FI SV EN

Utveckling av finansmarknaden

Foto: Maskot / Gorilla.

En stabil och effektiv finansmarknad är en viktig förutsättning för att nationalekonomin utvecklas gynnsamt. Finansministeriet ansvarar för att det finansiella regelverket befrämjar en pålitlig och mångsidig marknad och ett tryggt tillhandahållande av finansiella tjänster. Förutom lagberedning, bevakar ministeriet funktionerande av finansmarknaden, stabilitetsutvecklingen samt deltar i olika projekt, i samarbete med olika myndigheter och marknadsparter, med syfte att utveckla finansmarknaden.

Det finansiella regelverket är till stor del harmoniserat inom EU. Således är den nationella regleringen i Finland mestadels baserad på EU:s regelverk. Det är centralt för ministeriets verksamhet att proaktivt påverka beredningen av författningar inom EU samt aktivt bevaka utvecklingen på området genom internationella organisationer.

Regleringen som ministeriet svarar för gäller exempelvis

  • företag, som tillhandahåller finansiella tjänster såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, och deras verksamhet,
  • betalnings- och clearingsystem,
  • handel med värdepapper och derivatinstrument,
  • värdeandelssystem,
  • tillsyn över finansmarknaden,
  • hindrande av penningtvätt inom finansmarknaden,
  • sanktionssystemet inom det finansiella regelverket,
  • krishantering, samt
  • monetära systemet och centralbanken.

Finansministeriet beviljar koncession för en reglerad marknad dvs. börsen, clearingorganisationen och värdepapperscentralen samt fastställer deras regler.

Kapitalmarknadsunion i EU

Kommissionen har utfärdat handlingsplanen för skapandet av en kapitalmarknadsunion (COM(2015) 468 final) och de tillhörande första lagstiftningsförslagen. Målet är att skapa en täckande, fungerande och harmoniserad kapitalmarknadsunion före 2019.

Kapitalmarknadsunionen (nedan KMU) är en viktig del i kommissionens tillväxtstrategi. Syftet med KMU är att förstärka EU:s ekonomi och finansiering på marknadsvillkor samt  att främja långsiktiga investeringar. En harmoniserad kapitalmarknad fungerar effektivare och stödjer finansieringen av tillväxt. KMU främjar den ekonomiska integrationen och stabiliteten inom euroområdet. Möjligheterna att förbättra bankernas utlåningskapacitet ska också utredas i samband med KMU.

Förverkligandet av KMU förutsätter lagstiftings- och andra åtgärder på EU- och på nationell nivå.

Rådets arbetsgrupp har inlett behandlingen av förslagen som gäller värdepapperisering, och behandlingen av förslaget till revidering av prospektdirektivet torde börja i december. Rådet torde enas om en allmän riktlinje i ärenden under våren 2016.

De separata lagstiftningsförslag, meddelanden och grönböcker som specificeras i åtgärdsplanen för KMU ska utges före 2017.

Läs mera:

Europeiska kommissionen (webbsidan är på engelska)

Financiacl Stability Board (OECD) (webbsidan är på engelska)

Kapitalmarknadsunion (webbsidan är på engelska)

Finansinspektionen

Finlands författningsdatabas (Finlex)

EU:s författningsdatabas (Eur-lex)
 

Kontaktperson för webbsidan: Armi Taipale

[email protected]