FI SV EN

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri – kuvaus toiminnan kokonaisuudesta

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri (JHKA) on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. JHKA koostuu ylimmän tason arkkitehtuureista ja linjauksista sekä yhteisten palvelujen arkkitehtuureista. Näillä tuetaan julkisen hallinnon kansallista ohjausta, mutta myös organisaatioiden omaa kehittämistyötä.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri määrittää arkkitehtuurikokonaisuuden rakenteen. Se ohjaa, linjaa ja tukee seuraavien tasojen (toimialat, osa-alueet ja viranomaiset) sekä yksittäisten arkkitehtuurien kehittämistä. Tämän lisäksi yhteinen kokonaisarkkitehtuuri tarjoaa käytettäväksi arkkitehtuuri-informaatiota tulevaisuuden suunnista (viitearkkitehtuurit) ja yhteisesti hyödynnettäviä arkkitehtuurielementtejä, joita ovat mm. suunnittelu- ja kuvausmenetelmät, hallintamalli, mittarit, ekosysteemimalli, yhteentoimivuusmenetelmä, kypsyystasomalli ja kehittämispolku.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin tietojärjestelmänäkökulma ei ole summa kaikista eri organisaatioiden tietojärjestelmäpalveluista. Sen sijaan JHKA:n järjestelmätaso sisältää ne julkisen hallinnon yhteiset tietojärjestelmäpalvelut, jotka on järkevää toteuttaa kertaalleen yhtenä, yhteisenä ratkaisuna, jota eri organisaatiot voivat omassa toiminnassaan käyttää ja hyödyntää. Vastaava lähestyminen pätee myös muihin arkkitehtuurinäkökulmiin: JHKA tarjoaa yhteisen kiinnittymispisteen ja siten jaetun kokonaiskuvan sekä kokoaa yhteen yhteisesti käytettävät määrittelyt. Kuvaukset ovat varsin yleisiä eivätkä ne muodosta toteutukseen asti ulottuvaa tarkentuvaa ketjua. Nämä kattavat, tarkemmat kuvaukset tehdään organisaatiotasolla.

Julkisen hallinnon arkkitehtuuritoiminnan ja -linjausten jäsennys perustuu yhteistoimintaan, jota pyritään kehittämään ekosysteemimallin mukaisesti. Ekosysteemillä tarkoitetaan joustavaa kokonaisuutta, jossa yhteisöt, ihmiset, palvelut ja teknologiat kytkeytyvät luontevan tarpeen kautta yhteen hyödyntäen kaikkia ekosysteemiin kuuluvia toimijoita. Toiminnan ja liiketoiminnan ekosysteemit usein kiihdyttävät innovaatioita ja parantavat palveluita asiakaskeskeisesti.

Arkkitehtuuriaineisto

Ylemmän tason arkkitehtuurikuvaukset ovat pääosin saatavilla Arkkitehtuuripankista, jonka ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Sisällöistä vastaavat materiaalin julkaisijat.

Kuvauksia on julkaistu myös Avoindata.fi -portaalissa, joka kokoaa julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa. Avoindata.fi-palvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirastoja sisällöistä materiaalin julkaisijat.

Arkkitehtuureissa ja niiden osina hyödynnettäviksi tarkoitettuja yhteentoimivuuden määrityksiä on julkaistu julkisen hallinnon suosituksina. JHS-suositukset ovat Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta) antamia suosituksia, joiden toimituksesta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. 

Ohjeet ja suositukset

Arkkitehtuurien laadintaan on olemassa kattavasti ohjeita. Avoindata.fi kokoaa julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistävää suunnittelutietoa. Portaali mahdollistaa suunnittelutiedon jakamisen ja uudelleenkäytön vähentäen näin päällekkäistä työtä. Avoindata.fin kautta löytyvät olennaiset julkisen hallinnon toiminnan, tiedon ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä tukevat ohjeet ja suositukset.  Avoindata.fi-palvelusta vastaa VRK ja julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin sisällön tuottaa valtiovarainministeriö.

Tutustu tarkemmin:

More information: