FI SV

Suorituksen ja tuloksellisuuden johtaminen

Henkilöstöjohtamisen tunnusluvut ja mittarit

Strategisilla henkilöstömittareilla (tunnusluvuilla) on suora tai välillinen yhteys organisaation henkilöstötoimeen, toimintaan ja talouteen. Henkilöstömittarit voidaan jakaa toteumamittareihin, ennustaviin mittareihin ja tulevaisuusmittareihin. Toteumamittarit kuvaavat toteutunutta tilannetta joltain menneeltä ajankohdalta tai aikajaksolta (kuukausi, neljännesvuosi, vuosi). Ennustavat mittarit ennakoivat, usein tietyllä viiveellä, seuraustulosta henkilöstön tilassa, osaamisessa, työtyytyväisyydessä, vaihtuvuudessa, palkkauksessa, tuottavuudessa, taloudellisuudessa jne. Tulevaisuusmittarit kuvaavat asioiden tilaa tulevaisuudessa. Tulevaisuuden kuvan perusteella organisaatio voi suunnitelmallisesti tehdä asioihin liittyviä päätöksiä ja konkreettisia toimintasuunnitelmia.

Tunnuslukuja saadaan mm. valtion henkilöstön palkka- ja henkilöstötilastoista, työvoimakustannustilastoista, vaihtuvuus- ja poistumatilastoista, valtion palkka-analyyseistä sekä henkilöstötilinpäätöksistä. Työnantajan henkilöstötieto Tahti -järjestelmä on keskeinen tunnuslukuja virastoille, hallinnonaloille ja keskustasolle tuottava ja tarjoava tietojärjestelmä.

Tunnuslukuja ovat mm. nykyiset henkilöstöpanokset (henkilöstön määrä, henkilötyövuodet), henkilöstörakenne vuoden lopussa (sukupuoli, ikä, koulutustaso jne.), työajan käyttö (esim. tehdyn vuosityöajan %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta, tehdyt ylityöt), työvoimakustannukset (esim. välillisten työvoimakustannusten %-osuus tehdyn työajan palkoista), henkilöstön kysyntä ja tarjonta, henkilöstön motivaatio, osaaminen ja työkunto (esim. työtyytyväisyys, sairastavuus ja tapaturmat, vaihtuvuus, työkyvyttömyyseläköityminen), osaaminen (esim., koulutustasoindeksi), henkilöstöinvestoinnit mm. koulutukseen, työterveyshuoltoon, palkintaan liittyvät tunnusluvut (vaativuusluokituksen mukaiset palkat, säännöllisen työajan ansio, tulospalkkiot, ansiokehitys jne.), taloudelliset ja muut toiminnan tunnusluvut (tuottavuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus jne.) sekä henkilöstön arvo.

Tunnusluvut ja niihin liittyvät käsitteet ja määritelmät sekä tunnuslukujen hyväksikäyttö ilmenevät Tahti-järjestelmän kuvauksista sekä käsikirjasta "Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös".

Lisätietoa

Yhteystiedot

Mika Happonen, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530272