Valtion ennakoiva ohjaus

Yhteiskunnan ongelmia ei voida ratkaista pelkästään reaktiivisesti tai perinteisillä keinoilla, koska nämä keinot ovat usein hitaita, työvoimavaltaisia ja kalliita. Niin emme myös saa ratkaisuja ilkeisiin, monimuotoisiin ongelmiin. Yhteiskunnat, järjestelmät, organisaatiot ja yksilöt ovat entistäkin enemmän yhteenkietoutuneita ja keskinäisriippuvaisia. Tähän vaikuttaa vahvasti myös tietovirtojen jatkuva kasvu ja nopeatempoisuus. 

Yhteiskunnan resilienssin vahvistamisen ja systeemisen muutoksen tukemisen kannalta merkittävää on, että eri tahojen tekemillä toimenpiteillä voi olla laajoja vaikutuksia toisten tahojen toimenpiteisiin. Ohjauksessa yhä suurempi painoarvo annetaan yhteiselle tiedolle ja jatkuvalle tilannekuvalle, mutta näiden kokoamiseen ja kuvaamiseen tarvitaan enemmän keinoja. Keskinäisriippuvuuden tunnistaminen tukee yhteistyötä ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä. 

Valtion ennakoiva ohjaus ja systeemisen muutoksen tukeminen yhteiskunnassa on hanke, jonka  tavoitteena on tukea Suomen hallinnon kykyä muotoilla, kehittää ja toimeenpanna muutoksia, uudistuspolitiikkaa ja strategioita. Tavoitteena on varmistaa, että tähän on sellainen integroitu lähestymistapa, joka varmistaa johdonmukaisuuden tavoitteiden ja toimien välillä yli sektorirajojen. 

Hankkeessa OECD tekee Suomelle EU:n rahoituksella 

  1. nykytilan ja muutostarpeen analyysin 
  2. ulkopuolisen analyysin systeemisen muutoksen ydinelementeistä 
  3. tietoisuuden ja osaamisen kartuttamista systeemisestä muutoksesta ja sen mahdollisuuksista 
  4. uuden mallin hahmottelun – mistä elementeistä koostua, mitä tarkoittaa nykyjärjestelmälle. 

Tavoitteena hankkeessa on, että malli on muokattavissa ja hyödynnettävissä myös kansainvälisesti muiden maiden käyttöön.

Työssä luodaan dynaaminen ohjausmalli, jossa

  1. innovaatio on toiminnan ytimessä
  2. joka mahdollistaa muutosten tuloksellisen ohjauksen
  3. jossa ennakointi on mukana osana mallin perustoimintaa. 

Lisätietoa

Lyhyt esittelyvideo hankkeesta OECD:stä 
Perjantaina 28.8.2020 järjestetyn Kick off -tilaisuuden materiaali 
Hankkeelle on asetettu tukiryhmä, jota vetää alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä.
OECD:ssä työstä vastaa Observatory for Public Sector Innovation 

Yhteystiedot

Katju Holkeri, finanssineuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530087  


Markus Siltanen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530263