FI SV

Euroopan investointipankki (EIP)

Euroopan investointipankki (European Investment Bank) on Euroopan unionin pankki. EIP on myös EU:n toimielin, joka osallistuu ministerineuvoston päätösten toimeenpanoon. Pankki tukee toiminnallaan EU:n poliittisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. EIP:n päätehtävät määritellään Euroopan Unionin toiminnasta annetussa sopimuksessa (SEUT artiklat 308 ja 309). Pankin jäseniä ja osakkeenomistajia ovat kaikki EU:n jäsenvaltiot.

EIP myöntää pitkäaikaisia lainoja, joiden tavoitteena edistää EU:n jäsenvaltioiden yhdentymistä, tasapainoista alueellista kehitystä sekä taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Pankilla on keskeinen rooli EU-maiden kasvua ja työllisyyttä tukevien hankkeiden investointien turvaamisessa. Rahoitustoiminnan painopisteitä ovat Euroopan laajuiset liikenne- ja viestintäverkot, energiasektori, pienet ja keskisuuret yritykset, työllisyys, ympäristö sekä koulutus ja terveydenhuolto.

Vuonna 2012 EIP:n osakkaat sopivat pankin pääoman korottamisesta 10 miljardilla eurolla. EIP:n merkitty osakepääoma on EUR 243 miljardia. Suomen merkitsemä osuus on EUR 3,1 miljardia. Vuonna 2012 EIP:n lainananto oli noin 52 miljardia euroa. Pääomakorotuksen myötä EIP voi kasvattaa lainanantoaan vuosina 2013–2015 ja hyödyttää reaalitaloutta jopa 60 miljardilla eurolla.

Pankki pyrkii myös yhdistämään omia lainojaan EU:n rahoitusvaroihin. Tällä se tähtää rahoituksen tehokkuuden paranemiseen ja  mahdollisimman suuriin kasvu- ja työllisyysvaikutuksiin.

Keskeisiä panostusalueita unionin rahoitustoiminnassa ovat innovointi ja osaaminen, pk-yritysten lainoittaminen, resurssien tehokkaampi käyttö – puhdas energia mukaan lukien – sekä strateginen infrastruktuuri. EIP on myös huomioinut niiden alueiden erityistarpeet, joita talouskriisi on koskettanut pahiten.

Kolmansille maille myönnettävät lainat

EU:n ulkopuolella EIP tukee hankkeita, jotka liittyvät EU:n kolmansien maiden kanssa solmimien sopimusten toteuttamiseen. EIP rahoittaa investointeja, jotka tukevat EU:n jäseneksi pyrkivien maiden taloudellista kehitystä ja niiden liittymistä unioniin. Lisäksi EIP tukee EU:n ja Välimeren maiden kumppanuussuhteita sekä yhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT), Latinalaisen Amerikan ja Aasian maiden kanssa.

Euroopan yhteisö takaa EIP:n kolmansille maille myöntämät lainat yhteisön budjettivaroista neuvoston hyväksymien lainavaltuuksien puitteissa. Lainavaltuudet vuosille 2014–2020 antavat EIP:lle mahdollisuuden myöntää lainoja Keski- ja Itä-Eurooppaan, Välimeren maille, Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan, Venäjälle, uusille itäisille naapurimaille sekä Etelä-Afrikalle yhteensä enimmillään 28 miljardia euroa.

EIP vastaa myös Cotonou-sopimukseen liittyvän investointikehyksen (Investment Facility) toiminnasta. Sen avulla tuetaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) yksityissektorin kehitystä, taloudellista kasvua ja köyhyyden vähentämistä. Rahoitukseen on varattu vuosille 2014–2020 neljä miljardia euroa.

Päätöksenteko

EIP:n valtuusto (Board of Governors) on pankin korkein päätöksentekoelin. Valtuusto muodostuu pääsääntöisesti jäsenvaltioiden valtiovarainministereistä.

Hallintoneuvostossa (Board of Directors) on tällä hetkellä 28 jäsenvaltioiden nimeämää ja yksi komission nimeämä jäsen.

Operatiivisesta toiminnasta vastaa pankin hallitus (Management Committee). Siinä on tällä hetkellä pääjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä.

Lisätietoja:

Euroopan investointipankin internetsivut

Euroopan investointirahaston internetsivut

Yhteystiedot

Kristina Sarjo, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat 0295530055  


Anne af Ursin, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansainväliset rahoitusasiat 0295530058