Skip to content
Government and ministries Media

Rapport om befolkningsåldrandes effekter i EU-länderna tas upp vid Ekofin

Ministry of Finance 10.2.2006 9.06
Pressmeddelande 10/2006

EU:s ekonomi- och finansministrar sammanträder tisdagen den 14 februari 2006 i Bryssel. Vid mötet tar man upp bl.a. läget med Lissabonstrategin, rapporten om befolkningsåldrandet samt godkännandet av stabilitets- och konvergensprogrammen.

Euroländernas finansministrar sammanträder måndag kväll den 13 februari. Eurogruppen behandlar förutom det ekonomiska läget även Belgiens, Luxemburgs och Österrikes stabilitetsprogram samt Lissabonstrategin.

Verkställigheten av stabilitets- och tillväxtpakten

Avsikten är att Ekofinrådet godkänner utlåtandena om Belgiens, Österrikes och Luxemburgs stabilitetsprogram samt om Estlands, Lettlands och Sloveniens konvergensprogram.

Lissabonstrategin: Kommissionens årliga lägesrapport

Finansministrarna diskuterar kommissionens lägesrapport om Lissabonstrategin i anslutning till beredningarna inför Europarådet.

Finland stödjer kommissionens strävan att påskynda verkställigheten av Lissabonstrategin. Möjligheterna att förbättra Europas potentiella tillväxt bör utnyttjas.

Rådets nyckeldokumenttill Europarådet, Key Issues Paper

Ekofinrådet diskuterar sin insats i vårens Europaråd utgående från det diskussionspromemoria som ordförandelandet sammanfattat. I den preliminära versionen plockar man ut från ordförandelandets dokument för ministrarnas bedömning nationella politikmål som gäller bl.a. statsfinanserna, sysselsättningen, skatter och förmåner, främjandet av s&m-företagens verksamhet utomlands, forskningsutgifterna och anpassningen till globaliseringen.

Finland poängterar påskyndandet av tillväxten, höjandet av sysselsättningsgraden, behovet att förstärka den offentliga ekonomins långfristiga hållbarhet och att upprätthålla hög kvalitet inom den offentliga sektorn, samt god verkställighet av Lissabonstrategin.

Rapport om befolkningsåldrandet

Ekofinrådet godkänner de slutsatser om befolkningsåldrandet som beretts vid kommittén för ekonomisk politik. Slutsatserna innehåller utgiftskalkyler ända till år 2050 om pensioner, hälsovård, långtidsvård, undervisning och arbetslöshet. Kalkylerna bygger på gemensamt överenskomna antaganden. Rapporten ger en ingående beskrivning av befolkningsåldrandets effekter på EU-ländernas offentliga utgifter, och information åt beslutsfattarna om åt vilket håll den offentliga ekonomins utgifter och finansieringsgrund ser ut att utvecklas om politiken förblir oförändrad.

Befolkningsåldrandet är vid sidan av globaliseringen den största framtida utmaningen. Därför är det enligt Finland viktigt att kommittén för ekonomisk politik fortsätter med sin utredning, att analysen om åldrandets och de strukturpolitiska åtgärdernas inverkan på arbetsmarknaden fördjupas och att nya omfattande beräkningar genomförs före hösten 2009.

Europeiska investeringsbankens bidrag till främjandet av tillväxt och sysselsättning

Man har, i anslutning till Lissabonstrategin och det kommande Europarådet, bett Europeiska investeringsbanken att bereda åtgärder genom vilka den kunde bidra till den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen. Ekofinrådet kommer att ha en riktgivande diskussion om ärendet. EIB har gjort förslag om följande områden: 1) Forskning och utveckling, innovationer och konkurrenskraft, 2) effektiv energianvändning, garanterande av tillgång på energi och mångsidigare utbud, 3) sm-företagen samt 4) storskaliga infrastrukturinvesteringar.

Skattekonferensen i Wien

Ordföranden rapporterar om konferensen om momsbedrägeri och omvänd skattskyldighet som hölls i Wien 6.-7.2.2006. Vid konferensen konstaterades det att saken bör utredas ytterligare.

Lägesrapport om innovativa finansieringssystem för utvecklingsstöd

Finansministrarna diskuterar innovativa finansieringssystem för utvecklingsstöd på Frankrikes begäran. Europarådet godkände i december 2005 Afrikastrategin, enligt vilken man frivilligt verkställer innovativa finansieringsarrangemang för att främja utvecklingsbiståndet.

Ytterligare information ges av konsultative tjänstemannen Sami Yläoutinen, tfn 040 735 17 78.