FI SV

CAF ja itsearviointi

CAF-laatutyön tuki siirtyy valtiovarainministeriöstä Valtiokonttorille

CAF-laatutyön tukitehtävät siirretään valtiovarainministeriöstä Valtiokonttorille ja viestikapulan vaihto tapahtui 15.6.2015. Jatkossa CAF-asiaa löytyy päivitettynä sivulta www.valtiokonttori.fi/caf ja postia voi lähettää osoitteella caf@valtiokonttori.fi. Tämä valtiovarainministeriön CAF-sivu poistuu kokonaan käytöstä vuoden 2015 lopussa.  

Katso lisää tehtävien siirrosta muusta ajankohtaisesta CAF-asiasta.

Hyvää laatutyötä 2015 – osallistu valintaprosessiin

Hakuohje

Vuoden 2013 parhaan käytännön hakemus Vantaan sosiaali- ja terveystoimi. Malliksi ja innostukseksi hakijoille.
Vantaan sosiaali- ja terveystoimen hakemus

CAF-yhteinen arviointimalli

CAF (Common Assessment Framework) on EU-jäsenmaiden yhteistyönä kehitetty julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Uusi versio CAF-kriteeristöstä (CAF 2013) julkistettiin 28.9.2012 englanninkielisenä Oslossa viidennessä European CAF User's Event -tapahtumassa. Päivitetyssä kriteeristössä ei ole merkittäviä eroja vuoden 2006 versioon nähden, mallissa on esimerkiksi edelleen yhdeksän arviointialuetta ja 28 arviointikohtaa. Suurimpia uudistuksia kriteeristössä on arviointialueilla 5 (prosessit), 6,7 ja 8 (asiakas- ja kansalaistulokset, henkilöstötulokset sekä yhteiskunnalliset tulokset ).

Uudistetussa kriteeristössä on haluttu painottaa julkisen sektorin lähiajan erityisiä haasteita kuten todellista asiakaslähtöisyyttä, suoritus- ja toimintakykyisyyttä, innovaatioita, etiikkaa, yhteistyökykyä sekä sosiaalista vastuullisuutta. CAF 2013 on edelleen veloituksetta kaikkien käytettävissä.

CAF 2013 (suomeksi)
CAF 2013 (englanniksi)
EIPAn Caf-sivusto
European CAF Users' Event (Rome)

Liity LinkedIn CAF-verkostoon: http://www.linkedin.com/groups?gid=47269&trk=my_groups-b-grp-v

CAF-mallin aiempi versio CAF 2006 julkistettiin Tampereella järjestetyssä Euroopan unionin neljännessä julkisen sektorin laatukonferenssissa. CAF-itsearviointimalliin on Suomessa tehty erillisiä liitteitä, joita voi käyttää joko varsinaisen CAF-mallin lisänä tai erillisenä pikaisempana arviointivälineenä.

CAF 2006 -yhteinen arviointimalli
CAF-arviointimallin liitteet:
Sähköinen hallinto
Henkilöstöpolitiikka
Tuloksellisuus ja vaikuttaminen
Omakielinen asiointi
Kestävä kehitys 

CAF-arviointi osana hallinnonalan ohjausta

Ministeriöiden tehtävänä on hallinnonalan virastojen ohjaus ja seuranta sekä toimialan kehittäminen. Useamman hallinnonalan virastoissa on käytössä CAF-arviointimalli ja itsearvioinnin avulla saatavia tuloksia voidaan oman toiminnan kehittämisen ohella käyttää hyväksi myös hallinnonalan ohjauksessa. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on jo vuosia ollut kattavasti käytössä CAF-arviointimalliin perustuva ohjaus, joka perustuu ohjattuun itsearviointiin CAF-mallinmukaisesti, lisätietoja:

CAF-arvioinnit hallinnonalan ohjauksessa

CAFin ulkoinen palautteenanto (PEF)

CAFia käyttäneen organisaation on itsearviointinsa jälkeen mahdollista hakea kehittämistyönsä tueksi ulkopuolista palautetta, jonka antavat tehtävää varten koulutetut arvioitsijat ns. PEF-kriteeristön pohjalta. Menettelyssä arvioidaan itsearviointiprosessin toteuttamista, arvioinnista johdettujen kehittämistoimien tarkoituksenmukaisuutta ja organisaation laatujohtamisen kypsyystasoa CAF-kriteeristössä esitettyjen kahdeksan erinomaisen suorituskyvyn tunnusmerkin pohjalta. Menettelyn onnistuneesti suorittavilla organisaatiolla on mahdollisuus hakea kaksi vuotta voimassa olevaa CAF-laatusertifikaattia. Lisätietoja PEF-prosessista: http://www.eipa.eu/en/topic/show/&tid=191

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
etunimi.sukunimi@vm.fi