Henkilötunnuksen uudistamisen hanke

Henkilötunnuksen uudistamisen hankkeessa uudistetaan henkilötunnusjärjestelmää ja kehitetään valtion takaamaa identiteettiä. Hankkeen toimikausi on 1.12.2020–31.12.2022.

Hankkeessa varmistetaan henkilötunnusten riittävyys, mahdollistetaan sukupuolineutraali henkilötunnus, sujuvoitetaan ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä ohjataan henkilötunnuksen ja siihen liittyvien muiden ydinhenkilötietojen käyttötapoja yhteiskunnassa. Yhtenä tavoitteena on vähentää henkilötunnuksen käyttöä tunnistamistilanteissa.

Hankkeen keskeisenä tehtävänä on valmistella henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin kehittämisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset ja tehdä kattavat vaikutustenarvioinnit. Lisäksi hankkeessa muun muassa luodaan edellytykset uuden yksilöintitunnuksen mahdollistamiseksi sekä muodostetaan yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa ohjeita ja toimintamalleja henkilötunnuksen tarkoituksenmukaista käyttöä varten.

Henkilötunnusjärjestelmän kiireellisimmät muutostarpeet liittyvät henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseen. Henkilötunnuksia on käytettävissä rajallinen määrä päivä- ja sukupuolikohtaisesti, ja niiden arvioidaan loppuvan tietyiltä päiviltä seuraavan 2–3 vuoden aikana lähinnä Suomeen muuttavien henkilöiden osalta. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä. Lisätietoa kyseisestä asetusmuutoksesta löydät hankeikkunasta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on 

  • varmistaa sujuva asiointi kaikille kehittämällä väestötietojärjestelmän identiteetinhallintaa,
  • varmistaa edellytykset digitaalisen toimintaympäristön kehittymiselle Suomessa sekä varmistaa henkilötunnusten riittävyys,
  • mahdollistaa sukupuolineutraali henkilötunnus ja
  • ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä sekä ehkäistä identiteettivarkauksia.

Henkilötunnuksen uudistamisen taustaa

Henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin työryhmä esitti jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä tieto. Työryhmä ehdotti myös, että suomalaisen henkilötunnuksen voisi saada nykyistä laajempi henkilöryhmä.  

Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta on valtionvarainministeriössä jatkettu työtä valmistellen rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon.

Työryhmän loppuraportista saaduissa lausunnoissa kiinnitettiin voimakkaasti huomioita merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin, joita uudistuksesta syntyisi. Nyt käynnissä olevassa hankkeessa tavoitteisiin pyritään vaiheittain. Tällä pyritään hallitsemaan vaikutuksia ja antamaan eri toimijoille mahdollisuus valmistautua eri muutoksiin riittävän ajoissa.

Identiteetinhallinnan uudistamiseen liittyy kiinteästi myös valtiovarainministeriön johdolla käynnissä oleva Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hanke. Kokonaisuuden tavoitteena on varmistaa sujuva digitaalinen asiointi kaikille ja varmistaa edellytykset digitaalisen toimintaympäristön kehittymiselle Suomessa.

Henkilön identiteetin hallinnan ja sen todentamismenettelyjen kehittämisessä huomioidaan myös Euroopan unionissa tapahtuva kehitys. 

Lisätietoja hankkeesta