Åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling – effektivare offentlig upphandling

Syftet med åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Finansministeriet tillsatte åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling i syfte att få till stånd en nationell strategi för offentlig upphandling, öka samarbetet mellan aktörerna inom offentlig upphandling och utveckla upphandlingarnas verkningsfullhet. Åtgärdsprogrammet har mandat 5.9.2019–31.12.2023 och programmet leds i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Den nationella strategin för offentlig upphandling

Vid beredningen av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling utarbetades i brett samarbete med upphandlingsexperter och strategisk ledning Finlands första gemensamma nationella strategi för offentlig upphandling som offentliggjordes i september 2020.

Strategin innehåller åtta strategiska avsikter och 25 mål som konkretiserar dessa. Väsentliga utvecklingsområden i strategin är strategisk ledning och främjande av upphandlingskompetensen. Kunskapsbaserad ledning samt bedömning och utvärdering av verkningsfullheten stöder den strategiska ledningen. Utvecklingsarbetet fokuserar på att fungerande produkter och tjänster av hög kvalitet ska upphandlas på ett sådant sätt att samtliga parter är involverade i processen och marknaden är livskraftig. Offentliga upphandlingar kan också bidra till att skapa innovationer. Genom att utveckla dessa element kan man med hjälp av upphandlingarna uppnå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. 

Strategin bidrar till att de aktörer som genomför offentliga upphandlingar, såsom staten, kommunerna och församlingarna, får konkreta verktyg att använda i sitt arbete. Företag och organisationer får nya affärsmöjligheter i och med ett nytt slags partnerskap. Många tjänster som är viktiga för medborgarna upphandlas offentligt, och strategin bidrar till bättre erfarenheter för kunderna i vardagen. 

Som bilaga till strategin finns en beskrivning av genomförandet i inledningsfasen som innehåller 30 konkreta åtgärder. Med tanke på genomförandet av strategin har man i enlighet med avsikterna bildat temagrupper inom vilka genomförandet inletts.

Strategin innehåller även indikatorer som synliggör den systemiska förändring som eftersträvas. Med hjälp av indikatorerna kan man följa upp strategins effekt och resultat samt styra framtida åtgärder och resurser.

Temagrupperna främjar förverkligandet av strategins mål

– delta i utvecklingsarbetet

Med tanke på genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling har man i enlighet med strategins avsikter bildat åtta temagrupper som är öppna för alla. Temagrupperna har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin.

Det finns åtta temagrupper och varje grupp har 2–3 ansvariga:

Du har möjlighet att vara med och utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret i och med att vi varmt välkomnar alla intresserade till de öppna temagrupperna. Vi är redan nu kring fyrahundra experter som tillsammans tar fram och sprider konkreta åtgärder för att uppnå de gemensamma målen.

Du får mer information: 

  • Tarja Sinivuori-Boldt, finansråd, finansministeriet, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi 
  • Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Aktuellt inom programmet

Flera åtgärder har vidtagits inom programmet för att främja genomförandet av strategins mål. Du kan läsa mer om åtgärderna på webbsidan för respektive avsikt eller temagrupp.

Tillgången till samhällets vitala tjänster och förnödenheter säkerställs genom beredskap i upphandlingsavtal

Kommunförbundet har publicerat guiden Beredskap vid upphandlingar i anslutning till finansministeriets och Kommunförbundets program för verkningsfull offentlig upphandling. I guiden beaktas särskilt ledarskapsperspektivet när det gäller att genomföra systematisk riskhantering i fråga om organisationernas upphandlingskontrakt.

Beredskap vid upphandling förutsätter att organisationen identifierar de upphandlingar som förutsätter riskhanteringsåtgärder. Genom beredskap ser man till att samhällets vitala tjänster fungerar i alla situationer oberoende av vem som producerar dem.

Arbetsgrupp föreslår åtgärder för att effektivisera rättegångsprocesser som gäller offentlig upphandling

En arbetsgrupp som tillsatts av finansministeriet, justitieministeriet och arbets- och näringsministeriet utvärderade utredaren professor emerita Leena Halilas utredning från 2021. Utredningen gällde de långa behandlingstiderna för klagomål som gäller offentlig upphandling och en effektivisering av dem. Arbetsgruppen bedömde för varje förslags del om det är nödvändigt med fortsatta åtgärder.

Mer information

Åtgärdsprogrammet finns på sociala medier under hashtaggen #hankintasuomi och #julkisethankinnat

Se också

Dataskydd

Finansministeriet är registeransvarig (https://vm.fi/tietosuoja).  Grunden för behandlingen av personuppgifter är utövning av offentlig makt. Följande organisationer, med vilka det ingåtts avtal om behandling av personuppgifter (namn, titel, ämbetsverk, e-post) för deltagarna i temagrupperna, deltar också i behandlingen av personuppgifter: Kommunförbundet, Hansel, Statskontoret, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Kuopio stad, Vanda stad, Tammerfors stad samt handelshögskolan vid Uleåborgs universitet. 

