Skip to content
Government and ministries Media

Ekofinrådet: siktet inställt på tillväxt och sysselsättning

Ministry of Finance 10.3.2006 11.30
Pressmeddelande 20/2006

EU:s ekonomi- och finansministrar sammanträder tisdagen den 14 mars 2006 i Bryssel. Finansminister Eero Heinäluoma representerar Finland vid mötet. Beredningarna av Europeiska rådet och 13 länders stabilitets- eller konvergensprogram tas upp vid mötet.

Vid eurogruppens möte den 13 mars kommer ministrarna att diskutera förutom det aktuella ekonomiska läget även 8 euroländers stabilitetsprogram, finanspolitiska förmedlingsmekanismer samt utvecklingen av bostadsmarknaden inom euroländerna.

Beredningen av Europeiska rådets möte 23.-24.3 - Lissabonstrategin

Ekofinrådet godkänner det nyckeldokument som skall tillställas Europeiska rådet. Enligt det är verkställandet av medlemsländernas nationella handlingsprogram det viktigaste målet för det kommande året. Programmen är ett första steg mot verkställandet av Lissabonstrategin som syftar till tillväxt och sysselsättning.

Finland anser att ordförandelandets utkast är bra. Det redogör tydligt för de viktigaste faktorer som påverkar tillväxt och sysselsättning, och ser sund ekonomisk politik som en grundförutsättning för uppnåendet av målen. Det viktigaste är att förverkliga de mål som redan fastställts i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och i de nationella handlingsprogrammen. I detta skede borde Europeiska rådet inte godkänna några nya åtgärder som har mera långtgående målsättningar än de gällande riktlinjerna. Lissabonstrategins mål för vara förenliga med stabilitets- och tillväxtpaktens förpliktelser.

Europeiska investeringsbanken (EIB) har, i anslutning till Lissabonstrategin och det kommande Europeiska rådet, ombetts att bereda åtgärder genom vilka den kunde bidra till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Ärendet diskuterades i Ekofinrådet i februari, och avsikten är nu att fatta ett beslut i ärendet. Finland stödjer satsningar speciellt i forskning och utveckling, innovationer och energi.

Finland understöder ökad finansiering till energiprojekt, finansiering av projekt för att utnyttja förnybara energikällor samt forskning och undersökning av innovativa energiteknologier och -produkter. EIB:s roll borde betonas ännu mer vid finansieringen av små och medelstora företag. För trafikinfrastrukturens del borde man värna om rättvis finansiering. Man bör undvika att ta i bruk nya finansieringsramar eller nya finansieringsinitiativ.

Kommissionen rapporterar om framskridandet med bättre reglering. Kommissionen håller enligt framstegsrapporten på att inleda ett betydande projekt för att utreda de administrativa kostnader som orsakas av gemenskapsregleringen och verkställandet av den. I det första skedet inleds ett pilotprojekt som gäller ärendet.

Finland understöder kommissionens gradvisa framfart i fråga om utredandet av gemenskapsregleringens kostnader och målsättandet. Kostnaderna påverkas både av gemenskapslagstiftningen och av den nationella implementeringen. Der är viktigt att medlemsländerna driver ett nära samarbete med kommissionen i fråga om detta. Finland understöder ordförandelandets initiativ till minskandet av EU-programmens administrativa kostnader.

Finansministrarna torde godkänna den gemensamma rapporten om socialt skydd och social delaktighet som skrivits av kommittén för ekonomisk politik och av kommittén för socialt skydd. Rapporten bedömer utvecklingen av medlemsländernas socialskyddssystem i kampen mot fattigdom och social marginalisering, och i fråga om pensioner, hälsovård och långtidsvård.

Finland kan godkänna rapporten och de gemensamma mål som presenteras i den. Överlappande arbete och rapporteringsskyldigheter måste kunna minskas. Målet skall vara att säkerställa socialt skydd och sunda offentliga ekonomier då befolkningen åldras.

Verkställandet av stabilitets- och tillväxtpakten

Rådet godkänner utlåtandena om Portugals, Irlands, Tysklands, Nederländernas, Frankrikes, Greklands, Spaniens och Italiens stabilitetsprogram samt om Storbritanniens, Litauens, Polens, Cyperns och Maltas konvergensprogram. Finland är beredd att godkänna dessa 13 länders stabilitets- och konvergensprogram och understöder de rekommendationer och förpliktelser som föreslås i dem.

Ekofinrådet torde besluta att kräva åtgärder av Tyskland för att avhjälpa det alltför stora underskottet före slutet av 2007. Enligt färsk ekonomisk statistik var den tyska offentliga ekonomins underskott 3,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2005. Finland understöder rådets förslag till beslut.

Avsikten är att Ekofinrådet meddelar sina slutledningar om förfarandet med Italiens alltför stora underskott. Det finns enligt kommissionens bedömning i detta skede ingen anledning att fortsätta med följande steg i förfarandet med alltför stora underskott. Utvecklingen för Italiens del följs emellertid noggrant upp. Finland kan understöda kommissionens slutledning.

EU-budgeten

Ekofinrådet torde ge Europaparlamentet en rekommendation att det skulle bevilja kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2004, och godkänna de allmänna anmärkningarna i anslutning till rekommendationen. Finland kan godkänna förslaget till rådets rekommendation om ansvarsfrihet som beviljas kommissionen.

Avsikten är att Ekofinrådet godkänner tyngdpunktsområdena i budgeten för 2007. Budgeten för 2007 är den första som omfattas av de nya budgetramarna 2007-2013. Finland kan godkänna slutledningarna om tyngdpunkterna för budgeten 2007. Det dokument som gäller slutledningarna innehåller nästan i helhet de för Finland viktigaste principerna för 2007 års budget.

Ytterligare information: Finansråd Sami Yläoutinen, tfn 040 735 17 78.

EU