Skip to content
Government and ministries Media

Maakunnille esitetään mahdollisuutta käyttää Hanselin palveluita

Ministry of Finance 1.6.2017 13.28
Tiedote

Hallitus esittää Hansel Oy:sta annettua lakia muutettavaksi siten, että yhtiön asiakaspiiriin lisättäisiin maakunnat ja maakuntien hankintayksiköt. Lakiesityksessä esitetään Hanselille myös oikeutta hankintatiedon saamiseen ja käsittelyyn sekä mahdollistetaan EU:n hankintadirektiivin mukainen kansainvälinen yhteistyö yhteishankinnoissa.

Hallitus on linjannut maakuntien yhteishankintojen osalta, ettei maakunnille perusteta valtakunnallista yhteishankintojen palvelukeskusta. Maakuntien tulee kuitenkin vahvasti kehittää hankintayhteistyötä.  Hankintatoimessa tulee saavuttaa merkittäviä volyymi- ja erikoistumisetuja ja hankintaosaamista tulee vahvistaa. Lakimuutos liittyy siten valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen.

Maakunnille avattava mahdollisuus hyödyntää Hanselin kilpailutus- ja asiantuntijapalveluja tukee hallituksen maakuntauudistukselle asettaman hankintatoimen kehittämisen, osaamisen vahvistamisen ja kustannussäästöjen aikaansaamisen tavoitteita. Valtio on panostanut viime vuosina voimakkaasti Hanselin kautta niin hankintaosaamisen kehittämiseen kuin julkisten hankintojen digitaaliseen ympäristöön. Nämä työvälineet saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti perustettavien maakuntien käyttöön.

Hankintatieto käyttöön

Lakiehdotuksessa esitetään täsmennyksiä myös muihin Hansel Oy:n tehtäviin. Hansel tuottaisi jatkossa yhteishankintapalveluiden lisäksi hankintatiedon käsittelyyn ja analysointiin liittyviä palveluja. Analysoidun hankintatiedon avulla kaikilla hankintayksiköillä on mahdollisuus kehittää hankinta­­toimeaan ja selvittää säästö- ja tehostamismahdollisuuksia. Hansel tarjoaisi hankintatiedon käsittely- ja analysointipalvelua olemassa olevien asiakkaidensa lisäksi myös maakunnille.

Valtion hankintatietoa käyttävän tietopalvelun toteuttamiseksi lakiin esitetään lisättäväksi säännös Hanselin tietojensaantioikeudesta valtion virastojen ja laitosten sekä maakuntien asiakkaiden hankintoja koskeviin välttämättömiin tietoihin. Tiedonsaantioikeuden ja tietojen käsittelyä koskevien säädösten tarkoituksena on varmistaa riittävän laaja tietopohja ja hankintatietojen asianmukainen käsittely. Hansel tarjoaisi asiakkailleen myös hankintatoimen suunnitteluun liittyviä tukipalveluja.

Kansainvälisten yhteishankintojen toteuttaminen mahdolliseksi

Lakiehdotuksessa esitetään lisäksi Hanselille mahdollisuus osallistua hankintalain 22 §:n tarkoittamaan kansainvälisten yhteishankintojen toteuttamiseen. Kansainvälisten yhteishankintojen kohteena voivat olla esimerkiksi globaalien toimittajien tarjoamat tavarat tai palvelut, joissa rajat ylittävillä yhteishankinnoilla voitaisiin parantaa Hansel Oy:n asiakkaiden hankintaehtoja. Tällaisia hankintoja voisivat olla esimerkiksi lisenssihankinnat. Yhteistyön kohteena voisi olla myös vastuullisuusnäkökohtiin tai muu palveluhankintoihin liittyvä yhteistyö. Yhteistyö mahdollistaisi osaamisen kehittämisen ja hyvien käytäntöjen omaksumisen esimerkiksi muiden jäsenvaltioiden yhteistyöhön osallistuvilta hankintayksiköiltä.

Laki Hansel Oy:sta  (1096/2008) tuli voimaan vuoden 2009 alussa. Lain voimaantulosta alkaen Hansel Oy on toiminut valtion yhteishankintayksikkönä ja kilpailuttanut asiakkailleen sellaisia tavara- ja palveluhankintoja, joita valtionhallinnossa käytetään laajasti. Hanselin tehtäviin on kuulunut myös asiakkaiden omien hankintojen kilpailuttaminen, kilpailuttamiskonsultaatio, hankintatoimeen liittyvät asiantuntijatehtävät sekä osallistuminen valtion hankintatoimen yleiseen kehittämiseen.

Hallituksen esittämien muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017.

Lisätietoja:
projektipäällikkö, budjettineuvos Tomi Hytönen p. 02955 30279, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
neuvotteleva virkamies Hannu Koivurinta p. 02955 30117, etunimi.sukunimi(at)vm.fi
ministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja Tuomas Vanhanen, p. 02955 30216, etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Governance Policy Kärkihankkeet Ministry of Finance key projects