Statsminister Sipilä och Frankrikes president Macron lade fram initiativ om EU:s försvar och artificiell intelligens

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.8.2018 16.07 | Publicerad på svenska 30.8.2018 kl. 17.08
Pressmeddelande 390/2018

Statsminister Juha Sipilä och Frankrikes president Emmanuel Macron träffades i Helsingfors i dag den 30 augusti. Statsminister Sipilä och president Macron diskuterade aktuella EU-frågor, såsom utvecklandet av EMU och den inre marknaden, handelspolitik, förhandlingarna om budgetramen och migration. I samband med mötet offentliggjordes också Finlands och Frankrikes gemensamma uttalanden om utvecklandet EU:s försvarssamarbete och utnyttjandet av artificiell intelligens.

”Uttalandet om utvecklandet av EU:s försvarssamarbete är en fortsättning på Finlands och Frankrikes aktiva samarbete i frågan. I samband med mitt besök i Paris i juni 2016 avgav vi tillsammans med Frankrikes dåvarande president François Hollande ett gemensamt uttalande, där vi uppmanar EU-länderna att effektivisera sitt försvarssamarbete”, berättade statsminister Sipilä.

Efter det har EU:s försvarssamarbete utvecklats i snabbt takt och i betydande utsträckning. EU har till exempel inlett ett permanent strukturerat samarbete, som innebär bland annat harmonisering av kapacitetskrav och europeiska projekt som gäller försvarsmateriel.

”Genom att ambitiöst utveckla det europeiska försvaret bär vi framför allt ansvar för våra medborgare. Nu är riktningen den rätta och stegen målmedvetna. Finland har tillsammans med Frankrike deltagit aktivt i varje skede av utvecklingen, och vi ska göra gemensamma insatser även i fortsättningen”, konstaterade statsminister Sipilä.

I det uttalande som Finland och Frankrike avgav i dag ger länderna sitt stöd till ökade anslag för EU:s försvarssamarbete och till ett intensivare permanent strukturerat samarbete och industriellt samarbete. Båda länderna anser att inte bara krishanteringsförmågan ska stärkas, utan också skyddet av unionen och dess medborgare. 

I uttalandet hänvisas också till Frankrikes Europeiska interventionsinitiativ. Syftet med initiativet är att stärka Europas kapacitet utöver EU:s och Natos åtgärder när det gäller att svara på kriser som påverkar Europas egen säkerhet. Interventionsinitiativet innebär mellanstatligt samarbete som också syftar till att stärka EU:s strukturerade samarbete. Finland har uttryckt sitt intresse för att gå med i initiativet.

Också digitalisering och innovationer var centrala teman i statsminister Sipiläs och president Macrons diskussioner. President Macron fick bekanta sig med finländskt kunnande vid Aalto-universitetet.

”Det var en särskilt stor glädje för mig att inleda mötet med president Macron vid universitetet bland innovationer. Jag hoppas att det finländska tillvägagångssättet väckte tankar och att vi kan fortsätta vårt nära samarbete”, sade statsminister Sipilä.

Finland och Frankrike har varit starka förespråkare för digitalisering och innovationer på EU-nivå. Digitalisering och innovationer spelar en viktig roll när det gäller att utveckla EU:s konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen. Uttalandet, som statsminister Sipilä och president Macron avgav i dag, utmanar EU att agera allt aktivare inom området.

”Vi behöver en allt starkare forsknings- och innovationspolitik i Europa. Det här målet ska synas i allt vi gör. Både president Macron och jag är utan tvivel beredda att kavla upp ärmarna och arbeta hårt för att fördjupa det europeiska samarbetet”, konstaterade statsminister Sipilä.

I Finlands och Frankrikes gemensamma uttalande uppmanas EU-länderna att mer planmässigt ta vara på de möjligheter som artificiell intelligens för med sig och bemöta medborgarnas oro till exempel i etiska frågor som gäller artificiell intelligens. Enligt uttalandet bör EU främja en rättvis, engagerande och människonära digitalisering.  

”President Macron och jag kom också överens om att Finland och Frankrike ska börja samarbeta kring artificiell intelligens. Avsikten är att ge rekommendationer som kan följas även på EU-nivå, inte bara i Finland och Frankrike”, berättade statsminister Sipilä.

Både Finland och Frankrike har en nationell strategi för artificiell intelligens. Detta ger länderna goda förutsättningar att utbyta erfarenheter och kunnande samt att tillsammans påverka åtgärderna på EU-nivå. Samarbetet fokuserar särskilt på industrins digitalisering, hälsovårdssektorn, trafik- och transportsektorn samt stöd till nystartade företag.

”Vi diskuterade också många andra frågor som är viktiga för EU, bland annat tryggandet av Europas möjligheter att försörja sig själva med sin matproduktion. Det här är i sista hand en trygghetsfråga, och president Macron och jag delar samma oro. Kommissionens förslag för nästa budgetramperiod innebär en betydande minskning av nivån på finansieringen av jordbruket. Vi kommer att arbeta tillsammans för att jordbruket även i fortsättningen finansieras minst till ett belopp som motsvarar nuvarande nivå”, sade statsminister Sipilä.

”Enigheten inom Europa är i dag bättre än bara för ett par år sedan. EU drabbas dock hårdare än någonsin förut av utmaningar som har sitt ursprung utanför unionen. Vi måste bära vårt ansvar när det gäller att värna om EU:s enighet. Enigheten är en förutsättning för ett starkare EU. Också för den här frågan kommer president Macron och jag att arbeta tillsammans”, konstaterade statsminister Sipilä.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Fotografie

Bakgrundsinformation om EU:s försvarssamarbete

Uttalande av Finland och Frankrike om stärkandet av EU:s säkerhets- och försvarspolitik (15.6.2016)

Information om utvecklandet av EU:s försvarssamarbete på rådets webbplats

Bakgrundsinformation om artificiell intelligens

Statsminister Sipilä föreslog att EU ska utarbeta en strategi för artificiell intelligens. (EU-ledarnas digitala toppmöte i Tallinn 29.9.2017) 

Europeiska rådets slutsatser 19.10.2017

Europeiska kommissionens meddelande om artificiell intelligens 25.4.2018)

Statsminister Sipilä höll ett öppningsanförande om innovationer och utvecklandet av ett digitalt Europa. Informellt möte mellan EU-ledarna i Sofia 16.5.2018