Digituen vakiinnuttamisen usein kysytyt kysymykset

 

Miksi digituen toimintamalli vakiinnutetaan?

Digituen kansallinen toimintamalli kehitettiin vuonna 2016 AUTA-hankkeessa. Vuodesta 2018 valtiovarainministeriö on myöntänyt valtionavustuksia maakuntaliitoille digituen alueelliseen koordinaatioon ja kehittämiseen. Valtionavustukset on tarkoitettu toiminnan kehittämiseen, eikä niillä voi rahoittaa pysyvää toimintaa. Digituen vakiinnuttamisella halutaan varmistaa maakuntaliittojen toteuttamien kehittämishankkeiden tulosten sekä digituen alueellisen yhteiskehittämisen jatkuvuus ja pysyvyys myös hankekausien päätyttyä.

Mitä digituen vakiinnuttamisesta on tähän mennessä päätetty?

Valtiovarainministeriössä (VM) käynnistettiin syksyllä 2020 selvitystyö vuonna 2016 AUTA-hankkeessa luodun digituen toimintamallin vakiinnuttamiseksi. Selvitystyössä lähdemateriaalina ja merkittävänä tukena on ollut maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeiden ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyössä kertynyt osaaminen ja tieto.

VM:n esityksessä digituen toimintamallin vakiinnuttamiseksi esitetään digituen alueellista kehittämistehtävää Digi- ja väestötietovirastolle sen valtakunnallisen kehittämistehtävän yhteyteen vuoden 2022 alusta alkaen. VM:n esitys hyväksyttiin ministeri Sirpa Paateron johtoryhmässä 15.4.2021.

VM, Digi- ja väestötietovirasto ja maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeet jatkavat nyt vakiinnuttamistyötä yhteistyössä keskittymällä toimintamallin konkretisointiin. Vakiinnuttamistyön sekä vakiinnutetun toimintamallin sisältö tarkentuvat kevään ja kesän 2021 aikana. Vakiinnutetusta toimintamallista viestitään tarkemmin syksyllä 2021, kun sen sisältö on täsmentynyt. Myös VM:n selvitystyö digituen vakiinnuttamisesta julkaistaan syksyllä 2021.

Miksi digituen alueellisen kehittäjän roolia esitetään Digi- ja väestötietovirastolle?

VM:n selvitystyössä on arvioitu eri mahdollisuuksia digituen alueellisen toiminnan vakiinnuttamiseksi. Työn lähdemateriaalina on käytetty vuoden 2016 AUTA-hankkeesta lähtien syntynyttä tietopohjaa. Merkittävänä tukena on ollut maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeiden ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyössä kertynyt osaaminen ja tieto. Näkemyksiä vakiinnuttamisesta on kerätty myös mm. sidosryhmien työpajoilla, hankkeiden itsearvioinneilla sekä ulkopuolisilla arvioinneilla.

Alueellista kehittämistehtävää pidetään luontevana lisänä Digi- ja väestötietovirastolle sen valtakunnallisen kehittämistehtävän yhteyteen. Vuonna 2018 käynnistynyt digituen valtakunnallinen kehittämistehtävä on tuonut Digi- ja väestötietovirastoon tehtävässä tarvittavaa osaamista. Digituen kehittämisen tuominen yhteen organisaation tukee kohdennetun ja yhtenäisen digituen kehittämistä koko Suomessa.

Mikä rooli Digi- ja väestötietovirastolla tulee olemaan digituen vakiinnutetussa toimintamallissa?

Digi- ja väestötietovirasto on hoitanut digituen valtakunnallista kehittämistehtävää vuodesta 2018 lähtien. Se on tukenut valtiovarainministeriön rahoittamia maakuntaliittojen digituen alueellisia kehittämishankkeita tuottamalla ja jakamalla hyviä käytänteitä, tietoa ja tilannekuvia. Maakuntaliittojen digituen hankkeilla on ollut vastaavanlainen, informaatio-ohjaukseen perustuva tukirooli omilla alueillaan.

Digituen vakiinnuttamistyöllä tuodaan maakuntaliittojen hankkeilla ollut digituen alueellinen kehittämistehtävä Digi- ja väestötietovirastoon vuoden 2022 alusta. Digi- ja väestötietovirasto hoitaa vuoden 2022 alusta alkaen digituen kehittämisen tukitehtäviä niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. Digi- ja väestötietovirastolle ei perusteta digituen vakiinnuttamistyöllä uusia digituen tarjoamiseen liittyviä tehtäviä tai kehittämiseen liittyviä mandaatteja muihin toimijoihin nähden. Digi- ja väestötietovirasto jatkaa maakuntaliittojen hankkeiden työtä tukemalla informaatio-ohjauksen keinoin digituen tarjoajia ja verkostoja koko Suomessa.

Miten vakiinnuttamistyö vaikuttaa nykyisten hankkeiden työhön?

Maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeiden hankekausi jatkuu 31.10.2021 saakka. Digituen toimintamallin vakiinnuttamistyötä tehdään yhteistyössä hankkeiden kanssa. Hankkeiden valtionavustuspäätöksissä kuvattujen tuotosten syntyminen on keskeistä myös vakiinnuttamistyön näkökulmasta, sillä digituen vakiinnutettu toimintamalli perustuu hankkeiden tekemälle koordinointi- ja kehittämistyölle.

Vakiinnuttamistyön näkökulmasta hankkeiden rooli kiteytyy kahteen keskeiseen tehtävään: nykyisten toimintamallien kuvaamiseen ja verkoston toimintaan liittyvän tiedon dokumentointiin sekä alueellisten verkostojen vahvistamiseen ja vakiinnuttamiseen hankekauden loppuun asti. Hankkeet ovat mukana tiedon keräämisessä ja validoinnissa ja sitä kautta uuden toimintamallin yksityiskohtien hiomisessa. Hankkeet pääsevät kommentoimaan ja keskustelemaan kerätyn tiedon pohjalta, ja siten vaikuttamaan lopputulokseen ja digituen tulevaisuuteen.
Digi- ja väestötietovirasto ilmoittaa hankkeille tarkemman aikataulun etenemisestä toukokuun 2021 aikana.

Miten digituen vakiinnuttamistyö vaikuttaa digituen verkostoihin?

Digituen alueellinen kehittämistehtävä perustuu verkostomaiseen toimintatapaan ja olemassa oleviin verkostoihin myös jatkossa. Vakiinnuttamisella varmistetaan digituen toimintamallin ja verkostojen pysyvyys ja jatkuvuus nykyisen hankekauden päätyttyä. Maakuntaliittojen digituen valtionavustushankkeet dokumentoivat ja vakiinnuttavat verkostojen toimintaa nykyisen hankekauden aikana. Alueellinen kehittämistehtävä siirtyy Digi- ja väestötietovirastolle vuoden 2022 alusta.

Miten digituen vakiinnuttamistyö vaikuttaa digituen tarjoajiin?

Digitukea tarjoavat samat paikalliset toimijat myös vakiinnutetussa toimintamallissa. Digituen toimintamallin vakiinnuttamistyö keskittyy alueellisen kehittämistehtävän vakiinnuttamiseen, eikä sillä näin ollen ole suoraa vaikutusta digituen tarjoajiin. Vakiinnutetussa toimintamallissa digituen tarjoajien rooli on samanlainen kuin se on ollut digituen hankekausien aikana.

Vakiinnuttamistyöllä varmistetaan ihmisten tarpeita vastaava, saavutettava digituen tarjonta ja kehittäminen koko Suomessa myös hankekausien päätyttyä. Digituen tarjoajat osallistuvat myös vakiinnutetussa toimintamallissa digituen alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin, joiden kautta digitukea ja sen tarjontaa kehitetään jakamalla tietoa, tilannekuvia ja hyviä käytänteitä.

Miten digituen vakiinnuttamistyö vaikuttaa digituen tarvitsijoihin?

Digituen toimintamallin vakiinnuttamistyö keskittyy alueellisen kehittämistehtävän vakiinnuttamiseen, eikä sillä näin ollen ole suoraa vaikutusta digituen tarvitsijoihin. Digituen alueellisen kehittämistehtävän vakiinnuttamisella varmistetaan, että digitukea tarjotaan saavutettavasti ja tarpeita vastaavasti kaikkialla Suomessa myös hankekausien päätyttyä.

Miten digituen vakiinnuttamistyö liittyy valtiovarainministeriössä valmisteltavaan valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamiseen?

Valtiovarainministeriössä valmisteltavan valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen tavoitteena on mm. valtionhallinnon ja Kelan yhteinen asiakaspalveluverkko vuoteen 2029 mennessä. Asiakaspalvelutilat on tunnistettu digituen toimintamallissa digituen tarjoajina. Digituen vakiinnuttamistyöllä ei ole vaikutusta digituen tarjoajiin, sillä valmistelussa keskitytään digituen alueellisen kehittämistehtävän vakiinnuttamiseen. Digituen tarjoajien rooli on vakiinnutetussa toimintamallissa samanlainen, kuin se on ollut hankekausien aikana. Digituen tarjoajat osallistuvat digituen kansalliseen kehittämiseen yhteistyöverkostojen kautta.

Miten vakiinnuttamistyö etenee?

Vakiinnuttamistyö jatkuu nyt uuden organisoitumistavan jatkokehityksellä valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston yhteistyössä. Digi- ja väestötietovirasto viestittää hankkeille toukokuun 2021 aikana tarkemmasta aikataulusta tiedon keräämiseen ja validointiin sekä verkostojen toimintatapojen dokumentointiin liittyen.

Digituen vakiinnuttamisen ja vakiinnutetun toimintamallin sisältö täsmentyvät kevään ja kesän 2021 aikana. Toimintamallista viestitään tarkemmin syksyllä 2021 heti, kun sen sisältö on täsmentynyt. Syksyllä 2021 julkaistaan myös valtiovarainministeriön selvitystyö digituen vakiinnuttamisesta.