Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta 

Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta on pysyvä etiikkatoimielin, joka on tällä hetkellä asetettu toimikaudelle 1.3.2018-31.12.2020. 

Neuvottelukunnan tehtävät 

Valtion virkamieslain (750/1994) 68 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on: 

  1. tehdä aloitteita ja antaa yleisiä suosituksia virkamiesetiikasta sekä toimia päätöksenteon tukena;
  2. antaa valtion virastojen pyynnöstä lausuntoja virkamieseettisistä kysymyksistä;
  3. edistää virkamiesetiikkaa koskevaa keskustelua;
  4. suorittaa harkintansa perusteella valtiovarainministeriön sille esittämät virkamieseettisiä kysymyksiä koskevat tehtävät. 

Neuvottelukunta päättää itse, mitä virkamieseettisiä asioita tai eettisiä ongelmia se ottaa tarkasteltavakseen ja lausuttavakseen. Tässä yhteydessä eettisellä ongelmalla tarkoitetaan tilanteita, joissa eettisesti perusteltu toimintatapa on epäselvä. Neuvottelukunta voi oma-aloitteisesti ottaa käsiteltäväkseen myös muita tähän asiakokonaisuuteen kuuluvia ongelmallisia tapauksia. Sen ohella virkamiehet voivat ehdottaa asioita neuvottelukunnan käsiteltäviksi. Neuvottelukunnan ei ole tarkoitus antaa vastauksia sille osoitettuihin yksittäisiin kysymyksiin, vaan esittää kannanottonsa julkisena lausuntona. 

Neuvottelukunnan tulee työssään tarkastella virkamiesetiikkaa osana poliittishallinnollisen järjestelmän kokonaisuutta, jossa julkishallinnon etiikkaan liittyvät myös virkamiesten ja po-liitikkojen omat roolit. Kumpaankin ryhmään kuuluvien toimijoiden tulee toimia eettisesti kestävällä tavalla.  

Neuvottelukunnan antamat lausunnot ja suositukset ovat luonteeltaan neuvoaantavia eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. 

Neuvottelukunta on toiminnassaan riippumaton. Sen tehtäviin ei kuulu toimia riidanratkaisu- tai kanteluelimenä. 

Neuvottelukunnan kokoonpano 

Puheenjohtajana toimii oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori (1.2.2019 alkaen). 

Jäsenet: 

Pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus
Professori Matti Häyry, Aalto yliopisto
Professori Ari Salminen, Vaasan yliopisto
Neuvottelupäällikkö Anne Kiiski, KT Kuntatyönantajat
Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallituksen jäsen Pentti Mäkinen, Transparency International Suomi ry
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö
Pääsihteeri Paula Paloranta, Keskuskauppakamari
Johtaja, lainsäädäntö ja hallinto Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

Sihteerit: 

Hallitussihteeri Anna Gau, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, valtioneuvoston kanslia 

Lisätietoa 

Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus virkamies sosiaalisessa mediassa 15.6.2016 
Virkamieseettinen kompassi 
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan asettamispäätös 
Valtion virkamieseettisen neuvottelukunnan suositus toimenpiteiksi ministerien sekä valtiosihteerien ja ministerien erityisavustajien siirtyessä toisiin tehtäviin 22.9.2014 

Yhteystiedot 

Puheenjohtaja:
OTT Pekka Vihervuori 

Sihteerit:
Hallitussihteeri Anna Gau, [email protected]  puh. 0295 530321
Lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro, [email protected] puh. 0295 160170 

Yhteystiedot

Sanna Helopuro, lainsäädäntöneuvos 
valtioneuvoston kanslia, Istuntoyksikkö 0295160170  


Kati Orkola, hallitussihteeri 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö 0295530108