FI SV EN

Valmisteverotus

Värikyniä. Kuva: Tuomas Marttila / Gorilla.

Valmistevero on välillinen vero, joka kohdistuu tuotteen kulutukseen tai käyttöön. Valmisteveron tarkoitus on pääasiassa kartuttaa valtion verotuloja, mutta useisiin valmisteveroihin liittyy myös muita tavoitteita, kuten ympäristö- tai terveysohjaukseen liittyviä tavoitteita.

Painopiste ympäristö- ja terveysperusteisessa verotuksessa

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaan kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää on vahvistettava verotuksella niin kansainvälisesti kuin kansallisesti sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja veropohja turvaten. Tavoitteena on hakea ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Samalla on kuitenkin muistettava, että verotus ei aina ole tehokkain ratkaisu yhteiskunnallisiin haasteisiin, vaan tarvitaan suunnitelmallista sääntelyä ja muita ohjauskeinoja.

Valmisteverot ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Liikennepolttoaineiden verotuksen painopistettä on jo siirretty hiilidioksidiveroon. Juomapakkausvero on ohjannut käyttämään kierrätettäviä pakkauksia ja jätevero on tehokkaasti vähentänyt kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää.

Vuonna 2019 valmisteveroja kerättiin yhteensä 7 197 miljoonaa euroa. Suurin valmisteveroluokka ovat energiaverot, joiden kokonaisverokertymä vuonna 2019 oli 4 591 miljoonaa euroa. Taloudellisesti merkittäviä veroja ovat myös alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä tupakkavero.

Harmonisoitu valmistevero on yhdenmukaistettu EU-maissa direktiivillä. Direktiivi on toteutettu kansallisella lailla. Harmonisoitu valmistevero koskee alkoholia ja alkoholijuomia, useimpia tupakkatuotteita, nestemäisiä polttoaineita, sähköä ja eräitä muita polttoaineita.

Kansallisia ei-harmonisoituja veroja ovat virvoitusjuomien vero, juomapakkausten vero ja jätevero.

Valmisteverojärjestelmään kuuluu verotukia. Merkittävimpiä energiaverotukia ovat dieselpolttoaineiden alennettu verokanta, työkoneiden kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta, teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta sekä energiaintensiivisen teollisuuden verotuki. Myös konesalit siirtyivät matalamman sähköverokannan piiriin vuonna 2014.

Kaikkien valmisteverojen yleisestä veromenettelystä säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010). Jokaisesta valmisteverosta tai valmisteveroryhmästä säädetään yksityiskohtaisesti omassa verolaissaan. Valmisteverotuksen toimittamisesta vastaa Verohallinto.

Lisätietoa valmisteverotuksesta Verohallinnon sivuilla