Tulosohjaus

Tulosohjausmallille on keskeistä, että se pohjautuu hallitusohjelmassa asetettuihin politiikkatavoitteisiin, yhtenäisiin koko valtiokonsernille asetettuihin tavoitteisiin ja muihin hallinnolle asetettuihin poikkihallinnollisiin tavoitteisiin.

Tulosohjaus on siis osa valtiokonsernin ohjausjärjestelmien kokonaisuutta. Se on myös merkittävä osa laajaa resurssi- tai budjettiohjauksen kokonaisuutta.

Tulosohjaus on vuorovaikutteinen sopimusajatteluun perustuva ohjausmalli, jonka tavoitteena on löytää tasapaino käytettävissä olevien voimavarojen ja niillä saavutettavissa olevien tulosten välille. Samalla tarkoituksena on kehittää palvelujen laatua ja varmistaa niiden tuottamisen kustannustehokas toteutustapa.

Hallinnonalan tulosohjausjärjestelmä on lähellä koko hallinnonalan taloudellista ohjausjärjestelmää, joka painottaa tuloksia, joita resursseilla saadaan aikaan.

Tulosohjauksen keskeisimmät ohjausvälineet ovat valtion talousarvio ja ministeriön ja viraston välille laadittava tulossopimus. Tulossopimuksessa ministeriöt ja virastot sopivat budjettivuoden tulostavoitteista ja niiden toteuttamisen edellyttämistä voimavaroista.

Virastot raportoivat sovittujen tulostavoitteiden toteutumisesta viraston tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi ministeriöt raportoivat koko toimialansa tuloksellisuudesta osana hallituksen vuosikertomusta.

Kehysmenettely on keskeinen osa tulosbudjetointia ja useamman vuoden taloussuunnittelua. Kehysmenettelyssä hallitus päättää vaalikauden alussa valtion budjetin menosäännöistä ja -katosta eli vaalikauden kehyksestä koko nelivuotiselle vaalikaudelle. Määrärahojen hallinnonaloittaista jakoa tarkistetaan vaalikauden kehyksen puitteissa vuosittain maaliskuussa valtiontalouden kehyspäätöksellä, jonka taustalla ovat hallinnonalojen kehysehdotukset.

Tulosohjauksen kehittäminen

Tulosohjauksen uudistamisen keskeisiksi tavoitteiksi on määritelty, että ohjaus on tulevaisuudessa strategisempaa, kevyempää, poikkihallinnollisempaa ja yhtenäisempää. Tulosohjauksen kehittämishanke on esittänyt maaliskuussa 2012 valmistuneessa loppuraportissaan 12 kehittämisehdotusta ja toimeenpanon tukitoimea valtionhallinnon tulosohjaukseen.

Tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanon keskeisimpiä tuloksia ovat:

1. Entistä strategisempi tulosohjaus, koko valtionhallinnolle kehitettävät yhteiset tavoitteet sekä tulosohjauksen suunnittelukauden yhdenmukaistaminen hallituksen vaalikauden kanssa.

Tulosohjauksen uudistetulla sisällöllä tarkoitetaan

  • valtioneuvostotason tulosohjausprosessin määrittelyä
  • yhteistä tulossopimusasiakirjaa valtion tulostietojärjestelmässä
  • valtionhallinnon yhteisien tulostavoitteiden määrittelyä
  • suunnittelukauden ajallista yhteensovittamista hallituskauden kanssa
  • suunnittelukauden nelivuotisuutta
  • tulosohjauksen keskeinen sisältö, tavoitteet ja keinot, painottuvat organisaation strategisesti keskeisimpiin ja tärkeimpiin asioihin.

2. Eri hallinnonaloilla on ollut pilotteja keskeisistä uudistuksista

3. Tulosohjauksen strategialähtöinen suunnittelumalli (strategiakarttamalli)

4. Tulosohjauksen käsikirja (www.vm.fi/tulosohjaus)

5. Tulosohjausverkosto ja työvaliokunta toiminnassa

6. Tulosohjauksen valmennusohjelma toiminnassa

Valtiovarainministeriö seuraa tulosohjauksen kehittämistoimenpiteiden toimeenpanoa hallinnonaloilla. Tulosohjauksen toimeenpanon seurannassa arvioitiin kehittämishankkeessa laadittujen 12 kehittämisehdotuksen ja toimeenpanon tukitoimen toteuttamista hallinnonaloilla. Selvityksen mukaan useimmat ministeriöt ovat ottaneet tai ovat valmistautuneet pian ottamaan lisää tulosohjauksen yhteisiä toimintatapoja käyttöönsä sekä kehittäneet tulosohjausta ohjausjärjestelmänä.

