Katsaus valtion taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin 2016

Valtion taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat ennakoimattomalla tavalla valtiontalouteen.
Valtion taloudelliset vastuut – ja siten riskit – voivat muodostua hajautetusti valtion (esim. talousarviotalous),
muun julkisen talouden (esim. valtion rahastot, liikelaitokset, kunnat), yksityissektorin
(esim. valtionyhtiöt) tai rahoitusmarkkinoiden (esim. pankkisektori) piirissä. Kaikkien valtion takausten
nimellisarvo on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa ja on nyt hieman yli 49 mrd. euroa, eli noin
24 % suhteessa kokonaistuotantoon. Tämän lisäksi kansainvälisille rahoituslaitoksille vaadittaessa
maksettavien pääomavastuiden määrä on moninkertaistunut lähinnä EU:n talouskriisin hoidon myötä.
Niiden suhde kokonaistuotantoon on noin 9 % (lähes 18 mrd. euroa). Suomessa valtiontalouden kantokyky
on merkittävästi heikentynyt talouskriisin seurauksena, ja edellytykset kohdata uusia taloudellisia
häiriöitä ovat nyt ratkaisevasti aikaisempaa heikommat. Valtion yhä kasvavien vastuiden edes osittaisesta
laukeamisesta aiheutuvat kustannukset voivat aiheuttaa merkittävän rasituksen kansantaloudelle.
Tämä korostaa valtion taloudellisten vastuiden huolellisen seurannan ja hallinnan tärkeyttä.

Kieliversiot: