Government and ministries Media

Konsultativ tjänsteman Juhani Korhonen:
I riktning mot en människoorienterad digital förvaltning

Finansministeriet 23.9.2019 9.00 | Publicerad på svenska 7.10.2019 kl. 12.40
Kolumn
Juhani Korhonen.

Digitaliseringen är ett av de genomgående temana under Finlands EU-ordförandeskap. Vårt mål är att förstärka digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen i syfte att stöda europeisk konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Vi vill dessutom lyfta fram en människoorienterad digital förvaltning.

Finansministeriets informations- och kommunikationstekniska avdelning inom den offentliga förvaltningen behandlar under sina fyra tjänstemannamöten digitaliseringen på ett omfattande sätt ur olika perspektiv: hur långt har vi kommit med digital förvaltning och vad kan vi göra tillsammans för att förbättra de digitala tjänsterna? Och hur kunde vi få data att överföras smidigt inom EU och hur kunde olika aktörer på bästa möjliga sätt få nytta av den europeiska dataekonomin? Avsikten är dessutom att intensifiera samarbetet mellan informationsförvaltningsdirektörerna i de olika medlemsländerna. Målet är alltså att med olika medel förstärka den europeiska konkurrenskraften så att vi kan häva oss i ett skärpt konkurrensläge och att vi kan hålla jämna steg med de östliga och västliga stormakterna.

Människoorienteringen framhävs i den digitala eran

Vid konferensen om digital förvaltning kommer Finland att ta upp tanken om människoorienterad digital förvaltning. Det människoorienterade tankesättet utmanar förvaltningen till att förnya sina handlingssätt. Det betyder bland annat att verksamheten utgår från människors verkliga behov på ett tydligare sätt än tidigare. Människoorientering betyder också att alla samhälleliga grupper hålls med i utvecklingen. I ett idealt läge hänger alla med i den digitala utvecklingen.

En människoorienterad förvaltning åstadkoms dock inte enbart av förvaltningsmaskineriet självt. Det behövs hjälp från såväl företagen, medborgarorganisationerna som den tredje sektorn och samarbete som genomsyrar hela Europa.

AI är en stum manick utan data

Under ordförandeskapets gång vill vi främja datarörlighet, eftersom digitalisering inte existerar utan data. Utnyttjandet av data är å sin sida en förutsättning för bättre service - AI och annan ny teknik är bara stumma manicker utan data. Stora tillgängliga datamassor utgör också en konkurrenskraftsfaktor.

Den europeiska dataekonomin måste vara människoorienterad. Människorna, företagen och alla aktörer måste få uppleva att data används och utnyttjas enligt rättvisa och etiska regler. Förslag till etiska principer för utnyttjandet av data och ny teknik har redan utarbetats såväl på EU-nivå som i enskilda medlemsländer.

Är Europa redo för informationspolitik?

Pådrivandet av en europeisk informationspolitik är en av målsättningarna för ordförandeskapet. Informationspolitik betyder i princip att man sammanställer och samordnar de riktlinjer och principer inom olika sektorer som definierar bland annat tillgången till, tillgängligheten och rörligheten av samt kvaliteten hos information.

Även om Finland är en föregångare i fråga om informationspolitik på EU-nivå är frågan väldigt ny även för oss: regeringen överlämnade sin redogörelse om etisk informationspolitik till riksdagen i slutet av 2018. Vårt mål är att Finland ska kunna föregå med gott exempel även inom informationspolitiken under ordförandeskapets gång.

Nu är det dags att påverka

Principerna som anknyter till digitaliseringen har, i likhet med etiska och samhälleliga frågor som gäller temat, blivit föremål för en mera omfattande debatt först under de senaste åren. Utnyttjandet av digitaliseringen spänner över årtionden och just nu står vi inför en enastående möjlighet - Finland har nu ett gyllene läge att påverka.

Efter att ordförandeskapet är över kan vi göra en bedömning över hur väl vi lyckats med utmaningen.

Juhani Korhonen

Konsultativ tjänsteman