Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 on EU:n kasvu- ja työllisyysstrategia, joka perustuu tehostettuun talouspolitiikan koordinointiin. Strategian tavoitteena on älykäs, kestävä ja osallistava talouskasvu.  Eurooppa-neuvosto eli EU:n huippukokous hyväksyi Eurooppa 2020 -strategian kesäkuussa 2010 Lissabonin strategian tilalle.

EU on asettanut Eurooppa 2020 -strategiaan viisi yhteistä tavoitetta, jotka jäsenmaat pyrkivät saavuttamaan vuoteen 2020 mennessä.

1. Työllisyyden lisääminen

75 prosenttia 20–64-vuotiaista ihmisistä käy töissä. Nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden sekä kokemattomien työntekijöiden osallistumista työelämään pyritään lisäämään. Lailliset maahanmuuttajat osallistetaan aiempaa paremmin yhteiskuntaan.

2. Tutkimuksen- ja kehittämisen edistäminen

Kolme prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta käytetään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

3. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen
Kasvihuonepäästöjä vähennetään aiempien päätösten mukaisesti.

4. Koulutuksen lisääminen
Koulunkäynnin keskeyttäneitä on korkeintaan 10 prosenttia. Vähintään 40 prosenttia 30–34-vuotiaista ihmisistä on suorittanut korkea-asteen tai vastaavan tason koulutuksen.

5. Köyhyyden torjunta ja sosiaalinen osallisuus

Lisätään sosiaalista osallisuutta ja poistetaan köyhyysriski vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä.

Näiden yleistavoitteiden perusteella jäsenmaat ovat asettaneet vastaavat kansalliset tavoitteensa.  Suomessa hallitusten linjana on ollut, että strategian kansalliset toimet toteutetaan voimassa olevan valtiontalouden kehyspäätöksen rajoissa.

Suomen tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä

  • 78 prosenttia  20–64-vuotiaista suomalaisista käy töissä
  • 4  prosenttia bruttokansantuotteesta käytetään tutkimus- ja kehitysmenoihin
  • 42 prosenttia  30–34-vuotiaista suomalaisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Koulupudokkaiden osuus vähennetään 8 prosenttiin.
  • 150 000 ihmisen riski köyhtyä tai syrjäytyä poistetaan
  • EU:n energia- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus vahvisti tavoitteet vuonna 2011.

Suomen tavoitteet ylittävät EU:n yleistavoitteet, sillä se on välttämätöntä julkisen talouden kestävyyden kannalta. Kestävä talouskasvu mahdollistaa julkisten palvelujen ja etuuksien rahoittamisen, kun suuret ikäluokat ovat eläkkeellä.

Kaikki jäsenmaat antavat huhtikuussa EU:lle kansallisen uudistusohjelman eli Eurooppa 2020 -ohjelman. Ohjelmassa kuvataan, miten jäsenmaa saavuttaa kansalliset tavoitteet.

Komissio arvioi helmikuussa jäsenvaltioiden taloustilanteen ohella edellisvuoden kansallisten suositusten toteutumista ja esittää toukokuussa jäsenmaille maakohtaisia politiikkasuosituksia. Neuvosto vahvistaa lopulliset suositukset heinäkuussa. Suositusten tavoitteena on varmistaa, että jokaisen jäsenmaan julkinen talous on vakaa ja että maat saavuttavat Eurooppa 2020 -tavoitteet. Suositukset tulisi ottaa huomioon kansallisessa päätöksenteossa.

Eurooppa 2020 -strategia Suomessa

Yhteystiedot

Laura Vartia, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö 0295530228  


Antti Kekäläinen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö 0295530386