Avoimuus, luottamus ja etiikka

Avoimuus

Valtiovarainministeriö yhdessä muiden toimijoiden kuten virastojen ja kuntien kanssa edistää avointa hallintoa, koska kaikilla on oikeus saada tietoa ja osallistua yhteiskuntamme toimintaan ja sen kehittämiseen. Avoimen hallinnon työtä tehdään avoinhallinto –hankkeessa kansallisen toimintaohjelman pohjalta.

Avoin hallinto ympyräkuva.

Avoimen hallinnon työalueita ovat:

 • Julkisuus: Julkisuusperiaate merkitsee oikeutta saada tietoja viranomaisten toiminnasta.
 • Ymmärrettävyys: Hallinnon tekstit, palvelut ja uudistukset ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.
 • Luottamus: Luottamus on avoimen hallinnon keskeinen tavoite, mutta se on myös työalue, jolla pyritään muun muassa lisäämään tietopohjaa siitä, miten luottamusta voidaan edistää ja arvioida.
 • Viestintä: Viestintä on kaksisuuntaista ja kuuluu keskeisenä osana kaikkeen avoimen hallinnon osa-alueiden työhön.
 • Osallisuus: Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja kehittämiseen. Hallinto on vastaanottavainen uusille ideoille, vaatimuksille ja tarpeille.
 • Avoin toiminta: Hallinto kehittää toimintaansa avoimemmaksi kaikilla osa-alueillaan.
 • Hallinto mahdollistajana: Hallinto tukee kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia ja poistaa kansalaisyhteiskunnan toiminnan esteitä.
 • Avoin data: Dataa on saatavilla avoimessa ja koneluettavassa muodossa.

Avoinhallinto.fi-sivut 

Opengovpartnership.org-sivut

OECD Open government työ 

OM:n Perusoikeudet ja demokratia -sivu

Julkisuuslaki – Finlex

Etiikka

Sisällöt löytyvät sivulta Arvot ja virkamiesetiikka.

Luottamus

Luottamus on merkittävä teema hallintopolitiikassa. Luottamuspääoma on tärkeä resurssi muutosten läpiviemisessä. Muutosten läpivieminen onnistuu vain, jos hallinto luottaa kansalaisiin, kansalaiset luottavat hallintoon ja julkisen hallinnon toimijat luottavat toisiinsa, yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Luottamuksen rakentaminen on mahdollista hallintoa avaamalla: ymmärrettävät rakenteet ja prosessit, asiakaslähtöiset palvelut, selkeä hallinnon kieli, kansalaisten osallisuus ja avoin tieto ovat kehitettäviä osa-alueita.

Suomi on tilannut OECD:ltä luottamusarvioinnin. Arviointi valmistuu keväällä 2021. Arvioinnin tarkoituksena on

 • laajentaa ja vahvistaa tietopohjaa hallinnon instituutioita kohtaan tunnetusta luottamuksesta Suomessa sekä tarjota kansainvälistä vertailutietoa
 • selvittää kansalaisten hallintoa kohtaan tuntemaa luottamusta
 • tarjota analyysia siitä, mitkä asiat vahvistavat tai heikentävät hallinnon instituutioita kohtaan tunnettua luottamusta Suomessa. Näin on mahdollista luoda strategiaa sille, mihin ja millä toimenpiteillä pitää investoida, jotta luottamustyöllä saavutetaan haluttuja vaikutuksia.

OECD selvittää talvella 2020 kansalaispaneelin avulla kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa.  Paneeli on osa laajempaa arviointia Suomen kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten vahvistamisesta, sekä kansalaisten mahdollisuuksista osallistua julkiseen päätöksentekoon Suomessa. Åbo Akademin Yhteiskuntatieteen tutkimuslaitos (Samforsk) toteuttaa puntaroivan kansalaispaneelin valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön toimeksiannosta. 

Tiedote: OECD selvittää kansalaispaneelin avulla kansalaisten näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia sananvapauden turvaamiseksi Suomessa 

Yhteystiedot

Katju Holkeri, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530087