Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tehtävänä on laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden sekä tulojen ja kustannusten kehityksestä. Lisäksi selvitystoimikunnan tehtävänä on seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja niiden vaikutuksia ottamalla huomioon kustannuskilpailukyvyn asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden toimivuus.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja sekä Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä. Tarvittaessa valtioneu­vosto tai talouspoliittinen ministeriva­liokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi eri­tyisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä otta­maan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Valtioneuvoston kanslia asetti 14. joulukuuta 2016 tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan neljäksi vuodeksi.

Toimikunnan tiedot valtioneuvoston hankesivuilla:

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 14.12.2016 - 13.12.2020 (VNK022:00/2016)

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.10.2012 - 21.10.2016 (VNK011:00/2012)

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta 22.10.2008 - 21.10.2012 (VNK012:00/2008)

Julkaisut vuoteen 2019 asti

Yhteystiedot

Mikko Spolander, osastopäällikkö, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Johto- ja esikunta 0295530006