Arvot ja virkamiesetiikka

Julkinen hallinto on pohjimmiltaan toimimista kansalaisten valtuutuksella, kansalaisten varoilla ja kansalaisten eduksi. Virkamiesetiikasta ja -moraalista puhuttaessa tarkoitetaan niitä yleisiä arvoja ja periaatteita, jotka koskevat virkamiehiä. Julkisen vallan käyttäjinä viranomaisen ja virkamiehen vastuulla on toimia niin, että toiminta täyttää muun muassa puolueettomuuden, riippumattomuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset. Virkamies on erityisessä suhteessa kansalaiseen ja palvelussuhde tuo mukanaan tähän liittyviä arvoja ja periaatteita. 

Valtionhallinnon arvot 

Valtion henkilöstöpolitiikan eräänä tavoitteena on valtion yhteisen arvoperustan ja yhtenäisen toimintakulttuurin vahvistaminen ja hyödyntäminen. Valtionhallinnon yhteinen arvoperusta määriteltiin valtioneuvoston vuonna 2001 tekemässä periaatepäätöksessä Valtion henkilöstöpolitiikan linjasta. Sen mukaan valtionhallinnon toiminta on arvolähtöistä ja eetti-sesti korkeatasoista. Arvopohjan ja korkean eettisen tason vahvistaminen merkitsee sitä, että koko henkilöstö omaksuu sen osaksi jokapäiväistä toimintaa. 

Valtionhallinnon yhteisen arvoperustan muodostavat arvot ovat toiminnan tuloksellisuus, avoimuus, laatu ja vahva asiantuntemus, luottamus, palveluperiaate, puolueettomuus ja riippumattomuus, tasa-arvo ja vastuullisuus.  

Käsikirja arvotyön tueksi 

Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka -käsikirja (2005) on tarkoitettu valtion toimintayksiköiden ja virkamiesten avuksi arvojen ja virkamiesetiikan periaatteiden saattamisessa käytännön toimintatavoiksi. Käsikirjassa kuvataan valtionhallinnon yhteisten arvojen sisältöä sekä virkamiesaseman ja johtamisen keskeisiä periaatteita eettisesti korkeatasoisen toiminnan ylläpitämisen kannalta. Sitä suositellaan jaettavaksi esimiehille ja henkilöstölle sekä käytet-täväksi perehdyttämis- ja koulutusaineistona. 

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022  

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto on valmistellut toimintasuunnitelman virkamiesetiikan korkean tason edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä. 

Virkamiesetiikan toimintasuunnitelma 2018-2022

Virkamiesetiikkaa koskeva koulutus

Valtiovarainministeriö ja oikeusministeriö ovat julkaisseet 17.12.2019 virkamiesetiikkaa koskevan koulutuspaketin. Virastoille tarkoitettu puolen päivän mittainen paketti sisältää virkamiesetiikan ja korruption torjunnan perusopit ja antaa virkamiehille välineitä eettisesti kestävään toimintaan.

Jos virastossanne pidetään etiikkapäivä, otathan yhteyttä osoitteessa valtionhallinto(at)vm.fi, josta saat tarkemmat ohjeet päivän läpiviemiseksi (kalvot ja sähköisen työkalun käyttö).

Etiikkapäivän mallikalvot 

Virkamiesetiikkaan liittyvää koulutusta löytyy myös valtion digitaalisesta oppimisympäristöstä eOppivasta, jossa on julkaistu kaksi kurssia: Johdanto virkamiesetiikkaan ja Virkamiesetiikkaa käytännössä. Virkamiehiä rohkaistaan suorittamaan kurssit eOppivassa.

Kansainvälinen etiikkatyö 

Valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosasto osallistuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) julkisen hallinnon komitean työhön hyvän ja eettisesti korkeatasoisen hallinnon vahvistamiseksi jäsenmaissa. Tässä työssä on mm. kehitetty välineitä eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja sen arvioinniksi, miten jäsenmaiden rehellistä ja hyvää hallintoa koskevat tavoitteet ovat toteutuneet. OECD on julkaissut julkisen hallinnon integriteettiä koskevan suosituksen ”OECD Recommendation for Public Integrity”, joka tarjoaa päätöksentekijöille uudenlaisen lähtökohdan julkisen hallinnon integriteettiä koskevaa strategiaa varten. Tilapäisten toimenpiteiden sijaan pääpaino on kontekstisidonnaisessa, käyttäytymiseen perustuvassa ja riskeihin pohjautuvassa toimintatavassa, jonka keskiössä on integriteettikulttuurin vaaliminen koko yhteiskunnassa. 

Ohjeet

Ohje karenssisopimus ja tehtävien järjestäminen palvelussuhteen alkaessa ja päättyessä, 10.8.2017
In English: Post Government employment waiting, 10 August 2017  
Karenssisopimus (Valtion virkamieslaki 44 a §) malli 24.1.2018  
Virkamiesten sivutoimet, 29.3.2017  
Vieraanvaraisuudesta, eduista ja lahjoista, ohje 23.8.2010   
In English: Hospitality, benefits and gifts, 23 August 2017 
Ohjeet viraston ulkopuolisten tahojen kustantamista matkoista, 23.5.2001 

Lisätietoa

Politiikkakatsaus 1/2018 - Virkamiesetiikan pitkä linja ja tulevaisuus 
Valtionhallinnon virkamiesetiikan ja –moraalin tila – kansalaiskyselyn tulokset  
In English: The state of civil servants ethics and morals - citizens' survey results  
Virkamiesetiikan tila 2016 - kyselytutkimus valtion virkamiesten arvoista ja etiikasta  
In English: State of Civil Service Ethics in Finland, August 2017
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014 
Valtion virkamieseettisen toimikunnan raportti 3/2014 
Arvot virkamiehen arjessa, selvitys virkamiesetiikan nykytilasta 4/2007 
Vertaileva tutkimus EU:n jäsenvaltioiden julkisen hallinnon etiikasta 1/2007 (englanninkielinen)    
Tiivistelmä suomeksi
Arvot arjessa - Virkamiehen etiikka (2005) 
Arvot arkeen, työryhmämuistio 6/2004 
Virkamiesetiikka, selvitys virkamiesetiikan perustasta, nykytilasta ja kehittämisalueista 8/2000 
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Kansainvälinen etiikkatyö

OECD:n suositus julkisen hallinnon integriteetistä
OECD Ethics and Corruption in the Public Sector (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)
Public Sector Integrity: A framework for assessment (Lisätietoa OECD:n etiikkatyöstä)
TI - Transparency International (Lisätietoa kansainvälisistä korruptiotutkimuksista)
Prime witnesses? Case studies of staff assessments for monitoring integrity in the European Union
Flyer Integrity in international perspective 

Yhteystiedot

Timo Moilanen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Johto ja esikunta 0295530455  


Kati Orkola, hallitussihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530108