Skip to content
Government and ministries Media

Lyhennelmä

Virasto oli tekemällään päätöksellä 3.6.2010 antanut lakimies A:lle kirjallisen varoituksen. Päätöksen perustelujen mukaan A oli laiminlyönyt virkavelvollisuuksiaan.

Virkamieslautakunta totesi, että pelkästään asianosaisen epäluottamus virkamieheen tai viranomaisen toimintaan ei vielä perusta esteellisyyttä, vaan luottamuksen vaarantumiselle on oltava erityinen syy. A ei ollut esittänyt mitään konkreettista näyttöä A:n ja hallintojohtaja B:n välien tulehtuneisuudesta, ja että tehtyjen toimien vaikuttimena olisi ollut B:n kielteinen ja asenteellinen suhtautuminen A:n. Useille esitetyistä B:n toimista oli löytynyt asiakirjoista muita ymmärrettäviä syitä. Viraston päätös varoituksen antamisesta ei ollut esittelijän esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä syntynyt.

Esitetyn selvityksen perusteella A oli ollut 3.6.2009 luvatta koko päivän poissa työpaikaltaan ja oli siten laiminlyönyt noudattaa työnantajan työajasta antamia määräyksiä. Se, että A oli pitänyt työnantajan määräysten noudattamista epätarkoituksenmukaisena, ei ollut oikeuttanut A:ta rikkomaan niitä. Edelleen A oli saamiensa kirjallisten ohjeiden vastaisesti ja esimiehen nimenomaisista kielloista piittaamatta lähettänyt yrityksille lisäselvityspyynnön, jolle ei ollut ollut esimiehen hyväksyntää. A:n oli saamiensa selkeiden ohjeiden perusteella tullut ymmärtää rikkovansa työnantajan määräyksiä. A:n oli myös pitänyt raportoida saamiensa ohjeiden mukaan seurannan kohteissa tapahtuvista muutoksista yksikön päällikölle, mitä A ei ollut tehnyt. Näin menetellessään A oli laiminlyönyt työnantajan antamia työnjohtomääräyksiä. Se, että raportit oli toimitettu myös A:n esimiehelle, ei ollut oikeuttanut A:ta laiminlyömään raportointitehtäväänsä.

Lisäksi A oli kieltäytynyt toimimasta työryhmän yhteyshenkilönä sekä jättänyt valmistelematta viraston vastauksen kyseessä olevan työryhmän lähettämään kyselyyn. Virkamiehen ja työnantajan erimielisyys virkatehtävän tarkoituksenmukaisesta hoitamistavasta ei ollut oikeuttanut virkamiestä jättämään työnantajan hänelle antamaa tehtävää hoitamatta. Edelleen A:n tehtäväksi oli annettu kesäkuussa 2009 kirjallisen esityksen laatiminen elokuussa järjestettävään palaveriin, mutta A ei ollut laatinut pyydettyä esitystä.  Jälleen virkamieslautakunta totesi, että A:lla ei ollut oikeutta kieltäytyä esimiehen antamasta tehtävästä, vaikka olikin pitänyt esityksen laatimista tarpeettomana. Tyytymättömyys esimiesten toimintaan ei myöskään ollut oikeuttanut jättämään saapumatta työpalavereihin, joihin työnantaja oli edellyttänyt A:n osallistuvan. A:n katsottiin syyllistyneen kaikkiin niihin virkavelvollisuuksien laiminlyönteihin, joista A:ta oli varoitettu.

Virkamieslautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

KHO 19.4.2013 T 1387: Valitus hylätty.

Valtion_virkamiesL_14_§_1_mom
Valtion_virkamiesL_24_§
HallintoL_27_§
HallintoL_28_§_1_mom_7_kohta