FI SV

Regleringen av infrastrukturen för värdepappersmarknaderna

Centrala motparters clearing av OTC-derivat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister utfärdades 4.7.2012. Regleringen ingår i kommissionens åtgärder för att stärka regleringssystemet gällande finansmarknaden. Förordningens rättsregler är tillämpliga som sådana. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. 16.8.2012, men en väsentlig del av skyldigheterna måste iakttas först när Europeiska kommissionen antagit de tekniska standarder som den genom förordningen fått rätt att besluta om. Just nu är bedömningen att det fullständiga iakttagandet av regleringen börjar under åren 2014 - 2015.

Förordningen fastställer krav på centrala motparters clearing av OTC-derivat, ömsesidig riskhantering och rapportering som gäller alla derivatkontrakt samt harmoniserade krav på centrala motparter och transaktionsregister. Förordningen introducerar två betydande skyldigheter: centrala motparters clearing av OTC-derivat som definierats i kommissionens tekniska standarder och rapportering av derivatkontrakt som var giltiga 16.8.2012 och därefter tecknade kontrakt till särskilda transaktionsregister. Det finns bestämmelser om undantag från clearingskyldigheten, men inte om undantag från rapporteringsskyldigheten. Förordningen inkluderar även skyldigheter för aktörer vars OTC-derivat inte ingår i de centrala motparternas clearing.

Europeiska kommissionen - derivatmarknad (webbsidan är på engelska)

Kontroll av finansiella säkerheters användbarhet till följd av förordningen

Övergången till centrala motparter för clearing vid handel med OTC-derivat innebär förändringar i marknadsinfrastrukturen, organiseringen av derivatparternas verksamhet och den europeiska marknadspraxisen. Övergången medför även behov att bedöma den finländska lagstiftningens överensstämmelse med förordningens bestämmelser och eventuella sak- och insolvensrättsliga ändringsbehov för att finländska derivatparter effektivt ska kunna utnyttja fördelarna med de centrala motparternas clearing och dessutom trygga rättssäkerheten och förutsägbarheten i fråga om parternas verksamhetsförutsättningar.

Finansministeriet har inlett ett utredningsarbete om detta i samarbete med justitieministeriet.

Resolution av centrala motparter

Kommissionen tillkännagav 5.10.2012 ett offentligt samråd om en eventuell ram för återhämtning och resolution av institutioner som inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag. Den omfattar en ganska stor grupp enheter, bl.a. centrala motparter, värdepapperscentraler, enheter inom försäkring och återförsäkring, betalningssystem och andra enheter inom finansbranschen. Ett eventuellt initiativ till reglering utgör en fortsättning av direktivet om återhämtning och resolution av kreditinstitut. Kommissionens beredning utgår från att störningar och spridningseffekter som kommer utanför den traditionella banksektorn kan äventyra finanssystemets stabilitet och vara oförutsedda. Därför bör nationella myndigheter ha tillräckliga befogenheter och möjligheter att förebygga eller lösa kriser som uppstår utanför banksektorn. Nu sträcker sig befogenheterna i regel inte till organisationer som varken är kreditinstitut eller värdepappersföretag, åtminstone inte i samma omfattning. Det kan förväntas att kommissionen under 2014 tillkännager ett lagstiftningsinitiativ om resolution av åtminstone centrala motparter.

Marknadsplatserna

Den reglerade marknadsplatsen, dvs. börsen (Nasdaq Helsinki) drivs i Finland av Nasdaq Helsinki Oy. Börsen är en opartisk och offentlig marknadsplats där det är möjligt att skaffa finansiering hos investerare genom att emittera värdepapper. Investerarna kan byta ut sina äganden genom att sälja eller köpa värdepapper på börsen.

Nasdaq Helsinki Oy driver även en alternativ marknad, First North Helsinki, som riktats till tillväxtföretag. First North Helsinki regleras lättare än börsen. Från och med 2018 har handel med små och medelstora tillväxtföretags aktier varit möjlig på separata tillväxtmarknadsplatser för små och medelstora företag. I nuläget finns det inga fungerande tillväxtmarknadsplatser för små och medelstora företag i Finland. Både First North Helsinki och tillväxtmarknadsplatsen för små och medelstora företag utgör multilaterala handelsplattformar. Handel med värdepapper kan drivas förutom på multilaterala handelsplattformar även i vissa andra system som regleras något lindrigare.

Den som emitterar värdepapper är vanligtvis intresserad av börsnotering i den egna hemviststaten. Marknadsplatser som är verksamma i EU omfattas av enhetlig EU-reglering, vilket betyder att investerare kan driva handel och emittenter emittera värdepapper även annanstans än i hemviststaten. Integrationen mellan marknadsplatser har minskat på skillnaderna mellan de regler och praxis som handelspartner och emittenter måste iaktta på marknadsplatser som finns i olika medlemsstater.
Marknadsplatserna regleras och övervakas kontinuerligt i syfte att säkerställa deras opartiskhet och transparens. I Finland kan reglerade marknadsplatser enbart upprätthållas av aktörer som följer lagstiftningen och som beviljats koncession av finansministeriet.
 

Kontakperson för webbsidan: Risto Koponen, Milla Kouri, Jonna Kuparinen

[email protected]