FI SV

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD)

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) perustettiin vuonna 1991 tukemaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden, Baltian sekä muiden entisen Neuvostoliiton maiden taloudellista kehitystä ja siirtymistä demokratiaan ja avoimeen markkinatalouteen. Nykyisin pankin toiminta on laajentunut myös Välimeren alueelle.

Pankin osakepääoma on 30 miljardia euroa, josta Suomen osuus on 1,25 prosenttia. EU:n jäsenmaat, komissio sekä Euroopan Investointipankki ovat merkinneet yli 60 prosenttia pankin osakepääomasta. Pankin osakkeenomistajina on 69 valtiota, Euroopan investointipankki ja Euroopan Unioni. Pankki toimii 38 maassa.

EBRD:n päätehtävänä on myöntää pitkäaikaisia lainoja, pääomainvestointeja ja takuita yksityisen ja julkisen sektorin hankkeisiin. Hankkeilla pyritään edistämään siirtymävaiheessa olevien maiden tasapainoista talouskehitystä sekä vähentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. Pankin perustamissopimuksen mukaan vähintään 60 prosenttia luototuksesta suuntautuu yksityisen sektorin tukemiseen.

Päätöksenteko

EBRD:n korkein päätöksentekoelin on hallintoneuvosto (Board of Governors), joka koostuu jäsenvaltioiden hallitusten ministereistä. Hallintoneuvosto määrittelee EBRD:n strategiset lähestymistavat sekä rahoituspolitiikan yleiset suuntaviivat, hyväksyy taseen ja vuosikertomuksen sekä päättää osakepääoman korottamisesta. Suomea hallintoneuvostossa edustaa valtiovarainministeri. Hallintoneuvoston varajäsen on alivaltiosihteeri Nina Vaskunlahti ulkoministeriöstä.

Johtokunta (Board of Directors), johon jäsenvaltiot nimittävät 23 jäsentä ja varajäsentä, vastaa EBRD:n päivittäisen hallinnon hoitamisesta sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suomi kuuluu Suomen, Norjan, Latvian ja Libanonin muodostamaan maaryhmään. Tällä hetkellä maaryhmän johtokuntaedustajana toimii Per Sanderud Norjasta ja varaedustajana Ilkka Räisänen.

Yhteyksien hoitaminen EBRD:n kanssa sekä tarvittava viranomaiskoordinaatio tehdään Suomessa valtiovarainministeriön ja ulkoministeriön yhteistyönä.

Yhteyshenkilöt:

Joanna Tikkanen (virkavapaalla)
Puh. 02955 30099
joanna.tikkanen(at)vm.fi

Anne af Ursin
puh. 02955 30058
anne.af.ursin(at)vm.fi

Lisätietoja:

EBRD:n verkkosivut

EBRD:n perustamisasiakirjat

Suomen kirjallinen kannanotto EBRD:n vuosikokouksessa 2019