Skip to content
Government and ministries Media

Kesäkuun Ecofin

Ministry of Finance 2.6.2006 8.49
Tiedote 56/2006

EU:n valtiovarainministerit kokoontuvat Luxemburgissa keskiviikkona 7.6.2006. Euroryhmä kokoontuu tiistai-iltana 6.6. Suomea kokouksissa edustaa valtiovarainministeri Eero Heinäluoma.

Ecofin-neuvoston kokouksen asialistalla on euroalueen laajeneminen, arvonlisäveropaketti ja muita verotuskysymyksiä sekä EU-USA -huippukokouksen valmistelut ja EU:n tilastovaatimusten yksinkertaistaminen. Euroryhmässä on esillä Kansainvälisen valuuttarahaston näkemykset euroalueen talouspolitiikasta, palveluiden hintakehitys euroalueella, euromaiden julkinen talous ja euroalueen laajeneminen.

Euroalueen laajeneminen

Valtiovarainministerit keskustelevat komission ja Euroopan keskuspankin laatimista Slovenian ja Liettuan lähestymisraporteista. Suomi voi hyväksyä komission ehdotuksen Slovenian eurokelpoisuudesta. Slovenian inflaation hidastamiseen tähtäävän talouspolitiikan ansiosta kuluttajahintojen nousu on alentunut selvästi viimeisten vuosien aikana. Suomi yhtyy myös komission ja EKP:n näkemykseen siitä, että Liettua ei täytä hintavakautta koskevaa lähentymiskriteeriä, eikä maa tästä syystä voi vielä liittyä euroalueeseen. Tulevana EU-puheenjohtajana Suomi pyrkii toimimaan niin, että euroalueen laajentumiseen liittyvät päätökset voidaan tehdä mahdollisimman nopealla aikataululla. Lähentymiskriteerejä tulee kuitenkin tulkita huolellisesti.

Arvonlisäverotus

Puheenjohtaja pyrkii poliittiseen sopimukseen arvonlisäveropakettiin kuuluvista ehdotuksista ja niiden toteuttamisaikataulusta. Pakettiin kuuluvat sähköisten palvelujen erityisjärjestelmän jatkaminen, palvelujen verotuspaikkasäännösten uudistaminen ja arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistaminen. Suomi tukee ehdotuksia ja ehdotettua toteuttamisaikataulua. Sähköisten palvelujen erityisjärjestelmän jatkamisesta tulisi päättää, vaikka paketin muista osista ei päästäisikään sopimukseen. Järjestelmän voimassaoloaika päättyy 30.6.2006. Jatkaminen on välttämätöntä, jotta kolmansien maiden yritysten EU:ssa asuville kuluttajille myymät sähköiset palvelut voidaan verottaa myös jatkossa.

Ministereille esitellään myös komission tiedonanto veropetosten torjunnan edistämisestä sekä suullinen raportti käännettyä verovelvollisuutta käsitelleen komission työryhmän johtopäätöksistä. Veropetoksien ja erityisesti yhteisökauppaan liittyvien ns. karusellipetoksien torjumiseksi on esitetty käännettyä verovelvollisuutta, jossa ostaja on myyjän asemesta verovelvollinen. Suomi pitää tärkeänä, että yhteisötasolla selvitetään miten veropetokset olisivat tehokkaimmin estettävissä. Käännetyn verovelvollisuuden laaja-alaiseen käyttöönottoon liittyy kuitenkin useita ongelmia. Asiaa tulisi selvittää vielä tarkemmin ja ottaa tarkastelussa huomioon myös muut tavat torjua veropetoksia.

Välitön verotus

Ecofin-neuvoston keskustelee myös yhteisestä konsolidoidusta yritysveropohjasta. Ministereiltä toivotaan näkemyksiä työn edistymisestä ja jatkosta. Suomi suhtautuu yhteiseen veropohjaan lähtökohtaisesti myönteisesti, mutta on vielä liian aikaista keskustella jäsenvaltioiden kannoista yksityiskohtaisemmin teknisen työskentelyn ollessa useiden keskeisten kysymysten osalta kesken.

Lisäksi Ecofin-neuvosto hyväksynee yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän raportin työn edistymisestä. Käytännesääntötyöryhmän tehtävänä on tarkastella jäsenvaltioiden yritysverojärjestelmiä ja arvioida, onko joitakin niihin sisältyviä toimia katsottava haitalliseksi verokilpailuksi.

EU-USA –huippukokouksen valmistelu ja rahoitusmarkkinadialogi

Neuvosto valmistelee 21.6.2006 pidettävää Euroopan unionin ja USA:n huippukokousta. Tämän lisäksi puheenjohtajamaa Itävalta on pyytänyt komissiolta tilannekatsauksen rahoitusmarkkinadialogin edistymisestä. Suomi pitää rahoitusmarkkinoiden sääntelydialogia tärkeänä transatlanttisen yhteistyön muotona, sillä sääntely-yhteistyöllä on katsottu voitavan parantaa mahdollisuuksia lähentää EU:n ja USA:n rahoitusmarkkinoita, tehostaa niiden toimintaa sekä lisätä avoimuutta ja ennakoivuutta sääntelyyn ja valvontaan liittyvissä muutostilanteissa.

EU:n tilastovaatimusten yksinkertaistaminen

Ecofin-neuvosto keskustelee EU:n tilastovaatimusten yksinkertaistamisesta keskittyen tilastovaatimusten yrityksille aiheuttamaan taakkaan ja siinä sisämarkkinakauppaa koskevan ns. Intrastat-tilaston tarkasteluun. Intrastat on EU:n tilastovaatimuksista suurimpia tilastorasitteen aiheuttajia. Suomi tukee tilastovaatimusten aiheuttaman hallinnollisen taakan vähentämiseksi tehtävää työtä.

Lisätietoja antaa finanssineuvos Sami Yläoutinen, puh. (09) 160 34706 tai 040 735 1778.

EU