JHS-suositukset

Tietojen standardoinnin toteutus JHS-hankkeina

Kehittämiskohteen tavoitteiden mukainen tietohuollon rationalisointi ja tietotuotannon nopeuttaminen edellyttää tietojen ja tietotuotannon standardointia. Yhdenmukaisesti standardeja noudattamalla tietojen laatua, vertailukelpoisuutta ja tietotuotannon nopeutta voidaan kohentaa. Ohjelmassa keskitytään taloustietojen standardointiin.

Tietojen standardoinnissa otetaan huomioon tulevien maakuntien perustaminen ja niille siirrettävät tehtävät rajaamalla tuotokset koskemaan ensisijaisesti vuonna 2019 aloittavia uusimuotoisia kuntia. Ohjelman suosituksia voidaan yleisiltä osin hyödyntää myös maakunnissa, mikäli talouden ohjaus ja seuranta nojautuvat liikekirjanpitoon ja kuntien talouden ohjausmalleihin.

Tiedon standardointi mahdollistaa sen, että tietotuotannon vaiheet voidaan mahdollisimman pitkälle automatisoida, joka on välttämätön edellytys tietojen hyödyntämisen nopeuttamiselle. Olennaisin osa kustannustietojen standardointia on, että tarvittavat tiedot pystytään luomaan kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmistä tai tietovarastoista automaattisesti, nopeasti ja vähällä manuaalisella työllä.

Tietojen standardoinnin toteutus JHS-hankkeina on keskeinen osa Kuntatieto-ohjelman tietojen yhtenäistämistä. Näiden suosituksien käyttöönotto kunnissa mahdollistaa kuntien talousraportoinnin yhteentoimivuuden.

Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo

JHS-192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo, joka on julkaistu 2.9.2015. Tämä suositus määrittelee kunnan, kuntayhtymän, kunnallisen liikelaitoksen ja taseyksikön sekä kunnan konsernitilinpäätöksen tililuettelon ja sen käytön tase-, tulos- ja rahoituslaskelmakaavoineen.

Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo -suositus

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -suosituksen arvioitu valmistumisaika on vuoden loppuun 2016 mennessä. Kuntien palveluluokitussuositushankkeessa laaditaan kuntien ja kuntayhtymien palvelu-käsitteille yksiselitteinen määritelmä. Palveluluokituksen tavoitteena on kuvata kuntien toiminnan suunnittelun ja arvioinnin sekä kuntien välisen vertailun tarpeisiin liittyvät palvelut, joihin kunnan resurssit pystytään kokonaisuudessaan kohdentamaan.

Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus -suositusluonnos

Toimipaikkatieto

JHS 195 Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät. Suositus on julkaistu 14.10.2014 ja muokattu 17.12,2015.  Tässä suosituksessa määritetään kunnan toimipaikkakäsitteen sisältö ja sen käyttöala. Lisäksi suosituksessa määritellään toimipaikkakäsitteeseen läheisesti liittyviä muita käsitteitä.

Toimipaikan ja toimipaikkaan liittyvien käsitteiden määritelmät -suositus

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja – suunnitelma

JHS XXX Kuntien yhteinen talousarvio- ja suunnitelma. Suositus valmistuu vuoden 2016 lopussa. Hankkeessa tuotetaan määritys kuntien talousarvion ja suunnitelman rakenteesta (tietorakennetasolla) sekä ohjeet ja suositukset kunnille ja kuntayhtymille määrityksen käyttöä varten.

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma -suositusluonnos

Kuntien ja kuntayhtymien taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit

JHS XXX Kuntien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Suositus valmistuu vuoden 2016 lopussa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja automatisoida taloudellisuus- ja tuottavuustietojen käyttöä valtion ja kunnan päätöksenteossa ja mahdollistaa tietojen automaattinen tuotanto päätöksentekijöitä varten. Yhdenmukaisella standardilla tavoitellaan kuntatalouden tuottavuuden laskennassa käytettyjen menetelmien ja tietojen kuvaamista yhdenmukaisella tavalla.

Kuntien ja kuntayhtymien yhteiset taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit -suositusluonnos

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi. Suositus valmistuu vuoden 2017 lopussa. Hankkeen tarkoituksena on edistää kuntien ja kuntayhtymien taloushallinnon toimintojen automatisointia, sekä edistää kuntien ja kuntayhtymien tietojen avoimuutta ja käytettävyyttä. Kaikkien kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointiin liittyvien tietojen kuvaamisella, rakenteistamisella ja sähköistämisellä tavoitellaan tuottavuushyötyjä kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösprosesseissa, sekä tietoja käyttävien tahojen omissa tehtävissä.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi -suositusluonnos

Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia. Se on valmistunut vuoden 2015 lopussa.

Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia on kuntien ja kuntayhtymien yhteinen taloustietojen raportoinnissa käytettävä standardi, jolla mahdollistetaan tietojen automaattinen toimittaminen erilaisiin ulkoisen raportoinnin tarpeisiin.

Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia -suositus

Kuntien ja kuntayhtymien kustannuslaskentamalli

Työn on tarkoitus käynnistyä syksyllä 2016