Hankearvioinnit ja lausunnot

Vuoden 2020 alusta uudet lausuntokohteet käsitellään tiedonhallintalain mukaisen lausuntomenettelyn mukaisesti.

Hankearvioinnin yhteiset menettelyt koskevat kaikkia valtionhallinnon kokonaiskustannuksiltaan yli miljoonan euron kehityshankkeita, joihin sisältyy ICT:n kehittämistä. Yli 5 miljoonan euron hankkeista pyydetään valmisteluvaiheessa VM:ltä lausunto tietohallintolain (634/2011) ja sitä täsmentävän valtioneuvoston asetuksen (1249/2014) mukaisesti. Lausuntoa varten hankkeista tehdään arviointi ns. arviointikehikon avulla. Lisäksi yhteisesti on linjattu, että 1-5 miljoonan euron hankkeista tehdään vastaavat arvioinnit kuin yli 5 miljoonan hankkeista. VM käy arvioinnit läpi ja antaa hankkeille omat kommenttinsa.

Hankearvioinnin sekä suurimpia hankkeita koskevan lausuntomenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että

  • Hankkeilla tavoiteltavat hyödyt on tunnistettu ja niiden realisointi on suunniteltu
  • Päällekkäisiä ratkaisuja ei toteuteta vaan hyödynnetään olemassa olevia ja yhteisiä ratkaisuja mahdollisimman laajasti
  • Kehittämisessä toteutetaan yhteisiä linjauksia ja huolehditaan yhteentoimivuudesta
  • Hankkeiden läpiviennillä on riittävät onnistumisen edellytykset

Arvioinnissa tärkeintä on se, että hankkeesta vastaava taho itse tunnistaa ja ottaa valmistelussa huomioon olennaiset seikat. Samalla luodaan pohjaa hyötyjen seurannalle. Hankkeiden etenemistä ja hyötyjen toteutumista seurataan yhteisen hankesalkkujärjestelmän avulla.

Tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Jenni Taskinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio