Skip to content
Government and ministries Media

Ecofin-neuvostossa esillä perjantaina mm. rahoituspalvelut

Ministry of Finance 2.5.2006 11.23
Tiedote 40/2006

EU:n talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat perjantaina 5.5.2006 Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Eero Heinäluoma. Ministeri Wideroos toimii neuvoston puheenjohtajana komission esitellessä luonnosta vuoden 2007 talousarvioksi.

Euroryhmän kokouksessa 4.5. ministerit keskustelevat ajankohtaisen taloustilanteen lisäksi euroalueen maiden kasvueroista. Perjantai-aamuna Ecofin-ministerit tapaavat EU:n hakija- ja kandidaattimaiden ministerit.

Rahoituspalvelut

Ecofin-neuvoston tavoitteena on hyväksyä päätelmät rajat ylittävästä yhdentymisestä rahoitusmarkkinoilla. Päätelmissä korostetaan integraation merkitystä talouskasvun kannalta ja integraation esteiden poistamisen tärkeyttä sekä toivotetaan tervetulleeksi komission ehdotus luottolaitosdirektiivin ja sitä vastaavien sijoituspalvelu- ja vakuutusyhtiödirektiivien omistajakontrollisäännösten tarkistamiseksi. Lisäksi päätelmissä todetaan, että myös vähittäisrahoitusmarkkinoiden hajanaisuus ja verotus ovat integraation esteitä. Suomi kannattaa ehdotettujen päätelmien hyväksymistä.

Valtiovarainministereiden on tarkoitus myös hyväksyä päätelmät komission viime joulukuussa julkaisemaan valkeaan kirjaan, jossa se esittelee yleisen rahoituspalvelupolitiikkansa periaatteet ja päälinjaukset vuosiksi 2005-2010. Suomi on korostanut mm. tarvetta sellaisiin toimenpiteisiin, joilla taattaisiin kuluttajien aktiivinen osallistuminen vähittäismarkkinoiden rajat ylittävästä integroitumisesta käytävään keskusteluun, paremman sääntelyn periaatteiden keskeistä roolia, sekä tarvetta rajat ylittävää valvontaa pidemmällä tähtäyksellä kehittävään ja tehostavaan työhön.

Lisäksi neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät rahoituspalvelukomitean raportista, joka käsittelee rahoitusmarkkinoiden valvontaa. Tämä raportti käsittelee valvontaperiaatteiden yhdenmukaisuuden edistämistä nykyisen lainsäädännön puitteissa, erityisesti seuraavia keinoja: 1) valvontaviranomaisten epävirallinen erimielisyyksien ratkaisumenettely, 2) tehtävien delegointi toisen valtion viranomaisille ja 3) valvojien tiedonkeruun harmonisointi. Suomi suhtautuu myönteisesti ehdotettuihin lyhyen aikavälin toimenpiteisiin. Suomi pitää lisäksi tärkeänä, että rajat ylittävien rahoitusryhmittymien vakauteen ja niiden valvonnan tehokkaaseen järjestämiseen liittyvien kysymysten tarkastelua jatketaan myös pitemmällä tähtäyksellä.

ALV-paketti

Arvonlisäveropakettiin kuuluu kolme komission ehdotusta: arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistaminen, palveluiden verotuspaikkasäännösten uudistaminen ja sähköisten palvelujen erityisjärjestelmän jatkaminen. Tarkoituksena on saada aikaan poliittinen sopimus ehdotuksista ja niiden käsittelyaikataulusta.

Suomi kannattaa periaatteessa kaikkia veropakettiin kuuluvia ehdotuksia. Lopullinen kanta ehdotusten yksityiskohtiin voidaan luonnollisesti ottaa vasta, kun ne on selvitetty. Sähköisten palveluiden erityisjärjestelmän jatkamisessa tulisi edetä nopeasti, koska erityisjärjestelmän voimassaolo päättyy kesäkuun lopussa.

EU:n kestävän kehityksen strategia

Ecofin-neuvosto päättää panoksestaan kesäkuun Eurooppa-neuvostossa tarkistettavaan EU:n kestävän kehityksen strategiaa. Suomi yhtyy neuvoston näkemykseen, että komission tiedonannon esitetyt päämäärät, tavoitteet ja toimet vaativat priorisointia. Tarkistuksessa ei tulisi asettaa uusia päämääriä ja tavoitteita. Kustannustehokkuuden lisäämiseksi keskeistä on kestävän kehityksen eri ulottuvuudet kattavien vaikutusarvioiden kehittäminen, markkinapohjaisten ohjauskeinojen roolin lisääminen sekä globaalin näkökulman ottaminen huomioon. Ilmastonsuojelun osalta vuoden 2012 jälkeinen kansainvälinen ilmastopolitiikka on erityisen tärkeää. Kaikkien päästöiltään merkittävien maiden on osallistuttava siihen ja kannettava osansa päästöjen vähentämisen taakasta. Suomi pitää myös kannatettavana kestävän kehityksen näkökulman liittämistä osaksi rakennepoliittisten uudistusstrategioiden ja -ohjelmien laadintaa ja toimeenpanoa.

Sisäisen valvonnan toimintasuunnitelma

Komissio esittelee Ecofin-neuvostolle sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman. Se liittyy tilanteeseen, jossa EU:n tilintarkastustuomioistuin ei ole pystynyt 11 vuoteen antamaan positiivista tarkastuslausumaa. Komission toimintasuunnitelmassa esitellään 16 toimenpide-ehdotusta, jotka koskevat neuvoston, jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin osallistumista luotettavan ja toimivan sisäisen valvonnan kehyksen luomiseen. Komission mukaan sisäisen valvonnan viitekehyksen käyttö takaisi sen, että komissio ja viime kädessä tilintarkastustuomioistuin saavat tarvitsemansa varmuuden yhteisön varojenkäyttöön liittyvässä valvonnassa.

Asian käsittely tulee jatkumaan Suomen puheenjohtajuuskaudella. Suomi korostaa, että tehokkaimmin sisäistä valvontaa parannetaan käsittelemällä komission toimintasuunnitelman mahdolliset toimenpiteet osana lainsäädäntö- budjetti- ja vastuuvapausprosesseja.

Alustava luonnos vuoden 2007 talousarvioksi

Komissio esittelee vuoden 2007 alustavan talousarvioesityksen. Suomi korostaa rahoituskehysten 2007-2013 ensimmäisen vuoden budjetin osalta erityisesti budjettikurin noudattamista ja budjetin mitoittamista entistä selkeämmin todellisten menotarpeiden pohjalta. Kaikkien unionin menojen kohdalla tulee korostaa lisäarvon tuottamista suhteessa kansallisiin toimiin.

Lisätietoja: Finanssineuvos Sami Yläoutinen, puh. 040 735 1778.

EU