Henkilötunnuksen uudistaminen

Valtiovarainministeriö uudistaa ja kehittää henkilötunnusjärjestelmää. Tehtävänämme on valmistella lainsäädäntömuutokset ja tehdä kattavat vaikutustenarvioinnit.

Uudistamalla henkilötunnusjärjestelmää varmistetaan henkilötunnusten riittävyys, helpotetaan ulkomaalaisten asiointia suomalaisissa palveluissa, mahdollisestaan uuden yksilöintitunnuksen käyttö sekä parannetaan yhdenvertaisuutta poistamalla sukupuolitieto uusista henkilötunnuksista.  
​​​​
​​​​​​Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

Lisäksi muodostamme yhdessä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa ohjeita ja toimintamalleja henkilötunnuksen tarkoituksenmukaista käyttöä varten.

Henkilötunnusjärjestelmän kiireellisimmät muutostarpeet liittyvät henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseen. Henkilötunnuksia on käytettävissä rajallinen määrä päivä- ja sukupuolikohtaisesti, ja niiden arvioidaan loppuvan tietyiltä päiviltä seuraavan 2–3 vuoden aikana lähinnä Suomeen muuttavien henkilöiden osalta. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan ottamalla käyttöön uusia välimerkkejä.

Henkilötunnuksen uudistamisen taustaa

Valtiovarainministeriön hankkeen toimikausi on 1.12.2020–31.12.2022. Hanketta edeltänyt henkilötunnuksen uudistamisen ja valtion takaaman identiteetin työryhmä esitti jättämässään loppuraportissa, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muu henkilöön liittyvä tieto.

Saatujen lausuntojen ja valtiovarainministeriössä virkamiestyönä tehdyn jatkotyön perusteella työryhmän ehdotusta sellaisenaan ei voitu pitää toteuttamiskelpoisena. Lausuntopalautteen pohjalta on valtionvarainministeriössä jatkettu työtä valmistellen rajatumpaa muutosta, joka perustuu henkilötunnuksen nykyiseen muotoon.

Työryhmän loppuraportista saaduissa lausunnoissa kiinnitettiin voimakkaasti huomioita merkittäviin toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin, joita uudistuksesta syntyisi. Nyt käynnissä olevassa hankkeessa tavoitteisiin pyritään vaiheittain. Tällä pyritään hallitsemaan vaikutuksia ja antamaan eri toimijoille mahdollisuus valmistautua eri muutoksiin riittävän ajoissa.

Yhteystiedot

Jarkko Levasma, ICT-johtaja, ylijohtaja 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT 0295530117  


Henriikka Tammes, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikkayksikkö 0295160939