Nästa steg med programmet för öppen information

Finlex-databanken görs tillgänglig som öppna data

En del av materialet som finns i justitieministeriets Finlex-databas kommer att göras tillgängligt som öppna data. Projektet genomförs i ett samarbete mellan justitieministeriet, finansministeriet och Aalto universitet som en del av öppnandet av förvaltningens datalager. Också Edita Publishing Oy, som svarar för upprätthållandet av Finlex, deltar i projektet. Justitieministeriet har som mål att Finlex-materialet blir tillgängligt som öppna data i början av år 2016.

Justitieministeriets pressmeddelande

Programmets slutrapport 17.9.2015

Från öppen data till innovativt utnyttjande av information: Slutrapport från programmet för öppen information 2013-2015 har getts ut 17.9.2015.

Publikationen (på finska) innehåller förslag till riktlinjer för den fortsatta verksamheten, enligt vilka fokus hos öppnandet av datalager skulle flyttas från öppnande av datalager mot utnyttjande av information och utökning av informationskompetens. Riktlinjerna för öppen information borde i fortsättningen göras till en väsentlig del av såväl den sammanställande informationspolitiken som principerna för digitalisering och informationsinfrastrukturen.

Förslaget till målen med och åtgärderna inom öppen information för 2015-2020

Slutrapport (på finska)

 

Från öppning av data till innovativt utnyttjande av information

Det av finansministeriet tillsatta Programmet för öppen information 2013-2015 löper ut vid utgången av juni, och främjandet av öppen information ska etableras till en del av verksamheten inom förvaltningen. Vid öppnandet av offentliga datalager kommer fokus att flyttas mot utnyttjandet av information och förstärkandet av informationskompetens i samband med digitaliseringen av förvaltningen.

Öppnandet av datalager har redan kommit igång och framskrider

Målet med öppnandet av programmet för öppen information har varit att påskynda öppnandet av maskinellt läsbara, avgiftsfria datalager enligt öppna användarvillkor för företagens, medborgarnas och hela samhällets bruk före utgången av detta årtionde. Det slutliga målet är att skapa förutsättningar för ny slags affärsverksamhet och nya innovationer, att förstärka demokratin och medborgarsamhället, att effektivisera förvaltningen samt att utöka urvalet av datalager som är tillgängliga för utbildning och forskning.

I Finland har man öppnat information i stor omfattning såväl inom terräng-, väder-, klimat-, havs-, trafik-, ekonomi-, statistik- som kulturdatalagren. Öppnandet av datalager har beretts i samband med planeringen av ramarna för statsfinanserna, nuförtiden planeringen av planen för de offentliga finanserna. Allt flera kommuner öppnar också sina datalager. Finansministeriet och Finlands Kommunförbund utarbetar tillsammans en handbok till stöd för öppnandet av statlig och kommunal data, och de första delarna avses bli publicerade hösten 2015.

Enhetliga förfaranden och strukturer

Man har skapat förfaranden och strukturer inom programmet som förenhetligar och stöder planmässigt öppnande av datalager. Med hjälp av programmet för öppen information har man även verkställt målsättningarna i EU:s s.k. PSI (Public Sector Information) –direktiv som gäller återanvändningen av offentliga datalager.

Avoindata.fi-tjänsten för öppen information och interoperabilitet togs i bruk vid Öppet Finland 2014 –mässan den 15 september 2014. Syftet med tjänsten är att erbjuda samordnad information om öppnade datalager och interoperabilitetsverktyg. Tjänsten innehåller i dagsläget information om över 1 400 öppnade datalager. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori svarar för tjänsten. Serviceapplikationer som utnyttjar öppen data har piloterats i den offentliga förvaltningens försöksmiljö JulkICTLab.

Avoindata.fi understöder den offentliga förvaltningens rekommendation (JHS 189) om Användarrättighet för öppen data. Rekommendationen är att man i samband med den offentliga förvaltningens datalager skulle använda en enhetlig öppen och internationellt interoperabel användarlicens, Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0). Flera myndigheter har tagit den rekommenderade användarlicensen i bruk.

Man har samarbetat aktivt under programmets gång och skapat både inhemska och internationella nätverk, och tagit i bruk nya handlingssätt tillsammans med aktörer inom den offentliga förvaltningen, företagen och samfunden. Samarbetet har omfattat bl.a. projektet för öppen förvaltning, undervisnings- och kulturministeriets program för Öppen vetenskap och forskning samt kommunikationsministeriets Kide-program. Exempel på internationellt samarbete är deltagandet i EU:s SharePSI-projekt, där man utvecklar internationella bästa praxis inom öppen data, samt i den nordiska veckan för öppna data den 29.5-7.6.2015. Programmet för öppen data har även deltagit som organiserande samarbetspartner i Apps4Finland –tävlingarna.

Från öppnande till utnyttjande av information och innovativa handlingssätt                                                     

Programmet för den nya regeringen inkluderar målet om att skapa förutsättningar för ny affärsverksamhet genom öppen data och bättre utnyttjande av datalager. Regeringsprogrammet strävar också efter att förstärka informationsbaserat beslutsfattande och öppenhet.

Öppnandet av datalager har kommit igång väl i Finland även i internationell jämförelse, men mycket arbete återstår, och öppnandet av datalager hör fortfarande inte till alla statliga ämbetsverks och kommuners dagliga rutiner. Öppen data bör göras till en etablerad del av resultatstyrningen inom den offentliga ekonomin samt utvecklandet av innovativ förvaltningskultur och nya handlingssätt. Uppföljnings- och utvärderingsmodeller för den öppna informationens effektivitet utvecklas utifrån förslagen i förhandsutredningen som ingick i programmet för öppen information.

Öppnandet av datalager i Planen för de offentliga finanserna

Öppnandet av datalagren främjas som en helhet genom stegvis framskridning. Enligt Planen för de offentliga finanserna 2015-2018 (innehåller rambeslutet för statsfinanserna för dessa år) ska öppnandet av datalagren fortsättas med bl.a. livsmedlens sammansättning samt i viss utsträckning med kulturarvsmaterial och Statistikcentralens material. Genom tidigare beslut har man bl.a. gjort terrängdata, väder-, klimat- och havsdata samt trafik- och kommunikationsdata tillgängliga. Det är dessutom viktigt att ämbetsverk och inrättningar fortlöpande öppnar även sådant offentligt datamaterial som kan öppnas utan ytterligare finansiering.

Ytterligare information

Dataportalen Avoindata.fi

Helsinki Region Infoshare (Öppen regional information)

JHS-rekommendation 189 användarrättighet för öppen data (endast på finska)

Utvecklingsmiljön för den offentliga förvaltningens digitala tjänster - JulkICTLab

Öppna informationens effektivitet–förhandsutredning

Plan för de offentliga finanserna 2015-2018

21 vägar till ett friktionsfritt Finland

Kontaktinformation

Konsultativ tjänsteman
Anne Kauhanen-Simanainen
tfn. 02955 30043
[email protected]