Skip to content
Media

Statsrådet fattade beslut om den regionala fördelningen av REACT-EU-finansieringen – beviljandet av finansiering i regionerna kan börja

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 13.54 | Publicerad på svenska 29.4.2021 kl. 15.59
Pressmeddelande

Statsrådet fattade beslut den 29 april om den regionala fördelningen av REACT-EU-finansieringen. Nästan 255,4 miljoner euro beviljades för att användas till Finlands pågående strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Genom REACT-EU-åtgärderna stöds regionernas återhämtning från coronapandemin.

Alla regioner i Finland får finansiering. De medel som fördelas till regionerna inbegriper både EU-finansiering och statlig medfinansiering.

I enlighet med Europeiska kommissionens landsspecifika rekommendationer stöder finansieringen små och medelstora företag, forsknings- och utvecklingsverksamhet, digital kompetens samt utveckling av företagens och personalens förändringsförmåga.

Den 24 mars 2021 godkände riksdagen den första tilläggsbudgeten för 2021 som innehåller REACT-EU-finansiering. Efter statsrådets beslut om områdesindelning kan de förmedlande organen, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden, börja fatta finansieringsbeslut.  Finansieringen ska användas på samma sätt som finansieringen för den övriga programperioden 2014–2020 före utgången av 2023.

Finansieringen kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden

Företagen kan hos närings-, trafik- och miljöcentralerna ansöka om understöd för utvecklande av företag i anslutning till REACT-EU. Närmare information finns på NTM-centralernas webbplats.

Även andra aktörer, såsom näringslivsutvecklingsorganisationer, forsknings- och utbildningsorganisationer, organisationer, kommuner och andra offentliga samfund, kan ansöka om REACT-EU-finansiering. Finansieringen beviljas regionalt av både landskapsförbunden och närings-, trafik- och miljöcentralerna. Samlad information finns på webbplatsen Strukturfonder.fi.

De förfaranden och den gällande lagstiftning som är bekanta från det nuvarande strukturfondsprogrammet iakttas i fråga om ansökning, beviljande och utbetalning av REACT-EU-finansiering samt uppföljning och fortsatta åtgärder.

Fördelningen av REACT-EU-finansieringen landskapsvis mellan Europeiska regionala ut-vecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) (exkl. tekniskt stöd)

  ERUF+staten (euro) ESF + staten (euro) Totalt
Södra Savolax 9 765 000 4 185 000 13 950 000
Norra Karelen 10 398 000 4 457 000 14 855 000
Norra Savolax 13 436 000 5 760 000 19 196 000
Södra Karelen 4 382 000 1 879 000 6 261 000
Egentliga Tavastland 4 811 000 2 063 000 6 874 000
Kymmenedalen 5 306 000 2 273 000 7 579 000
Päijänne-Tavastland 6 946 000 2 975 000 9 921 000
Nyland  33 786 000 14 479 000 48 265 000
Egentliga Finland 11 316 000 4 851 000 16 167 000
Södra Österbotten 6 504 000 2 788 000 9 292 000
Södra Österbotten 9 494 000 4 069 000 13 563 000
Birkaland 12 782 000 5 478 000 18 260 000
Österbotten 4 517 000 1 935 000 6 452 000
Satakunta 6 927 000 2 970 000 9 897 000
Mellersta Österbotten 3 390 000 1 452 000 4 842 000
Norra Österbotten 18 837 000 8 074 000 26 911 000
Lappland 11 380 000 4 877 000 16 257 000
Kajanaland 4 771 000 2 044 000 6 815 000
Landskapen sammanlagt 178 748 000 76 609 000 255 357 000

Mer information:
Tapani Kojonsaari, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7070    
Kaisa Saarinen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7001