässigt kompletterar varandra, och det sammanräknade antalet invånare i dem uppgår till cirka 2,6 miljoner finländare. Följaktligen nås nästan hälften av finländarna av pilotförsöken.

Mål för pilotförsöken

Att i pilotregionen skapa ett nätverk för digitalt stöd som tillgodoser behovet av digitalt stöd hos olika kunder.

  • Att få vetskap om det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd samt att utveckla tillgängligheten till digitalt stöd inom de områden som deltar i pilotförsöket.
  • Befolkningsregistercentralen och de som genomför pilotförsöken utvecklar i samarbete stödstrukturer (utbildningar, metoder och information) som efter pilotförsöken kan användas för att införa det digitala stödet enhetligt i hela Finland. Befolkningsregistercentralen ansvarar för detta.
  • De som deltar i pilotförsöken gör en självutvärdering enligt principen om kontinuerlig utveckling. Befolkningsregistercentralen och deltagarna utvecklar i samarbete de principer för utvärdering av det digitala stödet som efter pilotförsöken kan användas för att utvärdera det digitala stödet enhetligt i hela landet. Befolkningsregistercentralen ansvarar för det senare.

På basis av erfarenheterna från pilotförsöken vidareutvecklas verksamhetsmodellen för digitalt stöd så att uppgifterna (Befolkningsregistercentralen, regionerna, producenter av digitalt stöd) och ansvaren inom modellen är tydliga och fungerar. På basis av resultaten och erfarenheterna av pilotförsöken utvärderar Befolkningsregistercentralen och finansministeriet den regionala utvecklings- och samordningsrollen.

Uppgifter för den som genomför ett pilotförsök:

  • Att bilda ett regionalt nätverk för digitalt stöd genom att utnyttja kommunernas befintliga former av digitalt stöd och genom att införa nya former.
  • Att kommunicera om det regionala digitala stödet så att de kunder som är i behov av stöd hittar det
  • Att bedöma behovet av och tillgängligheten till digitalt stöd i regionen
  • Att för sin del utveckla den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd

Lisätietoja: