Henkilötunnuksen uudistaminen

Valtiovarainministeriö uudistaa ja kehittää henkilötunnusjärjestelmää. Tehtävänämme on valmistella lainsäädäntömuutokset ja tehdä kattavat vaikutustenarvioinnit.

Uudistamalla henkilötunnusjärjestelmää varmistetaan henkilötunnusten riittävyys, helpotetaan ulkomaalaisten asiointia suomalaisissa palveluissa, mahdollisestaan uuden yksilöintitunnuksen käyttö sekä parannetaan yhdenvertaisuutta poistamalla sukupuolisidonnaisuus uusista henkilötunnuksista.  

Muodostamme hankkeessa lisäksi yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa ohjeita ja toimintamalleja henkilötunnuksen tarkoituksenmukaista käyttöä varten.
​​​​
​​​​​​Hankkeessa valmisteltu hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 15.9.2022. Esityksessä ehdotetut lakimuutokset tulisivat voimaan 1.9.2023. Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

Henkilötunnusjärjestelmän uudistusten käyttöönoton edellytyksenä on ollut varmistaa henkilötunnusten riittävyys myös jatkossa. Henkilötunnuksia on käytettävissä rajallinen määrä päivä- ja sukupuolikohtaisesti, ja niiden arvioidaan loppuvan tietyiltä päiviltä seuraavan 2–3 vuoden aikana lähinnä Suomeen muuttavien henkilöiden osalta.

Henkilötunnusten riittävyys on ratkaistu valtioneuvoston heinäkuussa 2022 hyväksymällä asetusmuutoksella. Sen mukaan riittävyys ratkaistaan mahdollistamalla henkilötunnukseen 1.1.2023 lähtien uusia syntymävuosisadan osoittavia välimerkkejä. Uuden välimerkin sisältäviä henkilötunnuksia tullaan antamaan vasta nykyisin käytössä olevien välimerkkien loputtua. 

Henkilötunnuksen uudistamisen taustaa

Valtiovarainministeriön hankkeen toimikausi on 1.12.2020–31.12.2022. Hanketta edeltänyt henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin työryhmä esitti jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä tieto.

Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta on valtionvarainministeriössä jatkettu työtä valmistellen rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon.

Työryhmän loppuraportista saaduissa lausunnoissa kiinnitettiin voimakkaasti huomioita merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin, joita uudistuksesta syntyisi. Nyt käynnissä olevassa hankkeessa tavoitteisiin pyritään vaiheittain. Tällä pyritään hallitsemaan vaikutuksia ja antamaan eri toimijoille mahdollisuus valmistautua eri muutoksiin riittävän ajoissa.

Yhteystiedot

Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530117  


Henriikka Tammes, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0503457386