I åtgärdsprogrammet behandlas personuppgifter endast i samband med genomförandet av åtgärdsprogrammet Verkningsfull offentlig upphandling, dvs. Offentlig upphandling. Personuppgifterna sparas till utgången av åtgärdsprogrammet den 31 december 2023, om den registrerade inte kräver att personuppgifterna raderas före det. När det gäller behandling av egna personuppgifter eller radering av uppgifter kontakta programchef Maria Röykkä, [email protected]

Ytterligare information

Finansministeriet:
Lagstiftningsråd Tarja Sinivuori-Boldt
tfn. 02955 30433
[email protected]

Kommunförbundet:
Ledande jurist Katariina Huikko
tfn. 050 566 4327
[email protected]

Teemaryhmät edistävät strategian tavoitteiden toimeenpanoa
– tule mukaan kehittämistyöhön

Strategian toimeenpanoa varten on perustettu strategian tahtotilojen mukaisesti kahdeksan kaikille avointa teemaryhmää. Teemaryhmien tehtävänä on suunnitella ja käynnistää konkreettiset toimet, joilla edistetään kansallisen strategian tavoitteiden toimeenpanoa.

Teemaryhmiä on kahdeksan ja jokaiselle ryhmälle on 2-3 vetäjää (kunta/valtio):

Sinulla on mahdollisuus olla mukana viemässä julkisten hankintojen kehittämistä konkretian tasolla eteenpäin, sillä kutsumme kaikki kiinnostuneet lämpimästi mukaan avoimiin teemaryhmiin. Meitä on jo yli 500 asiantuntijaa yhdessä luomassa ja levittämässä konkreettisia toimia, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan. Lisätietoja antavat: 

  • Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi 
  • Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Ilmoittaudu mukaan teemaryhmiin tästä linkistä

Ohjelmassa tapahtuu

Ohjelmassa on käynnistetty lukuisia toimenpiteitä edistämään strategian tavoitteiden toimeenpanoa. Toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin kunkin tahtotilan eli teemaryhmän omalla sivulla. 

Hankintaosaamisen itsearviointityökalu hankintayksiköiden käyttöön

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa on kehitetty sähköinen hankintaosaamisen itsearviointityökalu perustuen EU:n komission kanssa yhteistyössä laadittuun arviointikehikkoon. Hankintaosaamisen itsearviointityökalu on julkaistu hankintayksiköiden käyttöön kesäkuussa 2022.

Työkalun avulla hankintojen parissa työskentelevä henkilö saa arvokasta tietoa omasta osaamisestaan, tukee organisaationsa osaamisen kehittämistä sekä osallistuu kansallisen hankintaosaamista koskevan tiedon keräämiseen.  

Tutustu työkaluun, sen hyötyihin sekä siihen, miten työkalun voi ottaa käyttöön, alla olevan oppaan kautta.

Hankintasopimuksissa varautuminen varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden palveluiden ja tarvikkeiden saatavuuden

Kuntaliitto on julkaissut Varautuminen hankinnoissa -oppaan osana valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton Hankinta-Suomi-ohjelmaa. Oppaassa on erityisesti huomioitu johtamisen näkökulma systemaattisen riskienhallinnan toteuttamiseksi organisaatioiden hankintasopimuksissa.

Työryhmä ehdottaa toimenpiteitä, joilla julkisia hankintoja koskevia oikeudenkäyntiprosesseja voisi tehostaa

Valtiovarainministeriön, oikeusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä arvioi selvityshenkilö professori emerita Leena Halilan vuonna 2021 laatimaa selvitystä. Selvitys koski julkisia hankintoja koskevien valitusten pitkiä käsittelyaikoja ja niiden tehostamista. Työryhmä arvioi jokaisen ehdotuksen osalta, tulisiko sen toteuttamiseksi ryhtyä jatkotoimiin.

Save the date: syysseminaari 27.9.2022

Millaista hankintoihin liittyvää yhteistyötä Suomessa tarvitaan ja mikä on kehittämisen suunta? Millaisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin julkisten hankintojen strategisessa kehittämisessä tulisi seuraavaksi tarttua? Miten julkisten hankintojen tulevaisuuteen voi vaikuttaa? Tule mukaan Hankinta-Suomi-seminaariin 27.9.2022  ja osallistu yhteiseen keskusteluun. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkki julkaistaan elokuussa.

Tutustu tarkemmin

Hankinta-Suomi on sosiaalisessa mediassa aihetunnisteille #hankintasuomi sekä #julkisethankinnat

Tutustu myös

Hankinta-Suomen uutiskirjeet

Pysy mukana hankintojen kehittämisessä ja tilaa Hankinta-Suomen uutiskirje.

Yhteystiedot

Valtiovarainministeriössä:
Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt
Puh. 02955 30433
[email protected]

Kuntaliitossa:
Johtava lakimies Katariina Huikko
Puh. 050 566 4327
[email protected] 

Tietosuoja