FI SV EN

 

Digituen maakuntapilotit

Digituen maakuntapilotit ovat osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanon käynnistämistä. Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja.  

Pilottijakson aikana kokeillaan, miten digituen toimintamalli toimii käytännössä ja kehitetään sitä saatujen huomioiden perusteella. Haku mukaan digituen maakuntapilotteihin on meneillään 8. toukokuuta asti. Lisätietoa pilottiin hakeutumisesta on hakukirjeessä. Hakukirje ja hakulomakkeet löytyvät sivun lopusta.

Pilottien kohderyhmä

Pilotit on suunnattu maakuntien liitoille, sairaanhoitopiireille tai erityishuoltopiireille.

Pilottien tavoitteet

  • Luoda pilottimaakuntiin digituen verkosto, joka vastaa erilaisten asiakkaiden digituen tarpeisiin. 
  • Saada tietoa digituen tarpeesta ja tarjonnasta alueellisesti sekä kehittää pilotoitavien alueiden digituen saatavuutta.
  • Väestörekisterikeskus (VRK) ja pilotoinnin toteuttavat tahot (pilotoijat) kehittävät yhteis-työssä tukirakenteita (koulutuksia, menetelmiä ja tietoa), joiden avulla digitukea voidaan pilotoinnin jälkeen toteuttaa yhtenäisesti koko Suomen alueella. Vastuu tästä on VRK:lla.
  • Pilotoijat tekevät itsearviointia jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. VRK ja pi-lotoijat kehittävät yhteistyössä digituen arvioinnin periaatteet, joiden avulla digitukea voidaan pilotoinnin jälkeen arvioida yhtenäisesti koko Suomen alueella. Vastuu jälkimmäisestä on VRK:lla. 
  • Pilotista saatujen kokemusten perusteella jatkokehitetään digituen toimintamallia siten, että mallin tehtävät (VRK, maakunta, digituen tuottajat) ja vastuut ovat selkeitä ja toimivia. Pilottien tulosten ja kokemusten perusteella VRK ja valtiovarainministeriö arvioivat alueellista kehittämis- ja koordinointiroolia.

Pilotin toteuttavan tahon tehtäviä 

  • Muodostaa alueellinen digitukiverkosto hyödyntäen kunnissa jo olemassa olevia digituen muotoja tai käynnistäen uusia
  • Viestiä alueellisesta digituesta, jotta tukea tarvitsevat asiakkaat löytävät digituen äärelle
  • Arvioida digituen tarvetta ja saatavuutta alueella 
  • Kehittää osaltaan valtakunnallista digituen toimintamallia  

Ajankohtaista

Infotilaisuus digitukipilotiksi ilmoittautumisesta 5.4.2018