Johtamisen tila ja tulevaisuus

Valtionhallinnon johtajapolitiikan arvioista käy ilmi, että valtionhallinnon johtamisen tila on monelle osa-alueella hyvällä tasolla ja johtajapolitiikka on ollut oikeansuuntaista. Kehittämistarpeita on kuitenkin paljon, mihin vaikuttaa erityisesti hallinnon ja sen toimintaympäristön voimakas muuttuminen. Johtajapolitiikan ja johtamisen tilaa on arvioitu muun muassa OECD:n asiantuntijaryhmän arvioinnissa sekä valtiovarainministeriön teettämissä arvioissa ja kyselyissä. Valtion henkilöstö on arvioinut johtamista VMBaro-tutkimuksissa.

Miten hallintoa ja johtajapolitiikkaa on arvioitu

OECD:n asiantuntijaryhmä arvioi vuosina 2009 ja 2010 Suomen julkisen hallinnon tilaa ja kehittämistarpeita, jotka koskevat myös johtajapolitiikkaa ja sen toteuttamista. Arvioinnissa korostetaan strategisen ketteryyden tärkeyttä, mihin liittyvät vaatimukset strategisesta osaamisesta, kollektiivisesta sitoutumisesta ja kyvystä joustavasti käyttää resursseja.

Valtiovarainministeriö tilasi vuonna 2011 arvion johtajapolitiikan vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista (Tulevaisuuden johtajat - valtion johtajapolitiikan arviointiraportti, 7/2011, Temmes & Vartiainen). Arvioitsijoiden mukaan valtion johtajapolitiikan linjaukset ja toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia, mutta yhteiskunnan ja hallinnon nopeaan kehitykseen verrattuna riittämättömiä. Vahvaa johtajapolitiikkaa tarvitaan sekä johtamisen sisältöjen että virkamiesjohdon järjestelmän kehittämisessä.

Arviointitutkimusten tavoitteena on ollut tunnistaa keskeisimpiä kehittämiskohteita valtionhallinnosta ja sen johtamisesta. Kriittistenkin huomioiden ohella voidaan todeta, että Suomen valtionhallinnon johtamisen tila on monessa suhteessa varsin hyvä sekä kansainvälisessä vertailussa että vertailtaessa muiden sektorien johtamiseen.

Henkilöstön työtyytyväisyys johtamiseen

VMBarolla tehtyjen valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimusten mukaan johtaminen on organisaatioissa viime vuosina merkittävästi parantunut. Johtamiskysymykset koskevat esimiehen antamaa tukea, töiden organisointia, palautteen antoa, oikeudenmukaista kohtelua sekä johdon toimintaa esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä. Vuonna 2015 johtamisen työtyytyväisyys indeksiasteikolla 1-5 oli 3,52, kun se vuonna 2011 oli 3,40 ja vuonna 2006 3,27 (ks. Valtion henkilöstön työtyytyväisyys 2006 - 2015).

Esimiehet kohtelevat henkilöstöä oikeudenmukaisella tavalla. Indeksipistearvo vuonna 2015 oli johtamistyytyväisyyskysymyksistä korkein eli 3,86. Myös parannus vuodesta 2006 on ollut kaikista työtyytyväisyystekijöistä suurinta eli 0,44 indeksipistettä. Esimiehen antamaan tukeen työnteossa ja sen edellytysten luonnissa oltiin myös tyytyväisiä indeksiarvon ollessa vuonna 2015 3,75 ja kehitystrendi vuodesta 2006 on ollut nouseva.

Henkilöstön tyytyväisyys saamaansa palautteeseen on parantunut vuoden 2006 3,14:sta vuonna 2015 3,54:ään eli 0,40 indeksipisteellä, ollen siten kaikista työtyytyväisyystekijöistä toiseksi suurinta. Tämä on myönteistä, koska oikean ja rakentavan palautteen saanti on henkilöstön suorituksen ja työtuloksen johtamisessa yksi tärkeimpiä asioita.

Erääksi keskeisimmäksi johtamisen kehittämiskohteeksi nousee valtiolla työskentelevien henkilöiden mielipiteiden pohjalta töiden yleinen organisointi, jossa työtyytyväisyysindeksi oli vuonna 2015 vain 3,27 vaikka vuodesta 2006 on tapahtunut parannusta.

Eniten parannettavaa on "Johdon toiminnassa esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä", jossa työtyytyväisyysindeksi oli vuonna 2015 3,18, vuonna 2014 3,16 ja vuonna 2013 3,13.

Kuvio 1: Työtyytyväisyys johtamiseen 2006–2015

Työtyytyväisyys on kasvanut vuodesta 2006 vuoteen 2015. Tyytyväisimpiä ollaan oikeudenmukaiseen kohteluun esimiehen taholta ja tyytymättömimpiä johdon toimintaan esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä.

Johdon näkemyksiä tulevaisuudesta

Osaava ja pätevä henkilöstö, ohjaavan ministeriön tuki ja tuloskeskustelut sekä hyvä keskijohto ja toimiva johtoryhmätyöskentely ovat tärkeimpiä tekijöitä, jotka tukevat ylimpiä johtajia heidän johtamistehtävässään. Johtamistehtävää haittaavina heikkouksina tai ongelmakohtina useimmat johtajat kokevat mm. poliittisen ja ministeriön ohjauksen toimimattomuuden, lyhytjänteisyyden ja tempoilevuuden sekä taloudellisten ja määrällisten resurssien epäsuhdan tehtäviin nähden. Tämä ilmenee valtiovarainministeriön 2013 valtionhallinnon ylimmältä johdolle tekemästä kyselystä.

Myönteisinä johtamistehtävään vaikuttavina toimintaympäristön muutoksina vuonna 2020 vastaajat nostivat esiin mm. uuden teknologian työvälineissä ja informaation välityksessä, tuloksellista toimintaa järkeistävät rakenteet ja toiminnan muutokset sekä henkilöstön osaamisen kasvun henkilöstön uusiutuessa.

Sellaisina vuoteen 2020 projisoituneina tulevaisuustekijöitä, joiden vaikutus johtamiseen sekä toteutumisen todennäköisyys on suuri, ylin johto nosti esiin tehtävien ja henkilöstövoimavarojen määrän epäsuhdan, joka haittaa jaksamista ja työmotivaatiota, uuden tietoteknologian tehokkaan hyödyntämisen työ- ja palveluprosesseissa, ydintehtävien toteutumista haittaavan valtiontalouden heikon ja kiristyvän tilan, johtamistyötä aidosti tukevan verkostomaisen työskentelyn ja poikkihallinnollisen yhteistyön, sukupolven vaihdoksen myötä kasvaneen henkilöstön osaamisen sekä johtamista haittaavien virka- ja työehtojen jäykkyyden.

Kysyttäessä valtionhallinnon johdolta yhteisten valtionhallinnon johtamisen kehittämistoimien tarvetta ylivoimaisesti keskeisimmäksi nousi johtotason vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen edistäminen (19 % vastauksista).

Lisätietoa

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Ari Holopainen
puh. 02955 30520
[email protected]

Järjestelmäasiantuntija
Seija Korhonen
puh. 02955 30115
[email protected]