FI SV

Maailmanpankki

Maailmanpankkiryhmä

Nimityksellä Maailmanpankki tarkoitetaan Kansainvälistä jälleenrakennus- ja kehityspankki IBRD:tä (International Bank for Reconstruction and Development) sekä Kansainvälistä kehitysjärjestö IDA:a (International Development Association).

Maailmanpankkiryhmään kuuluvat näiden lisäksi myös yksityistä sektoria rahoittava Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC (International Finance Corporation), Monenkeskisten investointien takauslaitos MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency) ja Kansainvälinen investointiriitojen sovittelulaitos ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes). Maailmanpankkiryhmän pääkonttori sijaitsee Washingtonissa (D.C.), Yhdysvalloissa.

Maailmanpankin tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja edistää maailmanlaajuista kestävää kehitystä. Maailmanpankki lainoittaa jäsenmaiden sosiaalisia ja rakenteellisia uudistuksia, on hallitusten neuvonantaja, antaa teknistä apua erilaisissa projekteissa sekä toimii yhteistyökumppanina yhdessä yksityisen sektorin ja muiden kansainvälisten yhteisöjen ja rahoituslaitosten kanssa. Vaikka Maailmanpankin mandaatti ei ole poliittinen vaan taloudellinen, pankki haluaa edistää myös hyvää hallintoa ja korruption vastaista toimintaa jäsenmaissa. Maailmanpankki kiinnittää enenevästi huomiota toimintansa vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, avoimuuteen ja tulosten mittaamiseen sekä jakaa tietoa ja toimii yhteistyössä laajojen kansalaispiirien kanssa.

Toiminnan painopisteet

Maailmanpankin toiminnassa korostuvat toimenpiteet, joilla tuetaan köyhyyden vähentämistä sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista kehitysmaissa.

Maailmanpankin tavoitteena on ottaa hankkeissaan huomioon yhtäältä makrotaloudellinen sekä rahoituksellinen ja toisaalta rakenteellinen, sosiaalinen sekä inhimillinen kehitysaspekti. Näiden kehitysulottuvuuksien mittaamiseen ja seuraamiseen kiinnitetään paljon huomiota. Maailmanpankki kehittää jatkuvasti myös sektorikohtaisia ohjelmia, jotka koskevat mm. terveydenhuoltoa, koulutusta sekä ympäristöä ja energiaa.

Maailmanpankki on pyrkinyt uudistumaan ja muuntautumaan muuttuneiden tarpeiden ja maailmantaloudessa tapahtuvien muutosten mukana: jälleenrakennuksesta myös muiden hankkeiden lainoittajaksi ja merkittäväksi tiedon tuottajaksi.

Maailmanpankin hallinto ja päätöksenteko

Hallintoneuvosto

Jokaisella jäsenmaalla (yhteensä 189 maata) on edustajansa Maailmanpankin hallintoneuvostossa (Board of Governors), joka on pankin ylin päättävä elin. Hallintoneuvosto kokoontuu kerran vuodessa varsinaiseen vuosikokoukseen. Vuosikokous pidetään yhdessä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa.

Suomessa päävastuu Maailmanpankkiasioissa on valtiovarainministeriöllä, ja Suomen edustaja hallintoneuvostossa on valtiovarainministeri Katri Kulmuni. Valtiovarainministerin varaedustajana toimii kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Johtokunta

Hallintoneuvosto on delegoinut suurimman osan tehtävistään pankin johtokunnalle. Maailmanpankin johtokuntaan kuuluu yhteensä 25 jäsentä. Johtokunnan päätökset syntyvät lähes poikkeuksetta konsensusperiaatteella. Johtokunta päättää pankin toimintapolitiikkaan ja hallintoon liittyvistä kysymyksistä, pankin sektori- ja maakohtaisista kehitysstrategioista sekä yksittäisistä hankkeista. Johtokunnan puheenjohtajana toimii pankin pääjohtaja. Pääjohtajana on 9.4.2019 lähtien toiminut amerikkalainen David Malpass.

Pohjoismaat ja Baltian maat muodostavat vaalipiirin jolla on yhteinen, kiertävä johtokuntaedustaja. Pohjoismais-baltialaisen äänestysryhmän yhteenlaskettu pääoma on noin 3 %, josta Suomen osuus on 0,50 prosenttiyksikköä. Pohjoismaiden ja Baltian maiden ryhmää edustaa johtokunnassa tällä hetkellä Geir Haarde Islannista. Varaedustajana ja samalla Suomen edustajana toimii Antero Klemola. 

Kehityskomitea

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston yhteiselin, kehityskomitea, perustettiin v. 1974. Sen tehtävänä on seurata maailmantalouden yleistilannetta ja erityisesti pääomavirtojen suuntautumista teollisuusmaista kehitysmaihin. Se koostuu yhteensä 25 ministeristä, joista kukin edustaa omaa äänestysryhmäänsä. Komitea ei ole päätöksentekoelin, mutta se voi yhteisesti hyväksytyssä julkilausumassa ohjeistaa jäsenmaita ja Maailmanpankkiryhmän instituutioita. Kehityskomitean asialistalla ovat viime vuosina olleet erityisesti:

  • Maailmanpankin strategiset linjaukset
  • Äänivalta- ja hallintouudistus
  • Pääomatilanne
  • Ilmastorahoitus ja
  • Kehitysraporttien ajankohtaiset teemat (mm. tasa-arvon edistäminen, työpaikkojen luominen, globaalit arvoketjut).

Pohjoismaiden ja Baltian maiden äänestysryhmässä kehityskomitean jäsenyys kiertää vuoden jaksoissa.

Yhteyshenkilöt:

Tuuli Juurikkala (virkavapaalla)
Puh. 02955 30051
tuuli.juurikkala(at)vm.fi

Arto Eno
Puh. 02955 30072
arto.eno(at)vm.fi

Lisätietoja:

Maailmanpankin internetsivut

Kansainvälisen rahoitusyhtiön internetsivut

Kehityskomitean kokousjulkilausuma, syksy 2019

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kirjallinen kannanotto Kehityskomiteassa, syksy 2019

Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtokuntatoimiston vuosiraportti 2019