Etulinjassa ovat olleet erityisesti neljä ensimmäistä pilottihallinnonalaa (OKM, LVM, TEM ja VM), joiden kanssa yhteistyönä valtiovarainministeriö on toteuttanut ja jatkokehittänyt sovittuja kehittämislinjauksia. Myös useat muut ministeriöt ovat olleet aktiivisia yhteisessä ja ministeriökohtaisessa kehittämistyössä. Ministeriöt ovat kokeneet tulosohjauksen kehittämisen tärkeäksi toiminta-alueeksi ja ovat sitoutuneet jatkokehittämään sitä.

Lausuntoyhteenveto tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanon seurannasta

Tulosohjauksen käsikirja

Tulosohjauksen kehittämishankkeen loppuraportti

Tuloohjauksen arviointihankkeen loppuraportti 2010

 

Tulosohjausverkoston 20.5.2016 järjestetyn "Yhteiset tavoitteet ja toimivat rakenteet" tapaamisen esitykset

Tilaisuuden ohjelma
Tilaisuuden avaus ja yhteiset tavoitteet -kokonaisuus - Markus Siltanen, valtiovarainministeriö
Yhteiset tavoitteet käytännössä ja ajankohtaista Valtiokonttorista - Olli Ahonen, Valtiokonttori
Keskushallinnon uudistamishankkeen tilannekatsaus - Timo Moilanen, valtiovarainministeriö

 

Tulosohjausverkoston 7.12.2015 järjestetyn tapaamisen esitykset

Tilaisuuden ohjelma
Hallituksen tavoitteet - Jouni Varanka, VNK
Hallituksen tavoitteista yhteisiksi tavoitteiksi - Markus Siltanen, VM
Ajankohtaista valtokonttorista - Olli Ahonen, valtiokonttori
Tulosneuvottelut - syksyn opit ja johtopäätökset jatkoon - Janne Sariola, Helsingin yliopisto

 

Tulosohjausverkoston 24.2.2015 järjestetyn "Yhteiset tavoitteet" tapaamisen esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Päätöksistä muutoksiin Ohjausjärjestelmien kehittäminen ja tulosohjaus - Katju Holkeri, VM

Valtioyhteisön yhteiset tavoitteet - Markus Siltanen, VM

Ministeriön hallinnonalan puheenvuoro - Pasi Valli, MMM
Virastoselvityksen johtopäätökset ja ehdotukset - Timo Moilanen, VM
Tulosohjaus – viraston näkökulma, case ORK ja OM Ritva-Liisa Raatikainen, ORK ja Tea Skog, OM

 

Tulosohjausverkoston 28.5.2014 järjestetyn "Tulosohjausta virastonäkökulmasta" tapaamisen esitykset

Tilaisuuden ohjelma

Yhteinen arviointiasteikko tulosten arvioinnissa. Tulosohjausasiantuntija Merja Snygg, Valtiokonttori.

Tulosohjaajan haastatteluvartti. Neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, työ- ja elinkeinoministeriö.

Tulosohjaus virastonäkökulmasta ja työkaluja johtamiseen. Johdon konsultti Janne Sariola, Helsingin yliopisto.

Tulosohjaus pilottikokemusten yhteenveto. Johdon konsultti Janne Sariola, Helsingin yliopisto ja ylitarkastaja Ritva Haipus valtiovarainministeriö

 

Tulosohjausverkoston 25.11.2013 järjestetyn "Strategiaa ja tulosohjausta" tapaamisen esitykset

Tulosohjausverkosto kokoontui 25.11.2013. Tällä kertaa aiheena oli "Strategiaa ja tulosohjausta".
Alla linkit ohjelmaan, esityksiin sekä pilottien ratkaisut - ryhmätöiden yhteenveto.

Moniohjaus koordinoivan ministeriön näkökulmasta - Ylitarkastaja Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö
Kieku-järjestelmä strategisen suunnittelun välineenä talouden ohjauksessa - Kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäasiainministeriö
Hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen avulla - Neuvotteleva virkamies Pasi Valli, maa- ja metsätalousministeriö
Moniohjatun viraston tuloksellisuuden haasteet - Aluekehityspäällikkö Kirsi Kärpijoki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ministeriön strategisempi ohjausote tulosohjauksessa - Johdon asiantuntija Tea Skog, oikeusministeriö
Strategiaa ja tulosohjausta 25.11.2013 - Ohjelma
Ideariihi: kolmen pilotin haasteet ja ratkaisut, pienryhmätyöskentely - Johdon konsultti Janne Sariola, Helsingin yliopisto

 

Yhteystiedot

Lainsäädäntöneuvos
Markus Siltanen
puh. 02955 30263
[email protected]