FI SV EN

Statens fastigheter

Staten har en fastighetsförmögenhet med ett värde på ca 4,2 miljarder euro omfattande ca 9 000 byggnader. Cirka 500 av dessa är skyddade, värdefulla byggnader. De lokaler som staten har till sitt förfogande omfattade 2018 cirka 6 miljoner kvadratmeter av vilket cirka en femtedel utgörs av kontorslokaler och resten av olika slags verksamhetslokaler såsom rättssalar, museer, polisstationer, laboratorier och olika slags förråd. Försvarsmakten innehar mest lokaler av förvaltningsområdena. Lokaler som används av försvarsmakten utgör nästan hälften av det sammanlagda antalet kvadratmeter. Uppgifter om statens lokalanvändning och lokalkostnader publiceras halvårsvis genom HTH-lokalförvaltningssystemet.

Statsförvaltningens arbetsmiljöer förbättras i enlighet med statens lokalstrategi (2014) så att lokalerna understöder effektiv verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. I lokallösningarna säkerställs även statens övergripande intresse och samhällsansvar. Vid sidan av lokalstrategin styrs anskaffningen av lokaler av statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet.

Statens nya hyressystem trädde i kraft vid ingången av 2016. Hyrorna för de statliga ämbetsverk och inrättningar som är hyresgäster hos Senatfastigheter bestäms utifrån självkostnadsprincipen. Hyresavtalens flexibilitet har ökats genom att underlätta för ämbetsverk och inrättningar att bli kvitt obehövliga lokaler som ägs av staten. Senatfastigheter fungerar som statens enda lokalanskaffningsenhet, genom vilken lokaler hyrs antingen i statens eller en extern hyresvärds lokaler. Senatfastigheter kan därigenom effektivare erbjuda lösningar för olika ämbetsverks lokalbehov och sälja lokaler som staten inte behöver.

Ägarpolicyn för statens fastighetstillgångar anges i statens fastighetsstrategi (2010). Vid försäljning av statens egendom följs öppna och icke-diskriminerande förfaranden. De fastighetstillgångar som säljs består i huvudsak av egendom som staten inte längre behöver.

För förvaltning, utveckling och försäljning av statens fastighetsegendom svarar affärsverken Senatfastigheter och när det gäller skogs- och vattenområden Forststyrelsen, som lyder under jord- och skogsbruksministeriet. De statsägda väg-, järnvägs-, flygfälts- och andra trafikeringsområdena hör främst till kommunikationsministeriets förvaltningsområde och Trafikledsverkets verksamhetsområde.

Senatfastigheter som statens leverantör av arbetsmiljö- och lokaltjänster

Senatfastigheter svarar utöver förvaltning av statens fastigheter också för uthyrning av lokaler och verkar som statsförvaltningens partner i ärenden som gäller arbetsmiljö och lokaler. Senatfastigheter tillhandahåller i första hand tjänster åt statsförvaltningen.

Senatfastigheter finansierar i egenskap av affärsverk själv sin verksamhet och omfattas inte av den egentliga budgetekonomin. De med tanke på styrningen av affärsverket viktigaste besluten fattas årligen av riksdagen i samband med statsbudgeten. Finansministeriet fastställer dessutom årligen exakta ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för Senatfastigheter efter att riksdagen fattat sina beslut. I övrigt styrs Senatfastigheters verksamhet av den allmänna lagen om affärsverk, förordningarna och statens fastighets- och lokalitetsstrategier.

Statsförvaltningen reformerar för närvarande arbetssätt och arbetsmiljöer. Arbetet inom statsförvaltningen är kunskapsbaserat, kundservice och praktiskt fältarbete. Arbetets bundenhet till en fysisk arbetsplats fortsätter att minska i och med att digitaliseringen förändrar alla arbetssätt under de närmaste åren. Arbetsmiljön utvecklas bland annat i projektet Työ 2.0.

Hyressystem, lokal- och fastighetsstrategi

Lagar och förordningar