Kuntatutkimus

Tutkimus ja kehittäminen

Valtionhallinnossa ja kunnissa on tärkeää hyödyntää monipuolista tutkimustietoa. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto ohjaa ja rahoittaa osastonsa toimintaa ja päätöksentekoa tukevaa tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja selvitystoimintaa. Tavoitteena on tuottaa tieteellistä, teoreettista tietoa ja käytännöllistä asiantuntemusta ministeriön sekä osaston toimintaa varten.

Tutkimuksen painopistealueet

Osaston tutkimus- ja selvityshankkeille myöntämä rahoitus keskittyy osaston oman toimialan kannalta keskeisiin osa-alueisiin: kuntatalouteen sekä kuntia ja aluehallintoa koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämiseen. Tuettavien hankkeiden tulee tukea osaston ydintoimintaa.

Tilattavien ja rahoitettavien tutkimusten ja selvitysten sisällöllisiä painopisteitä määrittää pidemmän aikavälin tarpeiden ja osaston tehtävien lisäksi myös hallitusohjelma. Tilattavaa tutkimusta määrittää myös valtiovarainministeriön yhteinen tutkimusstrategia.

Alan tutkimus- ja kehittämistoimijat

Kuntaosasto pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön kunta-alan tutkimusta tekevien tahojen kanssa. Kunta-alan tutkimusta tehdään useissa eri yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä säätiöiden toimesta. Lisäksi erityisesti suurilla kaupungeilla on omia tutkimusyksiköitä, joissa tehdään kunta-alan ja kaupunkipolitiikan tutkimusta. Suomen Kuntaliitossa tutkimuksesta vastaa Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen –yksikkö.

Osaston yhteistyökumppaneita ovat muun muassa:

Suomen Kuntaliitto
Kunnallisalan kehittämissäätiö
Kunnallistieteen yhdistys
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Helsingin kaupungin tietokeskus
Yliopistot ja yhteistyöverkostot

Kerro meille tutkimushankkeistasi ja niiden tuloksista

Osasto ottaa mielellään vastaan tutkimustietoa ja pyrkii hyödyntämään sitä toiminnassaan. Voit kertoa meille meneillään olevista tutkimus- tai kehittämishankkeistasi ja niiden tuloksista.

Yhteystiedot

Finanssineuvos Anne-Marie Välikangas, puh. 02955 30020