FI SV

Työterveyshuolto

Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Työterveyshuolto tukee yleistä kansanterveystyötä. Siinä korostuvat eri virastojen ja laitosten töiden ja työolojen erityisominaisuudet. Se on osa valtion henkilöstövoimavarojen johtamista ja kehittämistä.

Työnantaja on velvollinen järjestämään palveluksessaan oleville työntekijöille työterveyshuollon. Ennaltaehkäisevällä lakisääteisellä työterveyshuollolla ehkäistään ja torjutaan työstä johtuvia terveysvaaroja ja -haittoja sekä työperäisiä sairauksia ja ammattitauteja. Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöille myös muita sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluita.

Valtion työntekijöille työterveyshuollon yhteydessä järjestettävästä sairaanhoidosta säädetään tarkemmin valtiovarainministeriön 30.9.2016 antamalla määräyksellä valtion henkilöstön työterveyshuollosta. Määräyksessä korostetaan lakisääteisen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon toimintaa sekä työpaikan ja työterveyshuollon palveluntuottajan välistä yhteistyötä työhön ja työoloihin liittyvien fyysisten ja henkisten kuormitustekijöiden kartoittamisessa ja torjunnassa.

Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta

Työpaikkojen työhyvinvointia ylläpitävällä toiminnalla (Tyhy) tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.

Tyhy-toiminta on johdonmukaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka toteuttamisessa työterveyshuolto voi olla mukana oman alansa asiantuntijana. Toimenpiteet työhyvinvoinnin säilyttämiseksi voivat kohdistua työtapoihin, työoloihin ja -ympäristöön, työyhteisöön, työn hallintaan, työaikajärjestelyihin, lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen tai uudelleen koulutukseen ja -sijoitukseen.

Työterveysyhteistyö

Valtion virastojen työterveysyhteistyön tehostamiseksi on kehitetty virastojen käyttöön tukimateriaali ”Asiakasvirasto työterveyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”. Materiaalissa kuvataan kolme kokonaisuutta ja 10 askelta kohti vaikuttavampaa työterveyshuoltoyhteistyötä asiakasviraston näkökulmasta.

Materiaali on tuotettu työryhmässä, jossa oli edustettuna virastojen työterveysyhteistyön asiantuntijoita sekä valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori koordinoivina osapuolina. Materiaali on tarkoitettu virastojen sisäiseen käyttöön tukemaan omaa toimintaa työterveysyhteistyössä.

"Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta", 13.10.2016

Lisätietoa

Yhteystiedot

Päivi Lanttola, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Henkilöstöpolitiikkayksikkö 0295530120