FI SV EN

Kansallisen AuroraAI-tekoälyohjelman toimeenpano

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n tavoitteena on toteuttaa ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Viranomaisten toiminta järjestetään tukemaan ihmisten elämäntapahtumia ja yritysten liiketoimintatapahtumia, jolloin mahdollistetaan useiden palveluntuottajien palveluista koostuvat saumattomat, sujuvat ja vaikuttavat palvelupolut. Ihmiset saavat uudenlaisen tavan huolehtia omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan ja samalla palveluntarjoajille luodaan kyvykkyys muodostaa asiakaslähtöisiä ja dynaamisia palveluketjuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja johtaa toimintaansa ajantasaiseen tietoon perustuen.

AuroraAI vahvistaa edellytyksiämme ratkoa yhteiskuntamme vaikeita kysymyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi valtiontalouden kestävyysvajeeseen, väestön ikääntymiseen tai nuorten syrjäytymiseen. Tämä on mahdollista luomalla hallinnon rajat ylittäviä tilannekuvia ihmisten todellisista tarpeista ja hyvinvoinnin tilasta. Tilannekuvan luominen vaatii tiedon uudenlaista hyödyntämistä, data-analytiikkaa ja muita tekoälyn sovelluksia. Samalla palvelut kohdentuvat valtiontalouden näkökulmasta tehokkaasti ja kitketään resurssien hukka- ja vajaakäyttöä.

Suomi tekoälyaikaan ihmiskeskeisesti ja eettisesti kestävällä tavalla

AuroraAI-palvelumallin avulla organisaatiot yhteiskunnan eri sektoreilta luovat hyvinvoinnin tilannekuvan ihmiskeskeisen toiminnan ja tiedolla johtamisen tueksi. Palvelujen löytymisessä, kohdentamisessa ja proaktiivisessa ohjautumisessa malli hyödyntää tekoälyjen ja älykkäiden sovellusten muodostamaa hajautettua ja avointa verkkoa. Mallissa johdetaan viranomaisten toimintamallin muutosta ja tuetaan sitä toteuttamalla eettisesti toimiva tekoälyverkko palveluiden kohdistamisen tueksi. Tekoälyverkon toteuttamisen lisäksi, ihmislähtöinen toimintamalli otetaan käyttöön valituissa elämäntapahtumissa vastuuorganisaatioiden vetämänä ja AuroraAI-tukitiimin tukemana.

AuroraAI-verkko mahdollistaa nykyisen, osin siilomaisen palvelutarjonnan kohdistamisen oikea-aikaisesti palvelua tarvitsevalle kansalaiselle tai yritykselle tekoälyn avulla. Palvelun hyödyntäjistä saatava tieto tehostaa tiedolla johtamista palveluiden tuottamisen tukena.

Kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshanke

Valtiovarainministeriön asettaman kansallisen tekoälyohjelma Auroran esiselvityshankkeen toimikausi on ollut 15.9.2018–28.2.2019. Esiselvityshanke tehtiin laajana julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin avoimena verkostotyönä ja se on ollut samalla osa Tekoälyaika Suomessa -raportin ehdotuksia. Esiselvityshankkeessa tunnistettiin, millaisia muutoksia ihmiskeskeisyyteen ja elämäntapahtuma-ajatteluun pohjautuva toiminta tarkoittaa muun muassa palveluiden tuottamiselle ja johtamiselle. Esiselvityshankkeessa luotiin lisäksi ensimmäinen kokeiluversio älykkäiden palvelujen ja sovellusten muodostamasta AuroraAI-verkosta sekä AuroraAI:n kehittämis- ja toimeenpanosuunnitelma vuosille 2019–2023. Toimeenpanosuunnitelma oli lausuttavana 15.3.–12.4.2019, jolloin lausuntonsa antoi yhteensä 65 toimijaa, lue lausuntoyhteenveto.

Lausuttavana ollut toimeenpanosuunnitelma on esiselvityshankkeen ja sen verkoston yhteinen alustava näkemys siitä, miten erityisesti suomalaista julkista hallintoa viedään kohti tekoälyaikaa ihmiskeskeisesti, turvallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla. Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmaa tarkennetaan annettujen lausuntojen sekä keväällä 2019 saadun palautteen pohjalta. Valtiovarainministeriö on asettanut poikkihallinnollisen strategisen valmisteluryhmän toimeenpanosuunnitelman jatkovalmisteluun 30.9.2019 saakka. Valmisteluryhmän tehtävänä on luoda hallinnonalojen yhteinen näkemys AuroraAI:n strategisesta kehittämisestä ja johtamisesta.

Vuorovaikutus on tärkeä osa Auroraa. Viestinnällä pyritään tavoittamaan ihmisiä ja kannustamaan heitä avoimeen keskusteluun aiheen tiimoilta Slack-palvelussa, Twitterissä ja Linkedinissä aihetunnisteella #AuroraAI. Tunnuksia Slack-palveluun voi tiedustella Aleksi Kopposelta tai Niko Ruostetsaarelta. Lisäksi Auroraa käsitellään viikkovideoissa sekä podcast-sarjassa Kohti ihmiskeskeistä yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

More information:

Aleksi Kopponen, Senior Specialist 
Ministry of Finance, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530145  


Niko Ruostetsaari, Programme Manager 
Ministry of Finance, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309